Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války

Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války

Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky v roce 1944 najde osa­mě­lý zla­to­kop Aatami Korpi (Jorma Tommila) v divo­či­ně Laponska na seve­ru Finska boha­tou zla­tou žílu. Když se s nově nale­ze­nou kořis­tí vydá na ces­tu do nej­bliž­ší­ho měs­ta, nara­zí na ustu­pu­jí­cí oddíl nacis­tic­kých vojá­ků vede­ný nelí­tost­ným obersturm­führe­rem SS Brunem (Aksel Hennie), kte­rý chce zla­to zaba­vit pro svůj oddíl. Bohužel pro celou vojen­skou jed­not­ku se nejed­ná o oby­čej­né­ho kopá­če, ale o mýtic­kou „armá­du jed­no­ho muže“, kte­rá ztě­les­ňu­je kvin­te­sen­ci fin­ské­ho pojmu „sisu“ – blyš­ti­vou for­mu odva­hy a nepřed­sta­vi­tel­né­ho odhod­lá­ní čelit, byť i drti­vé pře­si­le...

Nad fin­ským tvůr­cem Jalmari Helanderem bylo snad­né ješ­tě pár let nazpá­tek zlo­mit hůl. Jeho akč­ní Sejmi pre­zi­den­ta sice moh­lo počí­tat s účas­tí Samuela L. Jacksona, výsled­ný film přes­to ve finá­le dva­krát neob­stál, Helander se jako kdo­ví­jak zají­ma­vý akč­ní tvůr­ce neo­svěd­čil a celé to navzdo­ry poten­ci­á­lu neby­lo ani směš­ně zábav­né. Přesouváme se téměř o deká­du poz­dě­ji a Helander si ve svém rod­ném Finsku nato­čil malin­ký akč­ní film, kte­rý si již od počát­ku kole­du­je o to, aby si ho obrán­ci his­to­ric­ké aku­rát­nos­ti nama­za­li na chle­ba. Sisu není fil­mem pro člo­vě­ka, kte­rý nepře­ne­se přes fakt, že se tvůr­ci zce­la věr­ně nedr­ží his­to­rie a není fil­mem pro ty, kte­ří nedo­ká­ží pře­nést přes srd­ce fakt, že jed­not­li­vé momen­ty fun­gu­jí na jis­té for­mě nad­sáz­ky. Snadno ho lze ovšem dopo­ru­čit přes­ně opač­né sku­pi­ně.

Sisu
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy

Sisu je v zása­dě wes­ter­nem, kte­rý se pou­ze ode­hrá­vá za 2. svě­to­vé vál­ky, pro­ta­go­nis­ta je mís­to kov­bo­je býva­lým vojá­kem a mís­to ban­di­tů se jako pře­káž­ka jeví koman­do SS. Hlavní hrdi­na je tako­vý mix Blonďáka z Dolarové tri­lo­gie Sergia Leoneho, Johna Wicka a Přemka Podlahy, kte­rý se rych­le pro­je­ví jako zbraň hro­mad­né­ho niče­ní, kte­ré by se člo­věk neměl sta­vět do ces­ty. A to i přes fakt, že je někdo ozbro­jen tan­kem, káno­nem a tuč­ným počtem střel­ných zbra­ní. Výsledek ve finá­le půso­bí jako film, kte­rý snad­no mohl vznik­nout něja­kých 30-40 let nazpá­tek a dnes by se prak­tic­ky mohl stát kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Helander se ani za psa­cím sto­lem a ani na režij­ní žid­li nedr­ží zkrát­ka a ser­ví­ru­je nesku­teč­ně zábav­ný akč­ní výplach, kte­rý se neští­tí kre­a­tiv­ních a bru­tál­ních způ­sobů kose­ní zlých nacis­tů a při jeho repu­ta­ci by ho člo­věk s rados­tí vyslal na krát­kou audi­en­ci s Vladimirem Putinem a Sergejem Lavrovem.

Jorma Tommila zvlá­dá již svým sevře­ním v hlav­ní roli vyvo­lá­vat respekt. Slovy šet­ří, pro pro­li­tou krev nao­pak nejde dale­ko. Částečně je vykres­le­né jeho poza­dí, Korpi je ovšem pře­de­vším hnán svým před­nost­ním cílem, kdy je mu ve finá­le jed­no, co vše musí pod­stou­pit a jako moc nepří­jem­né to musí být. Rázem se sklá­dá obraz akč­ní­ho hrdi­ny, kte­ré­ho by měli pro­blém zasta­vit zřej­mě i nej­zná­měj­ší akč­ní kul­tov­ní posta­vy, časem to celé začí­ná dolé­hat i na zpo­čát­ku ledo­vě klid­né­ho obersturm­führa v podá­ní Aksela Hennieho. Sisu ve finá­le zvlá­dá dodá­vat podob­nou for­mu satis­fak­ce jako Hanebný pan­char­ti Quentina Tarantina, v rám­ci bru­ta­li­ty ovšem zachá­zí o kus dál a stej­ně tak o pozná­ní více koke­tu­je s béč­ko­vos­tí, kdy je chví­le­mi snad­né si říci, že je hlav­ní hrdi­na zdán­li­vě neza­sta­vi­tel­ný až pří­liš.

