Kritiky.cz > Horory > Mother’s Day (1980)

Mother’s Day (1980)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film z pro­duk­ce Troma Entertainment. Setkání tří kama­rá­dek s šíle­nou rodin­kou upro­střed lesů...

Abbey, Jackie a Trina jsou kama­rád­ky, kte­ré se zna­jí už od ško­ly. Každý rok spo­leč­ně vyrá­ží na něja­ké odleh­lé mís­to, aby si uži­li spo­leč­ně chví­li kli­du, odpo­či­nu­li si od ruš­né­ho měs­ta a kaž­do­den­ní­ho nud­né­ho živo­ta, kte­rý vedou. Tentokrát se roz­hod­nou kem­po­vat v kra­ji jmé­nem Deep Barons. Cestou se zasta­ví v jed­nom krám­ku a směš­ný pro­da­vač je varu­je, ať tam nejez­dí. Ony však mají svou hla­vu a mys­lí jen na zába­vu, kte­rou pro­ži­jí. No uvi­dí­te sami jaká to bude sran­da. V lese totiž žije hod­ně div­ná tříčlen­ná rodin­ka, kte­rá si libu­je ve veli­ce zvlášt­ním způ­so­bu živo­ta. Bratři Addley a Ike jsou tro­chu jed­no­duš­ší a žijí se svou mat­kou, pro kte­rou by udě­la­li vše, co si řek­ne. Někdo své mat­ce kupu­je kvě­ti­ny, pomá­há s úkli­dem. Oni však z obli­bou zná­sil­ňu­jí mla­dé dív­ky, mučí své obě­ti a při­tom s nimi hra­jí podiv­né hry. Za nedlou­ho se s nimi děv­ča­ta set­ka­jí a můžu říct, že to nebu­de pří­jem­né setká­ní. Přežijí? Zachrání se? Nebo pod­leh­nou šíle­ným bra­t­rům a sta­nou se s nich jen dal­ší dáreč­ky pro jejich mat­ku!

Český název: Den matek
Režie: Charles Kaufman
Rok výro­by: 1980
Délka: 91 min
Země: USA
Alternativní název: Mutter Tag

Hrají:
Nancy Hendrickson ... (Abbey)
Deborah Luce ... (Jackie)
Tiana Pierce ... ( Trina)
Beatrice Pons ... (Mother)
Frederick Coffin ... (Ike)
Michael McCleery ... (Addley)
...a dal­ší

Film je z pro­duk­ce Troma Entertainment. Tato spo­leč­nost je zná­má svý­mi fil­my, kte­ré jsou odsu­zo­vá­ny po celém svě­tě. Nízkorozpočtové fil­my, ama­térští her­ci, jed­no­du­chý děj. Kaufman a Herz však mají doce­la vel­kou divác­kou základ­nu, kte­rá jejich díla nade­vše milu­je. Jde v nich pře­de­vším o mor­bid­ní čer­ný humor, dráž­di­vou ero­ti­ku, kte­rá se ve chví­li změ­ní na krva­vý masa­kr a úchyl­nou před­sta­vi­vost pánů reži­sé­rů. Přestože ve svých fil­mech pou­ží­va­jí napros­to laci­né efek­ty a scé­ná­ře fil­mů jsou dru­há jakost, tak doká­ží svou zvrh­los­tí potě­šit tisí­ce divá­ků po celém svě­tě. U Tromáckých fil­mů se totiž nikdy nebo­jí­te, ale zato si uži­je pořád­nou dáv­ku té nej­ší­le­něj­ší zába­vy jakou si doká­že­te před­sta­vit.

Tentokrát páno­vé ovšem mile pře­kva­pi­li, pro­to­že ten­to film sku­teč­ně něja­ký ten děj má a urči­tě je svým způ­so­bem i zají­ma­vý. Vysokou lať­ku čer­né­ho humo­ru nám naser­ví­ro­va­li hned od začát­ku a úvod­ní scén­ka s dvě­ma hipí­ka­ma je pří­mo k popuká­ní. Potom se ovšem lehce při­brz­di­lo a my jsme měli šan­ci sle­do­vat na Tromu troš­ku nezvyklou nud­nou dva­ce­ti­mi­nu­tov­ku, kte­rá se věnu­je čis­tě dív­kám a jejich tábo­ře­ní, kde kro­mě odha­le­né­ho poprsí nic kloud­né­ho neu­vi­dí­me. Teprve s nástu­pem dvou dement­ních bráchů (oble­če­ných ve směš­ných had­rech) a jejich diva­del­ních scé­nek se posu­ne­me zase vpřed. Konečně začne téct zase krev, uvi­dí­me i něko­lik pověst­ných úchy­lá­ren a dosy­ta se zasmě­je­me. Vraždící scé­ny byly mnoh­dy kla­sic­ky vel­mi nápa­di­té a skvě­le nato­če­né. Trocha žela­ti­ny a gumo­vé mas­ky doká­ží nesku­teč­né divy.

Přestože bych svým způ­so­bem ozna­čil ten­to film jako jeden z nej­lep­ších fil­mů od Tromy, tak jsem z něho byl i lehce zkla­ma­ný. Režiséři se sice koneč­ně věno­va­li vytvo­ře­ní pořád­né­ho děje, ale dost ubra­li z jiných věcí, kte­ré zdo­bi­ly jejich díla a já se zas až tolik neba­vil, jako jin­dy. Samozřejmě, že film má něko­lik neza­po­me­nu­tel­ných hlá­šek či mor­bid­ních scé­nek, ale bylo jich tu pod­stat­ně méně než jsem v jejich fil­mech zvyk­lý. Ani naho­ty zde ten­to­krát neby­lo moc což byla dost ško­da, pro­to­že hereč­ky byly doce­la pěk­né. Já vím, že horo­ry o ero­ti­ce moc nejsou a to je i dob­ře, ale u Tromy jsem pře­ce jenom zvyk­nu­tý na něco jiné­ho. V nepo­sled­ní řadě musím pochvá­lit i hudeb­ní dopro­vod, kte­rý je jako ostat­ně vždy napros­to skvě­lý. Jen mi troš­ku vadi­lo, že se pořád opa­ko­val doko­la.

Přestože se mi ten­to film pat­ří mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší z pro­duk­ce Tromy, tak musím říct, že ho hod­no­tím jako prů­měr­ný film, kte­rý má spous­tu dob­rých momen­tů, ale i scén jenž mě zrov­na dva­krát nepo­tě­ši­li. V ledasčem se od jiných fil­mů této spo­leč­nos­ti liší, což je na jed­nu stra­nu dob­ře, ale na dru­hou to sním­ku troš­ku uško­di­lo. Každopádně jsem však rád, že ho mám ve své sbír­ce a urči­tě vám dopo­ru­ču­ji se na něj podí­vat.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43855 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71817 KB. | 25.07.2024 - 15:32:24