Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 1. díl

Shingeki no Kyojin 1. díl

She
She
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část)

Ocitáme se v okra­jo­vé oblas­ti Shiganshina za zdí Maria. Poznáváme ústřed­ní posta­vy seri­á­lu.

Eren Jaeger - syn váže­né­ho léka­ře a jeho ženy Carly. Je vzdo­ro­vi­tý, tvr­do­hla­vý a vel­mi odváž­ný. Chce se stát čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky, kte­rá se vydá­vá ven za zeď Maria a má za úkol zjis­tit důle­ži­té infor­ma­ce o titá­nech, kte­ré mají pomo­ci v boji pro­ti nim.

Mikasa - neví­me, jaký je mezi ní a Erenem vztah. Evidentně nejsou sou­ro­zen­ci, ale žijí pod jed­nou stře­chou s Erenovými rodi­či. Mikasa je opa­tr­něj­ší než Eren, ale nemé­ně odváž­ná. S Erenem jsou jis­tě vel­mi dob­rý­mi přá­te­li a Mikasa nevá­há pou­žít i nási­lí vůči Erenovi, pokud ho to má ochrá­nit. Jeho plán stát se čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky se jí nelí­bí.

Armin - Erenův a Mikasin kama­rád. I on si mys­lí, že život za zdmi je krát­ko­zra­ký, že by se lidé nemě­li nechat ovlá­dat stra­chem a navíc, že zdi nemu­sí vydr­žet věč­ně, a pro­to by lidé měli začít bojo­vat pro­ti titá­nům, dokud mají mož­nost zahá­jit útok, a ne se brá­nit. Narozdíl od Erena nemlu­ví ote­vře­ně o tom, jak by se sám chtěl do boje zapo­jit, ale svým libe­rál­ním názo­rem se roz­hod­ně neta­jí, a pro­to se čas­to stá­vá cílem nási­lí od ostat­ních oby­va­tel Shiganshiny.

Na začát­ku prv­ní­ho dílu se Eren a Mikasa vra­cí ze sbě­ru dře­va a při prů­cho­du měst­skou bra­nou se setká­va­jí se stráž­cem Hannesem. Dojde k výmě­ne názo­rů mezi Erenem a Hannesem. Mladíka roz­zu­ří, že měst­ští stráž­ci mají radě­ji svůj klid, než aby byli při­pra­ve­ni k boji s titá­ny.

Ještě než Eren s Mikasou dora­zí domů, zvuk zvo­nu ozná­mí návrat prů­zkum­né jed­not­ky. Mezi divá­ky jejich prů­cho­du měst­ský­mi uli­ce­mi nesmí ti dva chy­bět. Průzkumníků se ale vra­cí jen zlo­mek. Drtivá vět­ši­na jejich kole­gů byla sežrá­na titá­ny a pře­ži­vší jsou váž­ně pora­ně­ni. Velitel prů­zkum­né sku­pi­ny navíc při­zná­vá, že během ani jed­né z výprav neu­dě­la­li žád­ný pokrok.

Rozrušený Eren a Mikasa se vra­cí domů a use­da­jí spo­lu s Erenovými rodi­či k jídlu. Dozvídají se, že dr. Jaeger odjíž­dí na pár dní ze Shiganshiny. Ve chví­li ticha Mikasa vede­ná stra­chem o své­ho pří­te­le pro­zra­dí jeho rodi­čům, co má Eren v úmys­lu. Ten se na ni zlo­bí a nazve ji zrád­cem. Carla kři­čí na Erena a zaka­zu­je mu při­dat se k prů­zkum­né jed­not­ce. Doktor je však klid­něj­ší a své­ho syna se nej­pr­ve zeptá na důvo­dy, proč tak chce uči­nit. Poté, co si je vyslech­ne, řek­ne, že syno­vi rozu­mí. Nevyjádří však své sta­no­vis­ko, roz­lou­čí se s rodi­nou a odchá­zí na loď kte­rá ho zave­ze za vnitř­ní zdi.

Děti se vydá­va­jí opět ven a pot­ka­jí své­ho kama­rá­da Armina, kte­rý je zrov­na šika­no­ván jiný­mi dět­mi. Ty se však vydě­sí a ute­čou, když spat­ří blí­ží­cí se Mikasu. Zdá se, že budí v lidech respekt. Všichni tři kama­rá­di si poví­da­jí o titá­nech a o nut­nos­ti pro­ti nim bojo­vat, při­čemž Eren neza­po­me­ne Mikase zno­vu vytknout, že pro­zra­di­la jeho plán rodi­čům. Ta se ale obha­ju­je, že mu nikdy neslí­bi­la pomoc.

Z hovo­ru je vyru­ší vel­ká rána, pani­ka a sloup dýmu stou­pa­jí­cí někde ven­ku za zdí. Najednou se na hra­ně zdi obje­ví obrov­ská rudá ruka. Kolosální titán, vět­ší, než ostat­ní jeho dru­hu, roz­bo­ří ochran­nou zeď. Lidé tomu nemo­hou uvě­řit a zatím­co všich­ni utí­ka­jí pryč od zdi, Eren, násle­do­va­ný Mikasou, běží opač­ným smě­rem - smě­rem ke své­mu domu. Zde najde svou mat­ku zaklí­ně­nou v tros­kách domu a spo­lu s Mikasou se ji sna­ží osvo­bo­dit. Carla ho od sebe odhá­ní a naka­zu­je mu, aby oba utek­li. Eren však svou sna­hu pomoct mat­ce nevzdá­vá. Objeví se Hannes. Nejdříve chce zabít blí­ží­cí­ho se titá­na a zachrá­nit všech­ny tři oso­by. Když však sta­ne obro­vi tvá­ří v tvář, ztra­tí odva­hu a poslech­ne Carlino přá­ní. Nechá ji pod vel­kým trá­mem a děti odná­ší do bez­pe­čí.

Z Hannesova rame­ne vidí Eren, jak obrov­ský titán vyta­hu­je jeho mat­ku z tro­sek a poly­ká ji.

Dosud zná­má fak­ta z 1. dílu

 Je nám uká­zán náčr­tek tří kru­ho­vých zdí s popi­sem. Dozvídáme se jmé­na zdí: okra­jo­vá zeď je Maria, pro­střed­ní Rosa a zeď ve stře­du se jme­nu­je Sina - za ní leží cen­t­rum - a vzdá­le­nos­ti mezi nimi: 100km mezi zdí Maria a Rose, 130km mezi Rose a Sinou a 250km mezi Sinou a cen­t­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56823 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71803 KB. | 22.07.2024 - 22:24:06