Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Endgame

Avengers: Endgame

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Největší fil­mo­vá udá­lost posled­ních let je tady. Završení plá­nů Marvelu, kte­ré zača­ly v roce 2008 a záro­veň také rozuz­le­ní pří­bě­hu, kte­rý přes­ně před rokem při­šel do kin v Avengers: Infinity War. Ano, Avengers: Endgame dneš­ním dnem vstu­pu­je do čes­kých a slo­ven­ských kin a s ním také konec jed­né éry. Je nad slun­ce jas­né, že film samot­ný bude udá­lost srov­na­tel­ná snad jen se závě­ry těch nej­vět­ších fil­mo­vých sérií his­to­rie. Jak se ale Marvelu poda­ři­lo uzavřít celé ty roky budo­vá­ní a dospěl celý ten pro­po­je­ný pří­běh na poza­dí do zaslou­že­ně pove­de­né­ho kon­ce?

Captain America (Chris Evans) se sna­ží spo­leč­ně s dal­ší­mi pře­ži­vší­mi Thanosova (Josh Brolin) dras­tic­ké­ho kro­ku vzpa­ma­to­vat z nasta­lé kri­ze, vyvo­la­né zmi­ze­ním polo­vi­ny živých bytos­tí napříč celým vesmí­rem. I když se svět poma­lu sna­ží adap­to­vat na novou rea­li­tu a udě­lat ten pomy­sl­ný krok kupře­du, zby­tek Avengers se s tímhle výsled­kem a svo­jí pro­hrou nehod­lá smí­řit. Bohužel všech­ny jejich poku­sy jakým­ko­liv způ­so­bem zvrá­tit to, co se sta­lo, kon­čí neú­spěš­ně. Když už se však zdá, že je všech­no nadob­ro ztra­ce­no, obje­ví se na obzo­ru nová nadě­je, kte­rá by moh­la pomoct vrá­tit mezi živé všech­ny ty co se před lety roz­pad­li na prach. Bude to ovšem potře­bo­vat aby všich­ni čle­no­vé Avengers táh­li za jeden pro­vaz...

Musím se při­znat, že ten­to­krát jsem se sna­žil veš­ke­ré pro­pa­ga­ci a reklam­ní kam­pa­ni k fil­mu co nej­ví­ce vyhnout. Jednak jsem si nechtěl nechat vyspo­i­lo­vat mini­mál­ně tře­ti­nu fil­mu jako již tra­dič­ně u reklam­ních kam­pa­ní v posled­ních letech a dru­hak jsem chtěl mít tenhle záži­tek co nej­vět­ší a nej­čist­ší. On se pak totiž člo­věk neo­hlí­ží na to, co od fil­mu čeká, co tam musí nebo nemu­sí při­jít a ode­hrát se, a co mu veš­ke­ré ty ana­lý­zy, před­po­vě­di a já nevím co ješ­tě víc, vlast­ně před fil­mem řek­ly. Prostě jsem ten­to­krá­te chtěl mít zase jed­nou ten moment, kdy půjdu do kina a pros­tě si uži­ju film, tako­vý jaký je, a nechám vše na tvůr­cích. Kdy také jin­dy, když už kon­čí jed­na éra fil­mů, kte­rá po dobu jede­nác­ti let for­mo­va­la fil­mo­vý kus mili­o­nů lidí po celém svě­tě.            

