Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Příval seriálů - první epizoda 11. sezóny seriálu Futurama

Příval seriálů - první epizoda 11. sezóny seriálu Futurama

Foto: Disney+ & Hulu
Foto: Disney+ & Hulu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

“Příval seri­á­lů” je prv­ní epi­zo­dou 8. série seri­á­lu Futurama a cel­ko­vě 141. epi­zo­dou.

Synopse

Fry ris­ku­je trva­lé šílen­ství, když se poku­sí zhléd­nout všech­ny tele­viz­ní pořa­dy, kte­ré kdy byly nato­če­ny.

Děj

Po zjiš­tě­ní, že Fry byl 10 let zmra­zen, si uvě­do­mil, že za celý svůj život nic nedo­ká­zal.

Epizoda zaha­ju­je tře­tí obno­ve­ní seri­á­lu.

Jedná se o prv­ní epi­zo­du, kte­rá má pre­mi­é­ru na Hulu.

Během úvod­ní sek­ven­ce je na chví­li vidět Bendera visí­cí­ho z lodi na mag­ne­tu (podob­ně jako v díle “Seriál při­stál”).

Profesor opět začí­ná seri­ál odka­zem na důvod, proč se věci změ­ni­ly; ten­to­krát je to kvů­li Knoflíku, kte­rý rese­to­val zamrz­lý čas (pokra­čo­vá­ní z kon­ce dílu “Mezitím”). Nejprve je “zru­ši­la” Box Network v “Bender’s Big Score”, poté “kome­di­ál­ní cen­t­rá­la”, kte­rá pomá­há v ces­tě lodi v “Rebirth.”

Tato epi­zo­da byla odvy­sí­lá­na přes­ně deset let po “Calculon 2.0” a obsa­hu­je vzkří­še­ní Calculonu.

Závěrečné titul­ky v této epi­zo­dě jsou o něco del­ší a obsa­hu­jí čás­ti roz­ší­ře­né zněl­ky. Kromě toho je vel­ká část tex­tu nově uspo­řá­dá­na tak, aby zabí­ra­la celý for­mát 16:9.

John DiMaggio dostal v sezna­mu her­ců nej­vyš­ší oce­ně­ní.

Počínaje tou­to epi­zo­dou se gag s logem “30. sto­le­tí” mění na “30. tele­viz­ní ani­ma­ce”, aby odrá­žel nověj­ší znač­ku 20. tele­viz­ní ani­ma­ce.

Na Comic Conu v San Diegu v roce 2023 byla vysta­ve­na nafu­ko­va­cí budo­va Planet Express a v ní byl obrá­zek tele­viz­ní obra­zov­ky, na kte­ré se pro­mí­ta­ly růz­né pořa­dy Fulu, kte­ré Fry pro­jíž­děl z této epi­zo­dy.


Zdroj: Futurama na Animania.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68099 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71786 KB. | 14.06.2024 - 21:42:31