Kritiky.cz > Horory > Pig Hunt (2008)

Pig Hunt (2008)

rp Pig Hunt Jim Isaac 2008 Carteles Posters 001 1.jpg
rp Pig Hunt Jim Isaac 2008 Carteles Posters 001 1.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víkendový lov, buran­ská rodin­ka, plan­tá­že mari­hu­a­ny a obří divo­čák…

John se vydá­vá spo­leč­ně se svou dív­kou Brooks a tře­mi přá­te­li na lovec­kou cha­tu své­ho nedáv­no zemře­lé­ho strý­ce, aby si uži­li víken­do­vý lov les­ní zvě­ře. Jenže již při pří­jez­du je jim jas­né, že sran­dy si tu asi moc neu­ži­jí. Problémy by moh­la dělat pře­de­vším buran­ská rodi­na Tibbových, jejichž poze­mek sou­se­dí se strý­co­vým a již v dět­ství se s někte­rý­mi čle­ny dostal John do kon­flik­tu. Ti navíc taj­ně pěs­tu­jí v divo­či­ně mari­hu­a­nu a nepo­tře­bu­jí, aby se o tom někdo dozvě­děl. Nejsou však jedi­ní, kdo má něja­ké tajem­ství. Je tu i podiv­ná hip­pie komu­ni­ta a co víc, dozví se, že se v míst­ních lesích řádí gigan­tic­ký divo­čák „Rozparovač“, kte­rý má údaj­ně na svě­do­mí strý­cův život. Lov může začít, ale brzy si nikdo nebu­de jis­tý, kdo je vlast­ně lov­cem a kdo lov­nou zvě­ří…

Český název: Hon na kan­ce
Režie: James Isaac
Rok výro­by: 2008
Délka: 100. min
Země: USA
Hrají:
Travis Aaron Wade …………………(John Hickman)
Tina Huang …………………………(Brooks)
Howard Johnson Jr. …………………(Ben)
Trevor Bullock ………………………(Quincy)
Rajiv Shah …………………………...(Wayne)
…a dal­ší

Jméno reži­sé­ra Isaaca mi není cizí, znám od něj fil­my Jason X a Skinwalkers. Takže jsem byl veli­ce zvě­da­vý, jak se mu poved­lo nato­čit zví­ře­cí (kan­čí) horor. Brzy jsem však pocho­pil, že divo­čák zde sice hra­je pod­stat­nou roli, ale niko­liv tu nej­dů­le­ži­těj­ší. Ve své pod­sta­tě jde spí­še o tako­vý horo­ro­vý mix zví­ře­cí­ho a buran­ské­ho žán­ru, kte­rý se tvůr­cům poved­lo doce­la sluš­ně zkom­bi­no­vat. Divák se jen nesmí nechat odra­dit prv­ní polo­vi­nou, kte­rá spí­še při­po­mí­ná jakousi dob­ro­druž­nou kome­dii, ve kte­ré nebu­dou chy­bět hláš­ky, humor­né situ­a­ce a do jis­té míry i tro­cha trap­nos­ti. Naštěstí jsem se u toho díky někte­rým posta­vám nenu­dil, ale lhal bych, kdy­bych nepři­znal, že jsem čekal tro­chu vět­ší pro­stor pro obří­ho kan­ce. Nu kdo si počká, ten se dočká – závěr mne vůbec nezkla­mal.
Režisér se nehod­lal spo­ko­jit pou­ze s kla­sic­kou „nahá­něč­kou“ po lesích, kdy sku­pin­ka ama­tér­ských lov­ců (měš­ťá­ků) loví pra­se, to pak chví­li honí je a nako­nec všech­no dob­ře dopad­ne. Teda až na to, že někdo musí pocho­pi­tel­ně umřít. Ne, on pro lep­ší vytvo­ře­ní atmo­sfé­ry dosa­dil ješ­tě rodin­ku bura­nů, kte­rá měla při­nést tro­chu té suro­vos­ti (oba brat­ři byli prvotříd­ní retar­di) a napě­tí, kte­ré pro vytvo­ře­ní dob­ré atmo­sfé­ry potře­bu­je­te jako sůl. K jis­té­mu odleh­če­ní (no spí­še pes­t­ros­ti) tu jsou hip­pie­sá­ci (je pře­ce potře­ba při­dat tro­chu té ero­ti­ky) a pří­běh ješ­tě tro­chu zamo­tat (obo­ha­tit). Jen je potře­ba to uko­čí­ro­vat, aby z toho nevzni­kl nepře­hled­ný guláš. 
Musím však tvůr­ce poká­rat za výběr a cha­rak­te­ris­ti­ku hlav­ní­ho hrdi­ny (Johna). Tato posta­va ani herec mi vůbec nebi­li sym­pa­tič­tí, na roz­díl od zbyt­ku par­ty. Zatímco čer­noch či tlouš­tík byli oži­ve­ním a sem tam při­ne­sl svě­ží vítr něja­kou hláš­kou či momen­tem, tak on vůbec nic. Kromě toho že měl po boku pohled­nou asi­at­ku, z nichž se vyklu­be jak jinak prvotříd­ní střel­ky­ně, kte­rá sice na lovu nikdy neby­la, ale jak se zdá rozu­mu a rad má na roz­dá­vá­ní. 
Pig Hunt zřej­mě nikdy díru do svě­ta a pod­vě­do­mí divá­ků neu­dě­lá, nicmé­ně si nemys­lím, že by šlo o ztrá­tu času. Jen ta sto­páž moh­la být klid­ně men­ší. O logi­ce se tu u někte­rých situ­a­cí nemá cenu ani bavit, pro­to­že když naběh­ly závě­reč­né titul­ky, zůsta­lo mi tak tro­chu vrtat hla­vou, proč…(Nebudu pro­zra­zo­vat, ale urči­tě sto­jí za popře­mýš­le­ní úpl­ný konec a tajem­ství hip­pie sek­ty…)

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42315 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71701 KB. | 17.07.2024 - 19:16:03