Kritiky.cz > Recenze knih > Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)

Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)

img 232144 orig
img 232144 orig
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Tajomstvo je prvá z kolek­cie „Tajomstvo“. Autorka Rhonda Byrne zati­aľ vyda­la doko­py 4 kni­hy. No prá­ve Tajomstvo dosi­ah­lo naj­väč­ší úspech.

Niet sa čomu čudo­vať. Ľudia sa odjak­ži­va sna­žia mať naj­lep­ší život - dom snov, ide­ál­ne­ho part­ne­ra, zdra­vie, úspe­chy v prá­ci, pek­né auto a kto­vie čo všet­ko ešte. Preto, keď Rhonda Byrne vyda­la Tajomstvo, kto­ré pon­úka­lo spô­sob, ako to dosi­ahnuť, kni­ha sta­la best­selle­rom.

Pamätám si, že keď bol boom Tajomstva, pozre­la som si naj­skôr film, čo tam po kni­he - veď by som mala všet­ko, po čom túžim, len ešte rých­lej­šie. Film so mnou poze­ra­la aj moja mlad­šia sest­ra, mala asi 8 rokov a tiež túži­la po tom, aby sa jej spl­ni­li neja­ké sny. Tak sme spo­lu poze­ra­li film, ja som si navy­še písa­la aj zoznam vďač­nos­ti a veci, po kto­rých som túži­la, ako to vo fil­me odpor­úča­li.

Princíp je úpl­ne jed­no­du­chý, sta­čí si to vizu­a­li­zo­vať (pani Byrne to potom v ďal­ších kni­hách ešte roz­ví­ja, ako napr. tre­ba poci­ťo­vať vďač­nosť, za to, čo máme) a môže­me mať, čokoľ­vek si želá­me. Úplne čokoľ­vek. Pošle to Vesmír, podob­ne ako keď si objed­ná­va­te z kata­ló­gu či inter­ne­tu. Treba len veriť a veriť a veriť a veriť... Vtedy som si neu­ve­do­mi­la, aké to je výstiž­né pri­rov­na­nie s tým objed­ná­va­ním. Na podob­nom prin­cí­pe ako ten­to Vesmír fun­gu­je zrej­me aj zná­my „expres­ný“ čín­sky inter­ne­to­vý obchod, kto­ré­ho názov začí­na na A.

Dnes už nevi­em, kde sa ten zoznam stra­til, ani čo som si vôbec žela­la. Jedno si však pamätám na 100% - Vesmír mojej sestre pri­a­nie nespl­nil. Ona vizu­a­li­zo­va­la a veri­la (nao­zaj sil­no veri­la), ale aj Vesmír je krát­ky na žela­nie „chcem sa zme­niť sa na mor­skú pan­nu.“

Záverečné hod­no­te­nie: 85%

Nič Vám nebrá­ni veriť v kúzel­ný Vesmír, kto­rý plní pri­a­nia ako džin z roz­práv­ky o Aladinovi. Ľudia veria v rôz­ne veci, kto­rých dôve­ry­hod­nosť je spor­ná, napr. poli­ti­kom ale­bo pred­po­ve­di počasia, čiže veriť v kúzel­ný Vesmír je v súčas­nos­ti hrač­ka. Som na tom podob­ne ako Alica z kra­ji­ny zázra­kov, aj ja nie­ke­dy uverím v 6 nemož­ných vecí ešte pred raňaj­ka­mi.

Kniha Rhondy Byrne nie je prie­kop­níc­ke die­lo - nie je prvá, ani posled­ná, kto­rá sa tou­to tema­ti­kou „plne­nia snov“ zao­be­ra­la. No dob­re, mož­no to tro­cha zjed­no­du­šu­jem, autor­ka Tajomstvo zdô­vod­ňu­je zro­zu­mi­teľ­nou kvan­to­vou fyzi­kou.

Vďaka autor­ke však ľudia zača­li mys­lieť pozi­tív­nej­šie a živo­ty mno­hých to ovplyv­ni­lo (dodnes som nepo­ču­la o nikom, koho by to ovplyv­ni­lo nega­tív­ne). Mierne ma však skla­ma­lo, že kni­ha je od slo­va doslo­va rov­na­ká ako film, čaka­la som nie­čo viac.

zdroj titul­né­ho obráz­ku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lékař jako detektiv14. ledna 2020 Lékař jako detektiv Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Komiks 14118. září 2019 Komiks 141 Posted in Komiks
  • Naděje umírá poslední...17. prosince 2013 Naděje umírá poslední... "Naděje" je věc s peřím - která se usadila v duši - a zpívá melodii beze slov - a nikdy nepřestane - vůbec - . (Emily Dickinson) Naděje nás uzdravuje. To, v co každý z nás doufá, se bude […] Posted in Domácí rady
  • Nádhera být ženou4. srpna 2023 Nádhera být ženou Umění být vždy a za každé situace "nádhernou a přitažlivou" ženou, je velmi náročná disciplína, na které se vyplatí pracovat každičký den. Ovšem ne pro chtivá jiná oka, ale především sama […] Posted in Recenze knih
  • Krvavý Valentýn3. srpna 2008 Krvavý Valentýn Úrodná půda pro setí slavných remaku z dávných časů se nachází v tom nejplodnějším období. Proto není divu, že se na nás rychlostí světla řítí další z […] Posted in Recenze
  • Finland Team Journey | #IIHFWorlds 20212. června 2021 Finland Team Journey | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Willy's Wonderland (2021)27. listopadu 2022 Willy's Wonderland (2021) Nemluvný uklízeč Nicolas Cage vs. animatronické postavičky rozpoutají krvavou řežbu v uzavřeném zábavním centru…Bezejmenný tulák má během projíždění Nevady defekt díky […] Posted in Horory
  • Predátor: Evoluce18. září 2018 Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie z nejzazších koutů vesmíru výbušnou honičku. Nejsmrtonosnější lovci vesmíru nyní přicházejí silnější, […] Posted in Speciály
  • Canada – United States | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship18. května 2021 Canada – United States | Live | Group B | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
  • UFO – Scullyová znovu na stopě12. října 2020 UFO – Scullyová znovu na stopě Filmfanatic patří k milovníkům inteligentních sci-fi, které zaujmou spíše příběhem a silnou myšlenkou, než drahou výpravou nebo úchvatnými triky. Proto s láskou vzpomíná na famózní Europa […] Posted in Filmové recenze

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27058 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72038 KB. | 21.04.2024 - 19:26:14