Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šílená noc: Bad Santa se setkává se Smrtonosnou pastí v netradiční vánoční lahůdce

Šílená noc: Bad Santa se setkává se Smrtonosnou pastí v netradiční vánoční lahůdce

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alkoholický Santa se zaple­te do kri­ze s rukojmí­mi v tom­to roz­ver­ném, zábav­ném a čas­to nechut­ném vánoč­ním fil­mu.

Těžce opi­lý Santa se zaple­te do situ­a­ce s rukojmí­mi na mili­ar­dá­řo­vě pan­ství ve fil­mu Violent Night, zábav­né a odváž­né vari­a­ci na Smrtonosnou past, kte­rá je na roz­díl od své před­lo­hy sku­teč­ně vánoč­ním fil­mem a dotý­ká se všech svá­teč­ních témat.

S vyni­ka­jí­cím výko­nem Davida Harboura v roli staré­ho Santy a dob­ře pro­ve­de­ný­mi scé­na­mi svá­teč­ní­ho masa­k­ru od reži­sé­ra Tommyho Wirkoly (Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic) je to sku­teč­ná vánoč­ní lahůd­ka.

Harbourův Santa Claus mož­ná při­po­mí­ná Billyho Boba Thorntona ve fil­mu Bad Santa, ale tenhle chla­pík je sku­teč­ný Kris Kringle, kte­rý na Štědrý den roz­vá­ží dár­ky na saních taže­ných osmi léta­jí­cí­mi soby... hned poté, co vypi­je posled­ní pivo.

Násilná noc kon­tras­tu­je dět­ský pohled na vánoč­ní zázra­ky s gro­tes­ka­mi z reál­né­ho svě­ta, pří­kla­dem budiž úvod­ní scé­na, v níž bar­man­ka s ote­vře­nou pusou sle­du­je, jak Santa Claus vzlé­tá na svých sobech, a to i poté, co jí potřís­ní obli­čej boha­tým prou­dem hou­bo­vých zvrat­ků.

Santa po zhru­ba tisí­ci Vánocích ztra­til svá­teč­ní nála­du, ale nachá­zí prcha­vé potě­še­ní v nájez­du na skříň­ku s alko­ho­lem, aby si mohl dopřát mlé­ko a sušen­ky. V roz­lehlém síd­le mili­ar­dář­ky Gertrudy Lightstoneové (Beverly D’Angelo) najde obzvlášť láka­vé roč­ní­ko­vé bran­dy.

Ale ho, ho, hol­duj! Zrovna když si Santa sed­ne, aby si dal skle­nič­ku, vtrh­ne do míst­nos­ti ozbro­je­ný stře­lec. Santa sice nemá žád­né super­schop­nos­ti, kro­mě malé vánoč­ní magie, kte­rá mu umož­ňu­je bez náma­hy pro­chá­zet komí­ny, ale s padou­chem si pora­dí... ale ne dřív, než střel­ba vypla­ší jeho osm sobů a Mikuláš zůsta­ne na holič­kách.

A ten pis­tol­ník nebyl osa­mě­lý: Pan Scrooge (John Leguizamo) si vzal rodi­nu Lightstoneových na svát­ky jako rukojmí, zlik­vi­do­val její ochran­ku a poža­do­val mili­o­ny v hoto­vos­ti, kte­ré se nachá­ze­jí v Gertrudině sej­fu.

Mezi čle­ny rodi­ny Lighthouseových, kte­ré Scroogeovi hrdlo­ře­zo­vé (a Brendan Fletcher v roli mani­a­kál­ní­ho Krampuse) drží v zaje­tí, pat­ří zahořk­lá dce­ra Alva (Edi Patterson), její syn Bert (Alexander Elliot) a céč­ko­vý herec Morgan (Cam Gigandet) a Gertrudin dlou­ho­le­tý syn Jason (Alex Hassell) a jeho dlou­ho­le­tá man­žel­ka Linda (Alexis Louder).

A Jasonova a Lindina dce­ra Trudy (Leah Brady), kte­rá se dovo­lá pomo­ci v nou­zi pomo­cí „kou­zel­né“ vysí­lač­ky na sever­ní pól, kte­rou jí dal otec... a poda­ří se jí zís­kat odpo­věď od samot­né­ho Santy.

Ačkoli ten­to Santa nese všech­ny obvyk­lé zna­ky moder­ní­ho Clause, jeho původ nena­va­zu­je na pří­běhy o sva­tém Mikuláši. Místo toho to byl Viking jmé­nem Nikomund, kte­rý ple­nil a dran­co­val pomo­cí váleč­né­ho kla­di­va jmé­nem drtič lebek... a stej­nou ener­gii se chys­tá při­nést i únoscům rukojmí v rezi­den­ci Lighthouse poté, co v gará­ži obje­ví kla­di­vo.

Násilí v reál­ném svě­tě Violent Night vytvá­ří pří­jem­ný kon­trast s prázd­ni­no­vou poho­dou, ale fan­ta­sy prv­ky nás čas­to vytr­há­va­jí z toho, co by mělo být napí­na­vým akč­ním vyprá­vě­ním. Santovy poně­kud nad­lid­ské schop­nos­ti nejsou nikdy pořád­ně vysvět­le­ny („vánoč­ní magie“, jak nám říká posta­va Harboura) a dlou­hé scé­ny, v nichž je Mikuláš zmlá­cen a zkr­va­ven, nevy­vo­lá­va­jí vět­ší zájem, pro­to­že před­po­klá­dá­me, že tato posta­va nemů­že zemřít.

Lépe by se mož­ná hrá­la ver­ze Brutální noci, kte­rá by zkří­ži­la Bad Santa se Smrtonosnou pas­tí, tj. herec-alkoholik objed­na­ný, aby hrál Santu na honos­ném vánoč­ním večír­ku, se ocit­ne upro­střed situ­a­ce s rukojmí­mi. Samozřejmě, John McClane je do znač­né míry sám Bad Santa, ten film je sku­teč­ně původ­ní Smrtonosná past a hra­je se pod­stat­ně lépe.

Násilná noc nabí­zí dosta­tek napě­tí a netra­dič­ní­ho humo­ru, aby půso­bi­la výraz­ně, a nej­lé­pe hra­je, když se drží kome­die s pomr­ká­vá­ním: vrchol­né scé­ny s Trudy, kte­rá jde sama domů, ale s reál­ným krvepro­li­tím, k němuž by ved­ly úle­ty Kevina McAllistera, jsou sku­teč­ným vrcho­lem. Možná se nejed­ná o vánoč­ní kla­si­ku, ale mezi akč­ní­mi horo­ry s vánoč­ní téma­ti­kou z posled­ní doby je Brutální noc o stu­peň výš než Tlusťoch, i když o stu­peň níž než Krampus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Šílená noc na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41788 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72152 KB. | 19.04.2024 - 01:05:41