Kritiky.cz > Recenze knih > Slunečná kuchařka - 70 tradičních pokrmů z hospody na statku Slunečná

Slunečná kuchařka - 70 tradičních pokrmů z hospody na statku Slunečná

Slunecna
Slunecna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi seri­ál Slunečná? Chcete si doma při­pra­vit dob­ro­ty, kte­ré umí jen hos­po­dy­ně Běta, kte­rá má nejen nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti, ale také výbor­ně vaří? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Slunečná kuchař­ka. Najdete v ní cel­kem 70 recep­tů tra­dič­ních pokr­mů, kte­ré roz­hod­ně pat­ří na sta­tek Popelkových. Sjíždí se zde mno­ho lidí, kte­ří tuto kuchy­ni milu­jí. Tak už vás nebu­du zdr­žo­vat, pře­ji dobrou chuť. 

large

Hned na začát­ku kuchař­ky se dozví­te, jak to cho­dí na stat­ku rodi­ny Popelkových, jaké dob­ro­ty Běta při­pra­vu­je, pou­ze z kva­lit­ních suro­vin, v biokva­li­tě od míst­ní far­mář­ky Jany Kratinové. Jelikož na stat­ku mají výrob­nu toho nej­lep­ší kozí­ho sýra širo­ko dale­ko, roz­hod­ně si pochut­ná­te i na těch­to dob­ro­tách. Najdete zde také boha­tou foto­ga­le­rii z natá­če­ní seri­á­lu Slunečná. Na kon­ci kuchař­ky je uve­den abe­ced­ní rejstřík recep­tů.

Jaké recep­ty může­te v této báječ­né kuchař­ce najít? Tak pře­de­vším recep­ty na polév­ky jako je hou­bo­vá, fazo­lo­vá, květá­ko­vá či tra­dič­ní zelňač­ka, dále na hlav­ní cho­dy jako je hově­zí guláš, svíč­ko­vá, kopro­vá omáč­ka, řízek nebo zno­jem­ská peče­ně. Co takhle dát si rizo­to, tva­ro­ho­vé kned­lí­ky, živán­skou peče­ni nebo rus­ké vej­ce? A jaké dezer­ty si může­te dát? Takové líva­neč­ky s jabl­ky, švest­ko­vá bubla­ni­na, oře­cho­vý závin, pun­čo­vý dort či citró­no­vá babe­ta, ty také nejsou k zaho­ze­ní. Víte, co dob­ré­ho Běta při­pra­vu­je na vánoč­ní svát­ky? Takovou kla­sic­kou rybí polév­ku, vánoč­ní úly, linec­ké cuk­ro­ví, vanil­ko­vé rohlíč­ky, medov­níč­ky, vánoč­ní­ho kubu, kapr se salá­tem, to pros­tě na tra­dič­ním sto­le stat­ku Popelkových nesmí chy­bět. A komu, aby to ješ­tě nesta­či­lo, tak jsou pro vás při­pra­ve­ny recep­ty z kozí­ho sýra, pře­de­vším výbor­né rizo­to, křeh­ký koláč s čer­ve­nou řepou, jabl­ko­vý salát, rolá­da s kozím sýrem či terin­ka s čer­ve­nou řepou.

Každý recept má uve­de­ny přes­né ingre­di­en­ce, počet kusů, kte­ré z dané­ho recep­tu vznik­nou a postup pří­pra­vy s nád­her­ný­mi foto­gra­fie­mi hoto­vé­ho pokr­mu.

Slunečná kuchař­ka mě oprav­du nadchla a hned jsem si oblí­bi­la něko­lik recep­tů, kte­ré roz­hod­ně vyzkou­ším. Při sle­do­vá­ní seri­á­lu Slunečná milu­ji ty scé­ny, kte­ré se ode­hrá­va­jí v kuchy­ni, jak Běta něco vaří nebo ser­ví­ru­je ostat­ním a musím říci, že se mně vždy sbí­ha­jí sli­ny a mám moc vel­kou chuť si daný pokrm jít uva­řit. Kuchařka je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, suro­vi­ny jsou dostup­né. U někte­rých kucha­řek se mně stá­vá, že suro­vi­ny nejsou zrov­na dostup­né, pří­pad­ně i dra­hé, což se vám v této báječ­né kuchař­ce roz­hod­ně nesta­ne. Jelikož ráda peču a vařím, tato kuchař­ka byla jas­nou vol­bou a roz­hod­ně bude pat­řit mezi skvos­ty kucha­řek v mé kni­hov­nič­ce. A že jich tam je oprav­du hod­ně.

V této kuchař­ce se mně líbí zají­ma­vé foto­gra­fie a tex­ty z natá­če­ní seri­á­lu Slunečná, kte­ré vás ješ­tě více vtáh­nou do vaše­ho oblí­be­né­ho seri­á­lu.

Doporučím ji všem milov­ní­kům seri­á­lu Slunečná, také všem výbor­ných kucha­řům a kuchař­kám a nejen jim. Prostě všem, kdo milu­je kva­lit­ní suro­vi­ny, dob­ré jíd­lo a pití.

Ukázka z kni­hy:

Bublanina - 12 por­cí

Příprava: nad 30 minut

Ingredience:

80 g roze­hřá­té­ho más­la

zhru­ba 400 g třeš­ní

1 sáček vanil­ko­vé­ho cuk­ru

2 vej­ce

150 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru

200 ml kefí­ru

150 g polo­hrubé mou­ky

150 g hlad­ké mou­ky

1 sáček práš­ku do peči­va

Postup:

Máslo v míse rozšle­hej­te s vanil­ko­vým a mouč­ko­vým cuk­rem, vej­ci a kefí­rem. Oba dru­hy mou­ky pro­sej­te s práš­kem do peči­va a zapra­cuj­te do máslo­vé smě­si.

Troubu pře­dehřej­te na 175 C. Pekáč (35x25 cm) vylož­te papí­rem na peče­ní. Vlijte do něj těs­to a poklaď­te třeš­ně­mi, kte­ré může­te pře­dem oba­lit v tro­še mou­ky, aby nekles­ly ke dnu.

Bublaninu vlož­te do trou­by a pečte zhru­ba 20 minut, až zezlát­ne a vyběh­ne. Po upe­če­ní ji nech­te tro­chu vychlad­nout, pak ji roz­krá­jej­te na kost­ky a popraš­te mouč­ko­vým cuk­rem.

  • Fotografie Alena Hrbková, Marek Kučera
  • Obálku navrh­la Veronika Lahodná
  • Redigovala Květuše Hrachová
  • Žánr: kuchař­ka
  • Vydáno: 2021, ve spo­lu­prá­ci s FTV Prima, spol. s.r.o. a agen­tu­rou Solootions vyda­la Euromedia Group, a.s, v edi­ci Esence, Praha
  • Počet stran: 168
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, paper­back
  • ISBN: 978-80-242-7456-0

  • Náhledové foto: Photo © Archiv TV Prima
  • Foto kni­hy: Euromedia Group, a.s

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85033 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72331 KB. | 22.05.2024 - 15:51:00