Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 9. díl

Shingeki no Kyojin - 9. díl

vlcsnap 2017 07 01 12h24m17s813
vlcsnap 2017 07 01 12h24m17s813
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kde je levé rame­no: Obrana Trostu (5. část)

Již v jed­nom z před­cho­zích dílů jsme moh­li vidět (ale já jsem vám to zata­ji­la) eli­tu prů­zkum­né jed­not­ky, jak opouš­tě­la měs­to Trost. Nyní se k této udá­los­ti pří­běh vra­cí. Mimo jiné je nepří­tom­nost této jed­not­ky uve­de­na jako jeden z důvo­dů, proč bylo tak těž­ké se brá­nit titá­nům, když při­šli do měs­ta.

Seznamujeme se s posta­vou kapi­tá­na Leviho, kte­rý je nej­lep­ším čle­nem jed­not­ky. Dále s brý­la­tou bru­ne­tou s vla­sy do culí­ku, kte­rá je do zabí­je­ní titá­nů až nezdra­vě nad­še­ná. Umírá jeden člen jed­not­ky a něko­lik titá­nů. Potom je jed­not­ka odvo­lá­na do Trostu, aby pomoh­la v boji pro­ti titá­nům.

V násle­du­jí­cí scé­ně se opět podí­vá­me do minu­los­ti, a to do oka­mži­ku Erenovy zdán­li­vé smr­ti. Čelisti skla­ply a ukous­ly Erenovi paži. Eren padá do žalud­ku obra. Kolem sebe vidí spous­tu lid­ských těl i jed­nu dív­ku, kte­rá ješ­tě žije. Nejprve je zou­fa­lý, že jeho výcvik mu nebyl nic plat­ný, když stej­ně skon­čil sežra­ný. Potom se jeho zou­fal­ství změ­ní ve zlost a začne vyhro­žo­vat všem titá­nům, že je zabi­je. Najednou se změ­ní v titá­na a roze­rve tělo obra, kte­rý ho sně­dl. Zběsile zabí­jí prv­ní titá­ny a opa­ku­je slo­va „Všechny vás zabi­ju!“

Jenomže tato slo­va pro­ná­ší i v pří­tom­nos­ti, kdy sedí upro­střed dvo­ra s Arminem a Mikasou obklí­čen gar­dou vojá­ků s namí­ře­ný­mi zbra­ně­mi, v čele s veli­te­lem Feltonem. Nechápe, co se děje, pro­to­že si svo­ji pře­mě­nu v titá­na vůbec nepa­ma­tu­je. Proto nemá poně­tí, proč se ho veli­tel ptá, jest­li je člo­věk nebo titán. Zdá se ale, že ať odpo­ví jak­ko­li, stej­ně je všech­ny tři zabi­jí. Mikasa se sta­ví na Erenovu obra­nu. Eren se mar­ně sna­ží pocho­pit situ­a­ci. Nedokáže akcep­to­vat, že by ho nako­nec zabi­li lidé. Vybavuje si svou ukous­nu­tou kon­če­ti­nu a uvě­do­mu­je si, že mu dorost­la, jako dorůs­ta­jí titá­nům.

Velitel Felton dává roz­kaz k pal­bě.

Erenovi se vyba­ví dal­ší vzpo­mín­ka. Je na čase při­znat, že jsem neod­hadla důle­ži­tost dal­ších scén v před­cho­zích dílech. V prv­ním dílu uka­zu­je dr. Jaeger Erenovi klíč a říká mu, že až se vrá­tí ze slu­žeb­ní ces­ty, uká­že mu piv­ni­ci, od kte­ré ho dopo­sud držel dál. V někte­rém z dal­ších dílů (tuším, že ve dru­hém, když se Eren, Armin a Mikasa dosta­li do azy­lu za zeď Rose) má Eren podiv­nou vidi­nu, kdy mu jeho otec chce pích­nout injek­ci. Na chví­li se obje­ví i onen klíč z prv­ní­ho dílu. Když se pro­be­re, klíč má na krku.

Zpět do devá­té­ho dílu. Nejprve Eren vidí otce při odcho­du, kdy mu sli­bu­je, že mu uká­že piv­ni­ci. Potom vidí, jak mu otec pře­dá­vá klíč a říká mu, že se musí dostat do piv­ni­ce, kde zjis­tí prav­du. Potom mu otec apli­ku­je injek­ci s vysvět­le­ním, že to poško­dí jeho vzpo­mín­ky. Dále hovo­ří o jakési síle.

Vidina kon­čí a Eren je zpět na dvo­ře se svý­mi kama­rá­dy. Z nevy­svět­li­tel­né­ho důvo­du se kous­ne do ruky. A začnou se dít ješ­tě nevy­svět­li­tel­něj­ší věci. Především se ozve mohut­ná explo­ze. Na dvo­ře se začne obje­vo­vat posta­va obřích roz­mě­rů. Titánovo tělo je však jenom z čás­ti pokry­té sval­stvem, pře­váž­ně je to jen kost­ra. Celý dvůr je zakryt dýmem. Vojáci hle­da­jí své obě­ti.

Mimo dvůr se baví kade­ti. Connie vprá­ví o jejich akci na zdi a o tom, kdo pře­žil a kdo bohu­žel ne. Vojáci se pta­jí na Mikasu a jsou odká­zá­ni na Jeana, se kte­rým se Mikasa údaj­ně měla vrá­tit. Ten však řek­ne jenom něco o tajem­ství.

Dosud zná­má fak­ta z 9. dílu

Dostáváme infor­ma­ce o prů­zkum­né jed­not­ce. Původně bylo jejich úko­lem pro­zkou­má­vat kra­ji­nu za zdmi. Od pádu zdi Maria mají ale za úkol vybu­do­vat opěr­né body a záso­bo­va­cí linie pro poku­sy o zís­ká­ní zdi Maria.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40909 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71722 KB. | 29.02.2024 - 00:38:16