Kritiky.cz > Horory > Cloverfield (2008)

Cloverfield (2008)

rp Cloverfield 28200829.jpg
rp Cloverfield 28200829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Totální destruk­ce New Yorku nezná­mým mon­strem, nato­če­ná na ruč­ní kameru...Tohle se amí­kům oprav­du poved­lo.
Rob Hawkins se chys­tá pra­cov­ně odjet do Japonska a tak mu jeho bra­tr Jason spo­leč­ně s něko­li­ka přá­te­li uspo­řá­dá roz­luč­ko­vou pár­ty. Během ní dosta­ne Hud do rukou kame­ru, aby prů­běh veče­ra zazna­me­nal na kame­ru a obe­šel všech­ny pozva­né, kte­ří mají nahrát své krát­ké roz­lou­če­ní a pod­po­ru Robovi. Během akce však dojde kro­mě něko­li­ka hádek i ke straš­li­vé ráně a výpad­ku elektři­ny. Všichni si mys­lí, že musí jít o zemětře­se­ní, ale když se neda­le­ko od nich začnou bor­tit budo­vy a dokon­ce na uli­ci skon­čí i hla­va Sochy svo­bo­dy, nastá­vá pani­ka. Zmatení lidé běha­jí sem a tam, budo­vy se bor­tí a na mís­to při­jíž­dí armá­da. Že je něco špat­ně, všem dojde až ve chví­li, kdy nezná­má obluda zni­čí Brooklynský most. Krev, mrt­vá těla a všu­dypří­tom­ný cha­os donu­tí Roba,Lily,Huda a Marlenu rych­le opus­tit uli­ci, pro­to­že na lidi i armá­du začnou úto­čit dal­ší (men­ší) mon­stra a vše kolem nich se mění v trosky. Rob je odhod­lán vydat se zachrá­nit svou milou Beth, kte­rá zůsta­la uvěz­ně­ná v neda­le­ké čás­ti měs­ta. Společně s ostat­ní­mi se vydá­vá na zou­fa­lou záchra­nou akci, kte­rá však spí­še vypa­dá jako neu­stá­lý boj o vlast­ní život…

Český název: Monstrum
Režie: Matt Reeves
Rok výro­by: 2008
Délka: 85 min
Země: USA
Hrají:
Michael Stahl-David...(Rob Hawkins)
Odette Annable...(Beth McIntyre)
T.J. Miller...(Hudson „Hud“ Platt)
Jessica Lucas...(Lily Ford)
Lizzy Caplan...(Marlena Diamond)
Mike Vogel...(Jason Hawkins)
...a dal­ší
Přiznám se, že jsem od toho­to kous­ku čekal vel­ký prů­ser. Filmy, kdy pře­rost­lé mon­stra ničí měs­ta mám sice rád, ale když jsem viděl pro mě abso­lut­ně nezná­mé herec­ké obsa­ze­ní i reži­sé­ra, tak jsem jen dou­fal, že to zas nebu­de hodi­nu a půl strá­ve­ný den, u něče­ho smradla­vé­ho, co pat­ří do odpad­ních vod. Navíc jsem v té době neměl s fil­my nato­če­ný­mi ve sty­lu found foo­tage zrov­na moc dob­ré zku­še­nos­ti. Záhadu v Blair Witch z celé­ho srd­ce nesná­ším a jedi­ným svět­lej­ším bodem byl REC. Od té doby jsem už však viděl doce­la dost fil­mů na ten­to způ­sob a nako­nec jsem tomu­to sub­žán­ru při­šel i doce­la na chuť. Hlavní záslu­hu však na tom mají hlav­ně REC a ten­to film.
Naštěstí se amí­ci ten­to­krát sku­teč­ně pochla­pi­li a já si film uží­val minu­tu po minu­tě. Dokonce i krát­ká sto­páž byla skvě­lým nápa­dem, což jim při­po­čí­tá­vám k dob­ru. Co se týká efek­tů, tak ty byli
doslo­va exce­lent­ní a po této strán­ce jim nemám co vytknout. Jediné co mě štva­lo, byla dost čas­to se tře­po­ta­jí­cí kame­ra a roz­ma­za­né detai­ly. Normálně by mě to neva­di­lo, pro­to­že vím že to děla­li schvál­ně, jen­že tady se to sta­lo vždyc­ky v tom nej­lep­ším a já se cítil ochu­zen o někte­ré zásad­ní momen­ty.
Monstrum samot­né se mi líbilo,stejně jako ty malé potvo­ry co je to vychlustá­va­lo na uli­ci. Doslova jsem čuměl jako puk, co doká­za­li s rela­tiv­ně malým roz­poč­tem nato­čit za krá­su. Mnohdy jsem prv­ní z těch, kte­ří píší jen samé nega­ti­va na digi­tál­ní potvo­ry, ale tady to pros­tě nemě­lo chy­bu. Ani jsem neče­kal, že mě Cloverfield tolik uhra­ne. Jsem tomu ovšem rád a na mém žeb­říč­ku je ten­to film hod­ně vyso­ko. Byla to oprav­du dob­ře odve­de­ná prá­ce, ve kte­ré nechy­bě­la skvě­lá atmo­sfé­ra, napě­tí i emo­ce – což samo­zřej­mě musím oce­nit vyso­kým (nad­prů­měr­ným) hod­no­ce­ním. Mohu jen dopo­ru­čit.
Hodnocení:
80%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43534 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72014 KB. | 25.04.2024 - 09:16:28