Kritiky.cz > Horory > Warriors of Terra (2006)

Warriors of Terra (2006)

rp Warriors of Terra 2006.jpg
rp Warriors of Terra 2006.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ochránci zví­řat a bláz­ni­ví akti­vis­té v jed­nom chtě­li osvo­bo­dit nebo­há zví­řa­ta z kle­cí, ale v této pod­zem­ní vědec­ké labo­ra­to­ři na ně čeká něco mno­hem děsi­věj­ší­ho…


Mladá dív­ka Ali se při­dá­vá ke sku­pi­ně „Bojovníků Země“, par­tě mla­dých akti­vis­tů a ochrán­ců zví­řat, kte­ří pro­vá­dě­jí nezá­kon­né akce a osvo­bo­zu­jí nebo­hé zví­řa­ta, kte­rá slou­ží jako pokus­ní krá­lí­ci věd­cům a nej­růz­něj­ším kor­po­ra­cím. Nyní se chys­ta­jí taj­ně pro­nik­nout do labo­ra­to­ře dok­to­ra Woodse (kte­rý je mimo­cho­dem Aliin otec), kte­rý se zabý­vá výzku­mem rako­vi­ny. Když se jim však poda­ří pro­nik­nout až ke kle­cím, kde měli být uvěz­ně­né zví­řa­ta, ty jsou prázd­né. Jsou však pro­zra­ze­ni a v patách mají „spe­ci­ál­ní koman­do“. V pod­zem­ních pro­sto­rách totiž sku­teč­ně dochá­ze­lo k taj­ným expe­ri­men­tům – ovšem ne na zví­řa­tech. Na sku­pi­nu tee­nage­rů ale i ozbro­jen­ců čeká mno­hem nebez­peč­něj­ší pre­dá­tor – zmu­to­va­ná dív­ka Maya, kte­rá je téměř nezni­či­tel­ná…


Český název: Bojovníci Země

Režie: Robert Wilson
Rok výro­by: 2006
Délka: 90 min
Země: Kanada
Hrají:
Ellen Furey...(Ali)
Andrea Lui...(Jade)
Edward Furlong...(Chris)
Krystin Pellerin...(Izzy)
Andrew Gillies...(Dr. Woods)
Trina Brink...(Maya)
...a dal­ší


Bojovníci země jsou jen dal­ší z plejá­dy pod­prů­měr­ných horo­rů, kte­rých mám ve své fil­mo­vé sbír­ce oprav­du požeh­na­ně. U kanad­ských kous­ků však nic pře­kva­pi­vé­ho. Z této země se pří­liš kva­lit­ních fil­mů neu­ro­di­lo, tak­že jsem nebyl ani moc pře­kva­pe­ný. Pokud bych hod­no­til jen samot­ný námět, tak by to ješ­tě ušlo, pro­to­že jsem v něm našel něko­lik veli­ce zají­ma­vých pod­ně­tů, kte­ré mě doce­la zau­ja­li. Jenže pokud jde o fil­mo­vou podo­bu a cel­ko­vé zpra­co­vá­ní, tak tady jsem nara­zil na něco napros­to otřes­né­ho.
Jediné co se ješ­tě dalo pře­kous­nout, byla hud­ba. Některé melo­die doslo­va potě­ši­ly mé slu­cho­vé orgá­ny, ale jinak mi celý film při­šel jako něja­ká paro­die. Už jsem měl tu čest vidět mno­ho „nepo­ve­de­ných expe­ri­men­tů“, kte­ré se svým tvůr­cům vymknu­li zpod kon­t­ro­ly, ovšem v tom­to pří­pa­dě je zde obrov­ská spous­ta nedo­ta­že­ných věcí a hlav­ně nudy. Režisér Robert Wilson pros­tě nedo­ká­zal vytvo­řit potřeb­nou atmo­sfé­ru téměř po celou dobu trvá­ní fil­mu, při­tom se z toho dalo roz­hod­ně vytě­žit mno­hem více.
Ne-herci před­vá­dě­li napros­to ama­tér­ské výko­ny, spe­ci­ál­ní efek­ty se zmoh­ly jen na kou­řo­vou clo­nu, nebo svět­lo valí­cí pří­mo do kame­ry. Což bylo oprav­du vel­mi cha­bé na horo­ro­vý film. Ta bor­ka (Maya) mi svým vzhle­dem i pohy­by při­po­mí­na­la por­tu­gal­skou mrš­ku z fil­mu [Rec] ako­rát v mno­hem hor­ším pro­ve­de­ní. Nejsrandovnější z celé­ho fil­mu byl tlus­tý ochrán­ce zví­řat a spe­ci­ál­ní koman­do, kte­ré před­ved­lo pěk­ný p.r.d. Zřejmě nej­zná­měj­ší tvá­ří celé­ho fil­mu byl herec Edward Furlong, kte­rý záro­veň zce­la urči­tě nalá­kal spous­tu lidí (šikov­ný reklam­ní tah, ovšem nic víc). Ani ON se totiž zrov­na dva­krát nepře­ko­nal a podal dost pod­prů­měr­ný výkon.


Hodnocení:
20% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33524 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71562 KB. | 18.06.2024 - 10:29:39