Sisu
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy

Samotný název Sisu ostat­ně odka­zu­je k údaj­ně nepře­lo­ži­tel­né­mu fin­ské­mu slo­vu, kte­ré má ozna­čo­vat koho­si, kdo jed­no­du­še odmí­tá umřít. Ze zdán­li­vé­ho oby­čej­né­ho zla­to­ko­pa se rázem vyklu­be váleč­ná legen­da. Sisu zachá­zí mno­hem dál, než kdeja­ká holly­wo­od­ská akč­ní pro­duk­ce, dá se snad­no říci, že Helande za málo peněz ser­ví­ru­je hod­ně muzi­ky a při­tom se sku­teč­ně nebo­jí, neta­há za zpá­teč­ku a jed­no­du­še nebu­du­je hra­ni­ce, za kte­ré odmí­tá jít. To má za násle­dek i vár­ku čer­né­ho humo­ru, kte­rý opět nemu­sí nut­ně sed­nout kaž­dé­mu, koho ovšem chyt­ne, ten i v tom­to ohle­du ode­jde spo­ko­jen.

Dialogů je ve výsled­ném fil­mu jako šafrá­nu, kdy je to ide­ál­ní, pro­to­že zrov­na ty nejsou v rám­ci toho­to fil­mu nej­os­třej­ší­mi tuž­ka­mi v pená­le. Kouzlo Sisu ovšem tkví v té správ­né sko­ro až wes­ter­no­vé atmo­sfé­ře,  vár­ce sku­teč­ně nápa­di­tých vražd i v doce­la chyt­rém způ­so­bu toho, jak se dostá­vat ze zdán­li­vé pas­ti. I díky dél­ce 90 minut navíc Sisu sym­pa­tic­ky odsý­pá, kdy je sice nut­né „pro­tr­pět´´ krat­ší úvod, jakmi­le ovšem dojde k prv­ní­mu střet­nu­tí s SS, Sisu už prak­tic­ky neza­sta­vu­je a ser­ví­ru­je sku­teč­ně zábav­nou akč­ní podí­va­nou, kte­rá oči­vid­ně čer­pá ze spaghet­ti wes­ter­nů i dal­ších star­ších fil­mo­vých kous­ků, v rám­ci moder­ní­ho akč­ní­ho fil­mu jde vlast­ně o neče­ka­né a pří­jem­né zje­ve­ní, kte­ré má pou­ze smůlu v tom, že spous­ty lidem ute­če pod rada­rem a pro dost lidí bude nej­spíš pořád až pří­liš divo­ká. Dá se při­tom roz­hod­ně spe­ku­lo­vat nad tím, že by ze Sisu šla udě­lat ješ­tě vět­ší divo­či­na a že by mož­ná tako­vý Sam Raimi v nej­lep­ší for­mě nebo Tommy Wirkola moh­li z podob­né lát­ky vymač­kat kra­pet víc. Sisu ovšem pořád ser­ví­ru­je dosta­tek výraz­ných momen­tů a ve svých nej­lep­ších momen­tech sku­teč­ně vyvo­lá­vá úsměv na tvá­řích. Přítomnost drob­né evrop­ské neo­te­sa­nos­ti a záro­veň absen­ce kra­pet holly­wo­od­ské­ho vyčis­tě­ní je mož­ná ve finá­le tím nej­lep­ším bene­fi­tem.

Sisu
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy

Zábavná a kre­a­tiv­ní­mi momen­ty dosta­teč­ně plná fin­ská akč­ní řež­ba, kte­rou se Jalmari Helander snad­no vyku­pu­je a doka­zu­je, že se pro dobrou akci nemu­sí hle­dat pou­ze v Hollywoodu. Sisu je v tom­to ohle­du až pří­jem­ným akč­ním zje­ve­ním, kte­ré kra­pet sym­pa­tic­ky při­po­me­ne i fil­my, kte­ré se dnes neto­čí. A je ješ­tě vět­ší radost ho díky tomu sle­do­vat...


Podívejte se na hodnocení Sisu na Kinoboxu.

Verdikt: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,16457 s | počet dotazů: 7127 | paměť: 75320 KB. | 24.02.2024 - 12:02:54