Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin

ShingekinoKyojin
ShingekinoKyojin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Japonský ani­me seri­ál z roku 2013 se stal prv­ním mnou účel­ně a sou­stav­ně sle­do­va­ným ani­me (Pominu-li Pokémony.).

Vizuální styl je u všech japon­ských děl, řek­la bych, hod­ně podob­ný, ne-li stej­ný, ale mně se líbí a váž­ně ho obdi­vu­ji. Animace skvě­le vyja­dřu­je pohyb, nála­dy, poci­ty a kaž­dý malý detail oko­lí i cel­ko­vou atmo­sfé­ru.

Velmi pří­jem­ným prv­kem, kte­rý mne zau­jal hned v prv­ním dílu, je chytla­vá úvod­ní zněl­ka. Nejedná se o žád­nou naiv­ní pro­s­to­du­chou pís­nič­ku, ale o sklad­bu s hlu­bo­kým a epic­kým tex­tem (mohu-li věřit pře­kla­du v titul­cích) a dyna­mic­kou půso­bi­vou hud­bou.

Zůstanu-li ješ­tě u zvu­ku, musím zmí­nit typic­kou japon­skou „ukři­če­nost“, kte­rá mně osob­ně nao­pak vadí. Postavy na sebe téměř neu­stá­le „ště­ka­jí“, a to i ve chví­lích, kdy bys­te oče­ká­va­li klid­ný tón. Musíme ale chá­pat, že se jed­ná o výraz pří­liš­né emo­tiv­nos­ti postav a napja­tos­ti situ­a­cí.

Příběh nás zave­de do roku 845 nezná­mé­ho leto­poč­tu. Před sto lety bylo lid­stvo vysta­ve­no nepřed­sta­vi­tel­né­mu nebez­pe­čí v podo­bě nepřá­tel­ských lido­žra­vých obrů, kte­ré nazý­va­jí titá­ny. Jelikož lidé neby­li schop­ní titá­ny pora­zit, ani jim dále vzdo­ro­vat, vybu­do­va­li 50 met­rů vyso­ké obran­né zdi tvo­ří­cí 3 sou­střed­né kruž­ni­ce, za nimiž nyní žijí v bez­pe­čí před titá­ny. Jsou tu ale tací, kte­rým mír a bez­peč­ný život nesta­čí. Chtějí se dostat za zdi, bojo­vat pro­ti titá­nům a zís­kat svo­bo­du. Již ale nemu­sí. To titá­ni jsou nako­nec ti, kdo pro­lo­mí zeď a poklid­ný život naru­ší.

Děj se odví­jí vel­mi rych­le a nepo­sky­tu­je pro­stor pro pozvol­né, nená­sil­né vysvět­lo­vá­ní čeho­ko­li divá­ko­vi. Proto je tu ano­nym­ní žen­ský hlas, kte­rý čas od času coby vypra­věč shr­ne důle­ži­té udá­los­ti. Kromě toho nám tvůr­ci v kaž­dém díle před­klá­da­jí cosi jako zápis­ník s důle­ži­tý­mi fak­ty. Díky tomu je pří­běh snad­no stra­vi­tel­ný.

Stopáž jed­not­li­vých dílů je kolem 25 minut.

Na můj vkus je námět seri­á­lu až moc sci-fi, a to je hlav­ní důvod, proč by moje osob­ní hod­no­ce­ní neby­lo pří­liš vyso­ké. Ale neby­lo by to fér. Shingeki no Kyojin totiž není vůbec sci-fi a i kdy­by bylo, co by na tom bylo špat­né­ho? To jenom moje abso­lut­ní into­le­ran­ce vůči sebe­men­ší­mu názna­ku sci-fi vytvá­ří jaký­si odstup mezi mnou a tím­to dílem, kte­rý mi nedo­vo­lí pros­tě říct, že je to super.

Abych byla co nej­ví­ce objek­tiv­ní (Nejvíce objek­tiv­ní, jak to jen jde, má-li člo­věk vyjá­d­řit sub­jek­tiv­ní názor.), nebu­du se tedy námě­tem vůbec zao­bí­rat. Raději budu mlu­vit o tom, že se seri­ál hemží dra­ma­tic­ký­mi chvil­ka­mi, že mi mno­ho­krát doká­že nahnat husí kůži a že si bez něj momen­tál­ně neu­mím před­sta­vit svůj kaž­do­den­ní večer.

Fanoušky ani­má­čů je Shingeki no Kyojin řazen mezi vrcho­lo­vá díla. Nechápu proč. Nechápu, co je na něm tak skvě­lé­ho. Faktem ovšem je, že napros­to nedo­ká­žu říct, co je na něm špat­ně. Moje nepo­cho­pe­ní jis­tě pra­me­ní z toho, že já nejsem fanou­šek ani­má­čů.

A jako nefa­nou­šek dávám tomu­to pří­bě­hu po zhléd­nu­tí třech dílů pro­za­tím odta­ži­té hod­no­ce­ní 60%. Vrátím se na kon­ci 1. série, kdy snad budu způ­so­bi­lej­ší recen­zo­vat, zatím se jed­ná jen o prv­ní dojem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 20186. listopadu 2018 Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018 Letošní koncertní sezóna je v plném proudu. Před-předevčírem jsem vyrazil na koncert velmi zajímavé kombinace, a sice dánsko-švédských Amaranthe předskokanů v čele s moji platonickou […] Posted in Hudební recenze
  • Kvaska23. května 2009 Kvaska Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem […] Posted in Recenze
  • Jackass 2 - Jackass Volume Two5. ledna 2007 Jackass 2 - Jackass Volume Two Myslím si, že o kultovní záležitosti zvané Jackass nemusím nikomu nic vyprávět. Všichni, kdo mají doma televizi zákonitě ví, o čem je řeč. Ale přece jen, pokud vás tato záležitost minula, […] Posted in Filmové recenze
  • Želvy ninja | Teenage Mutant Ninja Turtles [55%]21. srpna 2014 Želvy ninja | Teenage Mutant Ninja Turtles [55%] Přivádět na svět moderní verzi dnes již kultovní a klasické dobrodružné pecky ze začátku devadesátých let (a seriálu ještě o pár let dříve), to je docela riskantní počin. Zvláště když […] Posted in Filmové recenze
  • Day the World Ended, The (2001)28. prosince 2012 Day the World Ended, The (2001) Tati? Jsi to ty? Doktorka Stillmanová přijíždí z New Yorku do malého městečka Sierra Vista. Má zde pracovat jako školní psycholožka. Ovšem s moc dobrým přijetím se zde nesetkává. […] Posted in Horory
  • Destination: Infestation (2007)30. prosince 2012 Destination: Infestation (2007) Zmutovaní mravenci zaplaví letadlo, které míří z Kolumbie do Atlanty. Pro cestující a posádku tak začíná boj o holý život nejen s nimi, ale i arogantní vládou, která nechce povolit […] Posted in Horory
  • WESTWORLD - sledujte všechny díly s Dolores! Na HBO GO (CZ) trailer16. dubna 2020 WESTWORLD - sledujte všechny díly s Dolores! Na HBO GO (CZ) trailer Posted in Trailery
  • Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty12. března 2019 Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty Co ve mně zanechal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slunce, koktejly, krásnou Salmu Hayek a zarostlého Pierce Brosnana. Lola (Salma Hayek) a Max (Pierce Brosnan) jsou partneři, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,58544 s | počet dotazů: 8215 | paměť: 75657 KB. | 22.07.2024 - 21:55:30