Kritiky.cz > Horory > Pandorum (2009)

Pandorum (2009)

rp Pandorum cover.jpg
rp Pandorum cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Probudit se ve vesmí­ru, nevě­dět co tam dělám a proč jsou všich­ni ostat­ní pryč a ješ­tě k tomu čelit úto­kům krve­žíz­ni­vých mutan­tů – To bych váž­ně nechtěl…

Roku 2174 opouš­tí vesmír­ná kolo­ni­zač­ní loď Elysium s 60 000 hiber­no­va­ný­mi lid­mi pla­ne­tu Zemi, jejich cílem je pla­ne­ta Tanis (kte­rá je podob­ná Zemi)…Desátník Bower se sám od sebe pro­bou­zí z hiber­nač­ní­ho spán­ku, je však dez­o­ri­en­to­va­ný a trpí dočas­nou ztrá­tou pamě­ti. Chvíli po něm se pro­bou­zí i jeho nad­ří­ze­ný poru­čík Payton. Oba ke své­mu zdě­še­ní zjiš­ťu­jí, že tře­tí člen jejich „páté smě­ny“ zmi­zel, dve­ře do řídí­cí­ho cen­t­ra jsou uza­vře­ny, nikdo se neo­zý­vá a pře­de­šlá smě­na je měla už dáv­no vzbu­dit. Po chví­li roz­ho­do­va­ní „co dál?“ se Bower vydá­vá kli­ma­ti­zač­ním sys­té­mem na prů­zkum a Payton use­dá k navá­dě­cí­mu zaří­ze­ní. Je potře­ba restar­to­vat reak­tor, jinak dojde ke zni­če­ní celé lodi. Bower však brzy zjiš­ťu­je, že nejsou jedi­ní, kdo na lodi pře­žil. Kromě něko­li­ka pasa­žé­rů a čle­nů posád­ky nara­zí na podiv­ná zmu­to­va­ná mon­stra lač­ní­cích po lid­ském mase a postup­ně začne pood­ha­lo­vat děsi­vou prav­du o tom, co se ode­hrá­lo ve vesmí­ru, zatím­co spal…

Český název: Symptom Pandorum
Režie: Christian Alvart
Rok výro­by: 2009
Délka: 108 min
Země: USA / Německo
Hrají:
Dennis Quaid …(Payton)
Ben Foster …(Bower)
Antje Traue …(Nadia)
Cung Le …(Manh)
Cam Gigandet …(Gallo)
…a dal­ší

I já se těšil na dal­ší pořád­ný sci­fi horor ode­hrá­va­jí­cí se v dale­kém vesmí­ru. Moc jsem toho sice o něm dopře­du nevě­děl, ale sly­šel jsem nej­růz­něj­ší srov­ná­vá­ní Pandorum s jiný­mi slav­něj­ší­mi fil­my a tak jsem oče­ká­val parád­ní podí­va­nou. Ta se sice dosta­vi­la v men­ším měřít­ku, než bych si při spuš­tě­ní fil­mu při­pouš­těl, ale i tak jsem byl nako­nec doce­la spo­ko­je­ný. Je sice prav­da, že se tu moc ori­gi­nál­ních prv­ků nedo­čká­me a scé­nář má hned něko­lik sla­bin, ale nad­prů­měr­ná podí­va­ná to tedy beze­spo­ru je. 

Již od samot­né­ho začát­ku z toho zača­la sálat zají­ma­vá atmo­sfé­ra (niko­liv ner­vy drá­sa­jí­cí, ale spí­še bych to při­rov­nal ke „kouz­lu“ z nezná­mé­ho), kte­rou se tvůr­ci sna­ži­li hned od úvod­ních minut stá­le více při­kr­mo­vat. I pro­to se hned po nut­ném sezná­me­ní s ústřed­ní dvo­ji­cí vrh­ne­me do útrob lodi a naše „prů­zkum­ná mise“ může začít. Zprvu jsem si mys­lel, že půjde hlav­ně o psy­cho­lo­gic­ké hrát­ky s divá­ky, ale spí­še se to vel­mi rych­le pře­su­nu­lo k akč­ní jízdě se vším všu­dy.  Ben Foster naštěs­tí nemu­sel být na ty krve­žíz­ni­vé mutan­ty sám (mimo­cho­dem jejich mas­ky byly cel­kem dob­ré), tak­že jsem ved­lej­ší posta­vy (a hlav­ně sexy Antje Traue) při­jal s povdě­kem.

Jenomže si nelze nevšim­nout i sla­bin, kte­ré se tvůr­cům moc nepo­da­ři­lo zamas­ko­vat. Především tu mís­ty dostá­va­la logi­ka doce­la na frak a to nejen co se pood­ha­lo­vá­ní pří­bě­hu týče. Nejsem sice expert na létá­ní v kosmu a násled­nou rege­ne­ra­ci bod­ných či trž­ných ran, ale mys­lím si, že se to jen tak rych­le vylé­čit nedá. A to ješ­tě nemlu­vím o onom šoku­jí­cím odha­le­ní, cože se to na lodi dělo, když „všich­ni“ spa­li. Docela by mě tedy zají­ma­lo, o jakéže poku­sy mělo Gallovi jít… Pandorum však může těžit pře­de­vším z herec­kých výko­nů obou pánů (Dennis Quaid, Ben Foster), kte­ří si ved­li oprav­du sluš­ně. Navíc tu mís­ty napě­tí sku­teč­ně gra­do­va­lo a já se mís­ty dostá­val do „extá­ze“ – jen je ško­da, že se to v podob­ném duchu nenes­lo celý film. Klidně bych dal i mno­hem vět­ší ohod­no­ce­ní. Chtělo si s tím však ješ­tě o něco více vyhrát.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43487 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72006 KB. | 25.04.2024 - 09:07:13