Čtvrtí Avengers jsou kaž­do­pád­ně tady a s nimi i závěr pří­bě­hu, kte­rý tahle par­ta roze­hrá­la s Thanosem v Infinity War. Abych odpo­vě­děl na asi nej­pal­či­věj­ší otáz­ku - ano, tvůr­cům se poda­ři­lo rela­tiv­ně s grá­cií vybrus­lit z nasta­lé­ho kon­flik­tu a (jeli­kož by tenhle člá­nek měl být bez spo­i­le­rů) vše­mu tomu dodat rela­tiv­ně sym­pa­tic­kou a dojem­nou „mašlič­ku“ na závěr, kte­rá pošle vel­kou část pub­li­ka k slzám. A to je vlast­ně doce­la správ­ně, pře­ci jen tady doce­la zásad­ní část sou­čas­né pop­kul­tu­ry kon­čí a co bude násle­do­vat se tepr­ve uvi­dí. Ano, Avengers jsou sluš­ným závě­rem pří­bě­hů téhle par­ty a záro­veň jed­nou vel­kou fanouš­kov­skou služ­bou. Pokud se ale dis­ku­ze pře­su­ne na téma jest­li je Avengers: Endgame dob­rý film sám o sobě, je odpo­věď tro­chu slo­ži­těj­ší. 
Endgame totiž obě­tu­je dost vel­kou část pro­sto­ru prá­vě zmí­ně­né služ­bě fanouškům a tak domi­nant­ní část celé­ho pří­bě­hu jsou epi­zod­ní momen­ty, kte­ré pra­cu­jí jako tako­vé sym­bo­lic­ké pukr­le na závěr pro jed­not­li­vé posta­vy / dvo­ji­ce / sku­pin­ky. Ano, neří­kám, že by tyhle momen­ty nefun­go­va­ly, ale ten dojem rozkous­ko­va­nos­ti a nuce­nos­ti pro kaž­dé­ho ze čle­nů mít to svo­je čest­né koleč­ko před­tím, než pad­ne opo­na, je patr­né napříč celý­mi tře­mi hodi­na­mi. Perfektně pad­nou­cí humor a situ­ač­ní kome­die sice v mno­ha ohle­dech dojem ale­spoň tro­chu napra­vu­je (napří­klad napros­to geni­ál­ní call­back Kapitána na něko­lik let sta­rou afé­ru z komik­so­vé před­lo­hy pat­ří mezi jeden z nej­lep­ších momen­tů MCU), ne vždy je ovšem na mís­tě. Kupříkladu Thorova (Chris Hemsworth) lin­ka je vtip­ná, její cha­rak­te­ris­tic­ký prvek se ovšem doce­la rych­le okou­ká a na plo­še tří hodin tak v někte­rých chví­lích půso­bí jako opa­ko­vá­ní toho samé­ho vti­pu pořád a pořád doko­la. Ano prv­ních 233 pří­pa­dů vyvo­la­lo úsměv, 234. už tolik ne.
     
Pokud ale ve fil­mu ose­ká­te prá­vě tenhle humor a vět­ši­nu fanouš­kov­ské služ­by (jen pro­to aby to tam pros­tě bylo), samot­né jádro fil­mu toli­ko zase nena­bíd­ne. Příběh fil­mu je totiž ohlo­da­ný na mini­mum, prá­vě pro­to aby dal pro­stor pro jed­not­li­vé epi­zod­ní kous­ky, tím ovšem trpí film jako celek. Místo jako jed­na epic­ká bit­ka ve kte­ré se stup­ňu­jí emo­ce a při­klá­dá se pod kot­lem co deset minut, se vlast­ně posta­vy prv­ně hodi­nu a půl plá­ca­jí na mís­tě, aby si dali pak něko­lik kole­ček kaž­dý (ano ces­to­vá­ní časem je fajn a návrat do důle­ži­tých momen­tů his­to­rie MCU je sym­pa­tic­ký, ovšem kaž­dou minu­tou to půso­bí pořád spí­še jako samo­ú­čel­ná fan ser­vi­ce než coko­liv jiné­ho) a máte více jak dvě tře­ti­ny fil­mu za sebou. 
Ano, pak to při­jde. Ať už totiž mám vůči fil­mu výhrad kolik chci, závě­reč­ná nece­lá hodin­ka, kde vyzvou Avengers Thanose na férov­ku, je napros­to slov­ní­ko­vým pří­kla­dem slo­va Epic. Není to ovšem myš­le­no jen měřít­kem (i když i v tomhle pří­pa­dě by se to tak dalo brát), ale také samot­nou myš­len­kou toho, že všich­ni kdo se toho­to momen­tu doži­li se posta­ví jed­nou pro­vždy tomu fia­lo­vé­mu budižkni­če­mo­vi, co jim hatil plá­ny posled­ní roky. A je to hod­ně hod­ně fajn. Velká a výbuš­ná řež ve kte­ré vynik­nou jak jed­not­li­vé posta­vy tak ona vel­ko­le­pá bit­ka. Vizuálně parád­ní a hned s něko­li­ka nápa­dy, kte­ré to pozve­dá­va­jí ješ­tě o úro­veň výš opro­ti posled­ně. Jedinou výt­kou snad je fakt, že by člo­věk od tako­vé­to kul­mi­na­ce fil­mů čekal pře­ci jen tro­chu vět­ší divo­či­nu co se týče násled­ků toho­to osu­do­vé­ho sou­bo­je (kdy také jin­dy že).  

