Kritiky.cz > Horory > Metamorphosis (2007)

Metamorphosis (2007)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zase jed­na roman­tic­ká upí­ři­na, při kte­ré navští­ví­me i jiné dimen­ze.

Začínající spi­so­va­tel Keith a jeho dva ame­rič­tí přá­te­lé při­je­li na výlet do Maďarska, kde se chtě­jí vydat po sto­pách hra­běn­ky Bathoryové a navští­vit její hrad. Keith je jejím pří­bě­hem doslo­va fas­ci­no­ván a chce o ní napsat svou kni­hu, pro­to si zde domlu­vil schůzku s míst­ním kně­zem, aby mu povyprá­věl celý pří­běh. Po ces­tě potká­va­jí mla­dou dív­ku Elizabeth, kte­rá jim nabíd­ne pomoc a chce je dopro­vá­zet na jejich ces­tě. Nikdo z nich však netu­ší, že tohle mís­to skrý­vá děsi­vé tajem­ství, kte­ré má brzy ohro­zit jejich živo­ty. Hrad totiž pat­ří podiv­né­mu Constantinovi, jehož rodi­na byla před lety hra­běn­kou pro­kle­ta a tato klet­ba se pře­ná­ší z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Navíc i samot­ná Elizabeth není tím za koho se vydá­vá. Mladí ame­ri­ča­né se tak dostá­va­jí do sví­zel­né situ­a­ce a oci­ta­jí se ve smr­tel­ném nebez­pe­čí, ze kte­ré­ho není úni­ku.

Český název: Legenda o upí­rech
Režie: Jenö Hodi
Rok výro­by: 2007
Délka: 105 min
Země: Německo / Maďarsko / Velká Británie / Rakousko

Hrají:
Christopher Lambert ... (Constantine)
Corey Sevier ... (Keith)
Irena A. Hoffman ... (Elizabeth)
Charlie Hollway ... (J.J.)
Jennifer Higham ... (Kim)
... a dal­ší

Je doce­la para­dox, když vidím, že film stál kolem šes­ti mili­o­nů , spo­lu­pra­co­va­li na něm lidé ze čtyř kou­tů Evropy a při­tom z toho vznik­la tako­vá patla­ni­na jakou ten­to film je. Ve finál­ní fázi jde jen o dal­ší mar­né ztvár­ně­ní pří­bě­hu, ve kte­rém figu­ru­je jmé­no nechval­ně pro­slu­lé hra­běn­ky Bathoryové. Tím dal­ším je účast mého oblí­be­né­ho her­ce Christophera Lamberta, kte­rý u mě dost kle­sl, když při­jal účast v něčem tako­vém a ješ­tě před­ve­dl kata­stro­fál­ní výkon. Bohužel roky se neda­jí zasta­vit a rov­něž popu­la­ri­ta kle­sá, tak­že zná­mí her­ci berou kaž­dý job, kte­rý je zrov­na po ruce.

Atmosféra fil­mu už od začát­ku napo­ví­dá, že nepů­jde o žád­nou krva­vou řezni­či­nu, ale spí­še roman­tic­ké poje­tí plné dojá­ků a lás­ky. A přes­ně tomu tak zde i sku­teč­ně je. Zatímco ve Stmívání tohle zřej­mě fun­go­va­lo na doce­la vel­ký počet mla­dých lidí, tak tady to ubí­jí snad všech­ny. První polo­vi­na fil­mu vlast­ně ani ničím horor nepři­po­mí­ná a nedi­vil bych se, kdy­by to polo­vi­na z vás pře­dem vzda­la a film vypnu­la. O nic by jste totiž nepři­šli. Objeví se zde sice něko­lik zábě­rů na vyce­ně­né tesá­ky a dokon­ce dojde i na mat­ri­xo­vý sou­boj upí­rů, ale jinak je to jed­na vel­ká nuda až do kon­ce.

Zapomeňte na kla­sic­ké upí­ry ala Drákula, tihle se můžou pohy­bo­vat na slun­ci, neva­dí jim kříž a klid­ně šáh­nou na bib­li. Navíc umí per­fekt­ně bojo­vé spor­ty, tak­že vám klid­ně zpře­lá­mou hná­ty a ani si nelok­nou krve, pro­to­že tu ani moc nepo­tře­bu­jí. Tihle novo­do­bí upí­ři jsou leda k smí­chu a jejich vzná­še­ní ve vzdu­chu na špa­gát­kách je snad­no vidi­tel­né na prv­ní pohled. Stejné je tomu i u cho­vá­ní jed­not­li­vých postav, kte­ré děla­jí tra­dič­ní chy­by a jejich účast ve fil­mu je jen spo­ra­dic­ká co se do počtu týká. Škoda vyho­ze­ných peněz za nic, pro­to­že polo­vi­na herec­kých výko­nů byla tak tra­gic­ká, že to měli dělat zadar­mo.

Navíc čím víc se blí­žil film ke kon­ci, tím víc začal nabí­rat kos­mic­kých výšin za pomo­ci jiných dimen­zí do nichž se naši hrdi­no­vé pře­nes­li. Putování časem či časo­vou smyč­ku zde lze vidět něko­li­krát a tvůr­ci se nám ji sna­ži­li i jakým­si trap­ným způ­so­bem vysvět­lit, ale tohle už bylo i na mě pří­liš. Podle mě jde jen o dal­ší paskvil v mém horo­ro­vém sezna­mu.

Hodnocení:
Víc jak 20% tomu roz­hod­ně nedám, a to jen za pěk­nou hereč­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42366 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72127 KB. | 20.05.2024 - 05:47:48