Kritiky.cz > Horory > Return to Cabin by the Lake (2001)

Return to Cabin by the Lake (2001)

rp Return to Cabin by the Lake 2001.jpg
rp Return to Cabin by the Lake 2001.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když sáh­ne­te na mis­trov­ské dílo psy­cho­pa­ta a séri­o­vé­ho vra­ha, věř­te, že jemu se to líbit nebu­de a při­jde vás za to potrestat!

Spisovatel a séri­o­vý vrah Stanley Caldwell je už pod­le poli­cie dva roky po smr­ti, ale jeho posled­ní dílo stá­le budí pozor­nost nejen u fil­mo­vých tvůr­ců, ale i širo­ké veřej­nos­ti. Spousta lidí je totiž zne­chu­ce­na, když reži­sér Helton ozná­mí, že by chtěl nato­čit film Cabin by the Lake. Mezi nimi i bra­tr jed­né ze zavraž­dě­ných dívek Paul. Helton však není úpl­ně spo­ko­je­ný s původ­ním scé­ná­řem a tak jej nechá pře­dě­lat mla­dou ambi­ci­óz­ní scé­nárist­kou Alison. To ovšem neu­nik­ne pozor­nos­ti jis­té­ho muže, kte­rý se záhy stá­vá asi­s­ten­tem reži­sé­ra. Muž, kte­rý si vzal novou totož­nost a hod­lá dohléd­nout na své dílo. Není jím nikdo jiný, než sám Stanley. Jeho posed­lost a chuť vraž­dit je však neu­tu­cha­jí­cí a tak se opět pus­tí do prá­ce…Český název: Srub u jeze­ra 2

Režie: Po-Chih Leong

Rok výro­by: 2001

Délka: 89 min

Země: USA / Kanada

 

Hrají:

Judd Nelson...(Stanley Caldwell)

Dahlia Salem...(Alison Gaddis)

Andrew Moxham...(Paul Parsons)

Brian Krause...(Mike Helton)

Kandyse McClure...(Jade)

...a dal­ší


Rok po nato­če­ní pod­prů­měr­né­ho tele­viz­ní­ho hororu/thrilleru Cabin by the Lake dostal reži­sér Po-Chih Leong šan­ci na repa­rát, ovšem ani ten­to­krát si moc dob­ře neve­dl. I toto pokra­čo­vá­ní nám nabíd­ne vcel­ku zají­ma­vý úvod, cel­ko­vá kva­li­ta však dost pokul­há­va­la a opět to celé vypa­da­lo spí­še jako jaká­si paro­die na mix horo­ru a detek­tiv­ky. Navíc byla dvoj­ka divá­ky při­ja­ta ješ­tě hůře než jed­nič­ka, přes­to­že si mys­lím, že kva­li­ta obou fil­mů je napros­to stej­ná. Podprůměrná podí­va­ná s něko­li­ka dob­rý­mi scé­na­mi, ale to je tak vše.

 

Hlavní hrdi­na – psy­cho­pat a séri­o­vý vrah si na své kon­to při­dá zno­vu něko­lik obě­tí a Judd Nelson nepo­dal zas až tak tra­gic­ký výkon, ale ten­to­krát mou pozor­nost nej­ví­ce zau­ja­la pří­tom­nost teh­dy začí­na­jí­cí hereč­ky Dahlii Salem. Ta si neved­la vůbec špat­ně a nebýt sla­bých tvůr­ců, mohl z toho být vcel­ku sne­si­tel­ný kou­sek. Dalo se tu nara­zit na něko­lik zají­ma­vých mor­dů, opro­ti jed­nič­ce byl dob­rý i samot­ný závěr, jenomže když ta „škvá­ra“ oko­lo za moc nesto­jí, tak se z toho pros­tě neda­lo vytě­žit víc než pod­prů­měr­ná podí­va­ná.

 

Srub u jeze­ra 2 tak budu hod­no­tit napros­to stej­ně jako prv­ní díl. I zde to totiž byla pře­de­vším pře­hlíd­ka nelo­gic­kých momen­tů, debil­ní­ho cho­vá­ní vět­ši­ny postav a nesmí chy­bět ani ono „žánro­vé klišé“. Raději se podí­vej­te po něčem jiném.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58642 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72212 KB. | 22.05.2024 - 17:04:41