Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nezvěstná: Storm Reid hledá stopy v napínavém thrilleru ze života na plátně

Nezvěstná: Storm Reid hledá stopy v napínavém thrilleru ze života na plátně

Photo © Stage 6 Films
Photo © Stage 6 Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dcera pát­rá po své mat­ce, kte­rá zmi­ze­la na dovo­le­né v Kolumbii, ve fil­mu Nezvěstná, pře­kva­pi­vě napí­na­vém a půso­bi­vém thrille­ru, kte­rý se po ame­ric­kém debu­tu minu­lý měsíc obje­ví ten­to víkend v praž­ských kinech. Svižný a zce­la str­hu­jí­cí film, kte­ré­mu jen kon­venč­ní finá­le brá­ní v oprav­do­vém vzle­tu.

Nezvěstná je jakým­si pokra­čo­vá­ním fil­mu Pátrání z roku 2018 a posled­ním z řady fil­mů Screenlife, kte­ré se ode­hrá­va­jí výhrad­ně na Skypu, Whatsappu, FaceTimu a dal­ších oknech na obra­zov­ce počí­ta­če. Jako pro­du­cent zde půso­bí reži­sér Timur Bekmambetov, kte­rý ten­to žánr zpo­pu­la­ri­zo­val fil­mem Odebrat z přá­tel z roku 2014.

Tak jako found foo­tage, i tyto fil­my obvykle půso­bí tri­ko­vě, při­čemž vypra­věč čas­to vymýš­lí prac­né důvo­dy, proč je obra­zov­ka počí­ta­če neu­stá­le pří­tom­na a nahrá­vá. Až do své­ho finá­le však Nezvěstná ten­to žánr zce­la pře­kra­ču­je a my jsme do vyšet­řo­vá­ní nato­lik vta­že­ni, že zapo­mí­ná­me, že vše sle­du­je­me na počí­ta­či.

Částečně je to pro­to, že se s June, kte­rou hra­je Storm Reidová, může­me sku­teč­ně zto­tož­nit. Když se její mat­ka Grace (Nia Longová) nevrá­tí z výle­tu do Kolumbie, nezbý­vá jí nic jiné­ho než obvo­lat poli­cii, cizí vel­vy­sla­nec­tví a pro­hle­dat inter­net, aby našla poten­ci­ál­ní sto­py k její­mu poby­tu.

To zahr­nu­je i ama­tér­ské hac­ko­vá­ní, kdy June vylo­ví hes­la, aby se dosta­la do účtů mat­či­na nové­ho pří­te­le Kevina, kte­ré­ho hra­je Ken Leung. Sleduje jejich kro­ky na Google Maps, pát­rá ve vzka­zech, kte­ré si navzá­jem zane­cha­li na onli­ne seznam­ce, a sle­du­je jejich mož­ný pohyb na živých webo­vých kame­rách v turis­tic­ky oblí­be­ných mís­tech.

V nej­pů­so­bi­věj­ší pod­zá­plet­ce pohře­šo­va­né si June najme kurý­ra z GoNinja (fil­mo­vá ver­ze TaskRabbitu) pří­mo v Kolumbii, aby jí pomohl najít mámu. Javi (Joaquim de Almeida) je nej­lev­něj­ší kurýr na plat­for­mě, ale rych­le se zto­tož­ní s Juneiným pří­pa­dem a sou­hla­sí, že jí pomů­že vysto­po­vat řadu stop... a poslou­ží jako otcov­ská posta­va v těž­kém obdo­bí.

Přestože se zpo­čát­ku zdá, že jde o stan­dard­ní pří­pad úno­su, je Nezvěstná nej­za­jí­ma­věj­ší ve chví­li, kdy vyta­hu­je čer­ve­né vlaj­ky ohled­ně Graceiny minu­los­ti, pro­to­že June, kama­rád­ka Veena (Megan Suri) a agent FBI Park (Daniel Henney) odha­lu­jí tajem­ství, kte­rá nazna­ču­jí, že ve spik­nu­tí moh­la být zaple­te­na i mat­ka. Ale i když se tyto otáz­ky dosta­nou na veřej­nost a na váhu se dosta­nou i ama­térští detek­ti­vo­vé z YouTube, June neztrá­cí nadě­ji.

Na deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé sto­pá­ži je Nezvěstná napí­na­vým thrille­rem, kte­rý je jeden uspo­ko­ji­vý zvrat od toho, aby se stal kla­si­kou mimo žánr scre­en­li­fe. Film však nabe­re str­mý spád, když June pře­jde na pát­rá­ní mimo inter­net, a vyvr­cho­lí kno­kau­tem jed­na dvě tři, kte­rý film sra­zí na pou­hé dob­ré.

Vyvrcholení Nezvěstné doko­ná­vá skvě­lý thriller: špat­ný­mi roz­hod­nu­tí­mi ústřed­ních postav; neprav­dě­po­dob­ný­mi fil­mař­ský­mi postu­py pro zacho­vá­ní žánro­vé­ho tri­ku; a levou zad­ní závě­rem, kte­rý zpět­ně z pohle­du pacha­te­le nedá­vá žád­ný smy­sl.

Přesto neu­spo­ko­ji­vý závěr film úpl­ně nepo­to­pí. Nezvěstná je stej­ně dob­rý jako Hledání od stej­ných sce­náris­tů a reži­sé­rů (Nicholas D. Johnson a Will Merrick) a nazna­ču­je, že od tvůr­ců i žán­ru při­jdou lep­ší věci. Hrát si na onli­ne detek­ti­va ješ­tě nikdy neby­lo tak zábav­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Nezvěstná na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91954 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71750 KB. | 13.07.2024 - 02:49:39