Na závěr bych tak ješ­tě zmí­nil fakt, že by fil­mu roz­hod­ně pro­spěl zásah stři­ha­če. To co se totiž do kin dosta­lo je dojmem spí­še jako roz­ší­ře­ná ver­ze pro fanouš­ky, než sestřih pro kina - spous­ta zby­teč­ně nata­ho­va­ných nebo vylo­že­ně zby­teč­ných momen­tů a na dru­hé stra­ně zase jiné, kte­ré by si zaslou­ži­ly tro­chu lépe a déle roze­brat, než jen tak zkrat­ko­vi­tě, jak tomu bylo zde. Mohl bych se tu také roze­psat o pro­blé­mu Captain Marvel a jed­nom momen­tu kte­rý pro mě kom­plet­ně roz­bí­jí celou hlav­ní myš­len­ku fil­mu (pojď­me jed­nou napo­sle­dy táh­nout za jeden pro­vaz). Ale jak řek­la jed­na uzná­va­ná a oce­ňo­va­ná hereč­ka - nemám prá­vo na tohle téma vyslo­vo­vat svůj názor, pro­to­že jsem hete­ro­se­xu­ál­ní muž běloch na pokra­ji tři­cít­ky, tzn. ta nej­vět­ší špí­na co v tuhle dobu jde (a hlav­ně ješ­tě píšu o fil­mu, což je vůbec nej­hor­ší). 
Jak tedy zhod­no­tit Avengers: Endgame? Je to doce­la těž­ké. Na jed­nu stra­nu je to jed­na vel­ká fanouš­kov­ská služ­ba kte­rá má záro­veň spous­tu humo­ru, tak­že ten, kdo od toho neče­ká film, ale jen uza­vře­ní vše­ho co jen jde, spo­ko­je­ný bude. Ale záro­veň si nemys­lím, že jen pro­to, že jsem na něko­li­ka mís­tech udě­lal „ha ha“ v kině a pak si tucet­krát při­pa­dal jako Captain America, že jsem pocho­pil tu naráž­ku, bych měl film glo­ri­fi­ko­vat do nebes nad všech­ny ty nej­lep­ší fil­my his­to­rie. Avengers: Endgame je fajn kou­sek do sbír­ky, kte­rý potě­ší jak skal­ní fanouš­ky, tak ty, co jedou mar­ve­lov­ky jen ze setr­vač­nos­ti. Geniální film to ale roz­hod­ně není. Jako samo­stat­ný film tenhle kus pros­tě moc nefun­gu­je, napě­tí téměř nebu­du­je a nad rámec humo­ru a epi­zod­ních kusů kde se slou­čí někte­ré posta­vy, toho vlast­ně pří­liš nena­bíd­ne - ano jed­nu zatra­ce­ně epic­kou bit­ku na závěr, to je ale na tři hodi­ny pros­tě málo. Zvláště když vez­mu v potaz fakt, že téměř vše, s čím film pra­cu­je, už jsme vidě­li v před­cho­zích mar­ve­lov­kách jinak a lépe (vyjma zmí­ně­né bit­ky na závěr).      

Jednoduše řeče­no, Marvel sice ani ten­to­krát vylo­že­ně nezkla­mal, Avengers: Endgame jsou ovšem fil­mo­vou udá­los­tí spí­še ze své důle­ži­tos­ti pro MCU a jako kul­mi­na­ce x let pří­prav, než jako zásad­ní film sám o sobě. Zvláště pokud pak film posta­ví­te do pří­mé­ho kon­tras­tu s jiný­mi závě­ry podob­ně úspěš­ných sérií. Fanoušci budou ale i tak nad­mí­ru spo­ko­je­ni, běž­ní divá­ci budou mít u čeho chrou­pat pop­corn a za dva měsí­ce dojde do kin dal­ší Spider-Man a kolo­toč se roz­je­de poma­lu ale jis­tě zno­vu. Co na tom, že si tihle hrdi­no­vé zaslou­ži­li mož­ná pře­ci jen něco tro­chu více pro­pra­co­va­něj­ší­ho, ori­gi­nál­něj­ší­ho a nápa­di­těj­ší­ho než jen stro­jo­vé zakrouž­ko­vá­ní všech důle­ži­tých oké­nek a tro­chu toho „ha ha“ navrch. 
Filmová udá­lost posled­ních let, kul­mi­na­ce x let vel­ko­le­pých plá­nů a pro­po­je­ných pří­bě­hů... a výsled­kem je v pod­sta­tě jen humo­rem pro­lo­že­ná fanouš­kov­ská služ­ba bez vět­ší­ho zápa­lu? Ano, Avengers: Endgame mají pár geni­ál­ních momen­tů (výtah), pár slab­ších (pro­ta­ho­vá­ní jed­no­ho „vtip­né­ho“ moti­vu) a jed­nu napros­to epic­kou bit­ku, kte­rá potě­ší snad kaž­dé­ho. Jako film ale tahle závě­reč­ná teč­ka za Thanosem pros­tě moc nefun­gu­je mož­ná pro­to, že téměř vše s čím ope­ru­je, udě­lal Marvel už dří­ve a lépe. Ale co, důle­ži­té je, že jsme se zasmá­li, pocho­pi­li něja­kou tu naráž­ku a tak proč řešit to, že je film ve výsled­ku jen dvou­ho­di­no­vá epi­zod­ní zále­ži­tost, kte­rá v hro­ma­dě nena­bíd­ne pří­liš napě­tí, nápa­di­tos­ti nebo nos­né­ho pří­bě­hu. Hlavně že máme všech­ny kolon­ky zaškrt­nu­té a kolo­toč se může roz­jet zno­vu.      

