Kritiky.cz > Horory > Cabin by the Lake (2000)

Cabin by the Lake (2000)

rp Cabin by the Lake 2000.jpg
rp Cabin by the Lake 2000.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý spi­so­va­tel či scé­náris­ta má svůj vlast­ní „trik-recept“ k čer­pá­ní inspi­ra­ce. Hlavní hrdi­na toho­to fil­mu má ze vše­ho nej­ra­dě­ji vraž­dě­ní… 

Spisovatel Stanley žije v cha­tě u jeze­ra, kde čer­pá inspi­ra­ci k psa­ní scé­ná­řů. Co na tom, že vět­ši­na fil­mů jsou bra­ky, hlav­ně když mu to vyná­ší. Na svou prá­ci však potře­bu­je klid a neu­stá­lé ruše­ní své agent­ky, ho doká­že pořád­ně vyto­čit. Má to však jeden háček – Stanley pro svou inspi­ra­ci potře­bu­je detail­ní pozo­ro­vá­ní hrů­zy a děsu a jeli­kož je tak tro­chu psy­cho­pat, rád uná­ší mla­dé ženy a dív­ky, kte­ré násled­ně něko­lik dní drží v zaje­tí a poté je za pomo­ci záva­ží hodí do jeze­ra. Kde násled­ně kaž­dý den cho­dí kon­t­ro­lo­vat svou „zahra­du“ a mrt­vé ženy aran­žu­je k obra­zu své­mu. Jeho posled­ní obě­tí se má stát mla­dá Mallory, jenomže tato dív­ka nehod­lá pro­dat svou kůži laci­no… 

Český název: Srub u jeze­ra

Režie: Po-Chih Leong

Rok výro­by: 2000

Délka: 91 min

Země: USA / Kanada

 

Hrají:

Judd Nelson...(Stanley)

Hedy Burress...(Mallory)

Michael Weatherly...(Boone)

Susan Gibney...(Regan)

Bernie Coulson...(Duncan)

Colleen Wheeler...(Lauren)

...a dal­ší

Zpočátku se ten­to horor nato­če­ný pro tele­viz­ní úče­ly nezdál být zas až tak mar­nou podí­va­nou. Lacinost a nepří­liš vel­ký roz­po­čet z něj sice smr­děl na sto honů, ale jeho tvůr­ci se poda­ři­lo vytvo­řit jakž­takž sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru. Jenomže postu­pem času se z toho čím dál víc stá­va­la nevy­da­ře­ná a těž­ko stra­vi­tel­ná zále­ži­tost, kte­rá stá­le více sklouzá­va­la k trap­nos­ti, a otřes­ný závěr tomu vše­mu nasa­dil koru­nu zma­ru. Rád bych napsal, že zde zůstal nevy­u­ži­tý poten­ci­ál, ale ten se vytra­til už někde v polo­vi­ně fil­mu.

 

Film se sice „pyš­ní“ ratingem R, ale oprav­do­vé­ho nási­lí se tu moc nedo­čká­me, natož tak něja­kých ero­tic­kých scén. Máme tu sice něko­lik zábě­rů na mrt­vá děv­ča­ta v pod­vod­ní „zahra­dě“ a dojde i na seká­ček v krku, ale to je tak vše. Většina dia­lo­gů zavá­ně­la spí­še komic­kým pod­tex­tem a stá­le více mi při­pa­da­lo, jako bych spíš sle­do­val jakousi paro­dii na tele­viz­ní horo­ry nebo díl něja­ké detek­tiv­ky, než­li čis­to­krev­ný horor – hlav­ně tedy od polo­vi­ny fil­mu. Pro odleh­če­ní tu měla být par­tič­ka pro spe­ci­ál­ní fil­mo­vé efek­ty a mas­ky, pár při­blb­lých mode­lek a ote­vře­ný závěr, jenomže to už je divák spí­še dost zne­chu­ce­ný cel­ko­vou trap­nos­tí, tou spous­tou neu­vě­ři­tel­ných náhod“ a tupo­sti vět­ši­ny postav, že už jen čeká, až při­jde koneč­ně konec.

 

Co se herec­kých výko­nů týče, tak to taky neby­la žád­ná slá­va. Judd Nelson si zpo­čát­ku neve­dl špat­ně, jenomže i jeho posta­va postu­pem času pozby­la zbyt­ku atrak­ti­vi­ty. Michael Weatherly tu moc pro­sto­ru nedo­stal a Hedy Burress stej­ně jako zby­tek děv­čat tu byla spíš pro okra­su, než aby si z její­ho herec­ké­ho talen­tu neje­den divák sedl na zadek. Za to nelo­gic­kých situ­a­cí a žánro­vé­ho klišé tu byla celá kupa.

 

Cabin by the Lake v mých očích ztra­til zhru­ba v polo­vi­ně dech, stej­ně jako všech­ny ty hol­ky pod vodou. Mělo to sluš­ný začá­tek i pár zají­ma­vých scén, ale jako celek tohle pros­tě nemá ani na prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49028 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71834 KB. | 22.07.2024 - 06:32:52