Kritiky.cz > Horory > Rogue (2007)

Rogue (2007)

rp Rogue 2007.jpg
rp Rogue 2007.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Australská pří­ro­da je pře­krás­ná, ale doká­že být i pěk­ně kru­tá. O tom se pře­svěd­čí sku­pi­na turis­tů, kte­rá se po řece vydá­vá pozo­ro­vat kro­ko­dý­ly. Nevědomky naru­ší teri­to­ri­um obrov­ské­ho zabi­já­ka, kte­rý si to roz­hod­ně nene­chá líbit…
Americký novi­nář Pete nej­čas­tě­ji píše člán­ky o kva­li­tách restau­ra­cí, kte­ré navští­vil – ovšem ten­to­krát jej zaměst­na­va­tel vyslal do Austrálie, aby zde pod­ni­kl plav­bu lodí v národ­ním par­ku Kakadu. No a tak se ač neo­chot­ně při­dá­vá ke sku­pi­ně turis­tů a spo­leč­ně s prů­vod­ky­ní Kate se vydá­vá na řeku plnou kro­ko­dý­lů. Zážitek je to oprav­du vel­ký, pokud tedy nepo­čí­tá­me úmor­né vedro a otrav­né mou­chy, ale to ješ­tě nikdo z nich netu­ší, co na ně za chví­li čeká. Jeden z turis­tů spat­ří při návra­tu v dál­ce svět­li­ci a Kate je nuce­na dle nepsa­ných záko­nů pro­zkou­mat situ­a­ci. Jenomže do jejich lodi ude­ří něco obrov­ské­ho a oni uvíz­nou na malém ost­rův­ku. Pokojná plav­ba se náh­le pro­mě­ní v zou­fa­lý boj o pře­ži­tí, pro­to­že nevě­dom­ky naru­ši­li teri­to­ri­um obrov­ské­ho říč­ní­ho kro­ko­dý­la, kte­rý si je vyhlé­dl jako snad­ný pří­sun potra­vy. Jakýkoliv pokus o záchra­nu je pře­dem pro­hra­ný a počet pře­ži­vších se začne rapid­ně zten­čo­vat. A co je hor­ší, s blí­ží­cí se tmou nastá­vá pří­liv, kte­rý brzy zapla­ví ost­růvek...

Český název: Krokodýl: Návrat do krva­vé lagu­ny
Režie: Greg McLean
Rok výro­by: 2007
Délka: 99 min
Země: Austrálie / USA
Hrají:
Michael Vartan...(Pete McKell)
Radha Mitchell...(Kate Ryan)
Caroline Brazier...(Mary Ellen)
Stephen Curry...(Simon)
Mia Wasikowska...(Sherry)
Sam Worthington...(Neil Kelly)
...a dal­ší
Další z řady fil­mů, u kte­rých jsem byl hod­ně na váž­kách, jak jej vůbec ohod­no­tit. Animal horo­ry mám veli­ce rád a pat­ří mezi moje vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší horo­ro­vé sub­žán­ry, ovšem ty s kro­ko­dý­ly mezi ně moc nepat­ří. Viděl jsem jich už doce­la dost, ale jen málo z nich dosáh­lo ale­spoň prů­měr­né kva­li­ty. Rogue jim však roz­hod­ně navý­šil kre­dit, tedy ale­spoň čás­teč­ně. Nejde sice o nic extra, ale je to pocti­vý film, kte­rý nám kro­mě pře­krás­né pří­ro­dy nabíd­ne i doce­la sluš­nou atmo­sfé­ru a kva­lit­ní herec­ké výko­ny.
No a prá­vě nád­her­ná kra­ji­na mě uchvá­ti­la nej­víc. Mám rád podob­né vyhlíd­ko­vé plav­ky, ale mezi kro­ko­dý­li jsem ješ­tě nikdy nebyl. Přece jenom ve skan­di­náv­ských fjor­dech či švý­car­ských jeze­rech kro­ko­dý­li neži­jí. To jsem se jen na chví­li zasnil – z ces­to­va­tel­ské­ho hle­dis­ka, za což se omlou­vám. Ale zpát­ky k fil­mu. Ten má zpo­čát­ku dost poklid­né tem­po (pro něko­ho až uspá­va­jí­cí), ale po uply­nu­tí úvod­ní čtvrt­ho­din­ky se jde koneč­ně na věc a tvůr­ci se s tím roz­hod­ně nepá­ra­li. Sice si zpo­čát­ku musí­me vysta­čit jen s názna­ky (kro­ko­dý­la), ale vel­mi záhy se nám něko­li­krát uká­že v celé své krá­se.
Na můj vkus nevy­pa­dal zas až tak špat­ně, dokon­ce se cho­val i rea­lis­tic­ky, ale bohu­žel ani zde se ke kon­ci tvůr­ci nevy­va­ro­va­li (v mých očích špat­ným digi­tál­ním efek­tům – zde v podo­bě točí­cí­ho se kro­ko­dý­la kolem své osy, což oni v reá­lu sice děla­jí, ale tady to vypa­da­lo až moc vyuměl­ko­va­ně a trap­ně. Myslím tu scé­nu v jes­ky­ni. Herecké výko­ny byli doce­la vyvá­že­né, nikdo vylo­že­ně nepře­hrá­val a ústřed­ní dvo­ji­ce Radha Mitchell a Michael Varan před­ved­la svůj lep­ší prů­měr. Navíc Radha je vždy ozdo­bou kaž­dé­ho fil­mu, ve kte­rém se obje­vi­la a je mou vel­kou oblí­ben­ky­ní. I díky ní nako­nec při­dám 10% navíc – tak­že lep­ší prů­měr.
Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31747 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72233 KB. | 23.05.2024 - 15:13:44