Avengers: Endgame
(Avengers: Infinity War - Part II)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi

USA, 2019, 182 min

Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (komiks)
Scénář: Christopher Markus, Stephen McFeely
Kamera: Trent Opaloch
Hudba: Alan Silvestri
Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan, Brie Larson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd, Don Cheadle, Dave Bautista, Katherine Langford, Bradley Cooper, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Pom Klementieff, Winston Duke, Michelle Pfeiffer, Stan Lee, Tilda Swinton, Chadwick Boseman, Terry Notary, Maria Z. Wilson, Ty Simpkins, Letitia Wright, Frank Grillo, Benedict Wong, Emma Fuhrmann, Hirojuki Sanada, Jimmy Ray Pickens, Brandon Rush, Faith Logan, Danai Gurira, Tessa Thompson
Producenti: Kevin Feige
Střih: Jeffrey Ford, Matthew Schmidt
Scénografie: Charles Wood
Kostýmy: Judianna Makovsky


Podívejte se na hodnocení Avengers: Endgame na Kinoboxu.


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 25.04.2019 Falcon
Slovensko V kinech od: 25.04.2019 Saturn
USA V kinech od: 26.04.2019 Walt Disney US

https://www.csfd.cz/film/393332-avengers-endgame/
https://www.imdb.com/title/tt4154796/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zombik – 2912. listopadu 2018 Zombik – 29 Posted in Komiks
  • Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM10. dubna 2016 Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM Filmy které byli s úspěchem představeny na filmových festivalech jako Pula Film Festival v Chorvatsku, Diagonále v Rakousku, Festival slovinského filmu v Portoroži a Maďarský filmový […] Posted in Festivaly
  • Child's Play (2019)7. srpna 2020 Child's Play (2019) Poněkud jiný a odlišný remake i Chucky…Nadnárodní společnost Kaslan Corporation právě spustila ve Vietnamu masovou výrobu revolučních high-tech panenek Buddi, které okamžitě […] Posted in Horory
  • Novinka mezi seriály: Uncle Buck15. července 2016 Novinka mezi seriály: Uncle Buck Nový seriál je prakticky předělávkou stejnojmenného filmu z roku 1989. Asi i proto si seriál nezískal přízeň diváků, ani kritiků. Než jsem stihla tento článek vydat, stanice ABC tento […] Posted in TV Recenze
  • Flash8. července 2023 Flash Zjistil jsem, že mě ty komiksovky přestávají bavit, pokud to však není Erkovéj nářez ve stylu Suicide Squad a Deadpoola, ale tohle je jen další z řady průměrných originů, kde potěší […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k Domina S01E01 - Fall20. května 2021 Titulky k Domina S01E01 - Fall Vítejte u nového historického seriálu věnovanému životu Livie Drusilly, dcery římského aristokrata a zastánce republiky. V první epizodě se schyluje k válce mezi těmi, kteří chtějí obnovit […] Posted in Titulky
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY)28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […] Posted in Články
  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […] Posted in Speciály
  • Sedm psychopatů - 60 %19. listopadu 2012 Sedm psychopatů - 60 % Jestli se scénáře píšou podle receptu, který nám předvádí scénárista Marty (Colin Ferrell), pak to musí být dost strastiplná práce. Teprve vlastní drsné zážitky, hromada mrtvol a […] Posted in Filmové recenze
  • Atlas Evropy pro děti28. září 2017 Atlas Evropy pro děti „Evropa je sice druhým nejmenším světadílem, ale pokud jde o objevování zajímavostí, je přímo nevyčerpatelným zdrojem. V Evropě žije přes sedm set milionů obyvatel, kteří hovoří více než […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19351 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72386 KB. | 20.05.2024 - 04:21:13