Kritiky.cz > Recenze knih > Učíme se počítat - pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

Učíme se počítat - pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

ucime se pocitat
ucime se pocitat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych vám před­sta­vi­la zají­ma­vou novin­ku vyda­va­tel­ství Portál s názvem Učíme se počí­tat, kte­rá slou­ží k pre­ven­ci dyskal­ku­lie. Dyskalkulie pat­ří mezi spe­ci­fic­ké poru­chy uče­ní a zahr­nu­je spe­ci­fic­ké posti­že­ní doved­nos­ti  ovlá­dá­ní základ­ních počet­ních úko­nů jako je sčí­tá­ní, odčí­tá­ní, náso­be­ní a děle­ní. Dětí s těmi­to poru­cha­mi bohu­žel při­bý­vá a je tře­ba předma­te­ma­tic­kým doved­nos­tem věno­vat v mateř­ské ško­le vel­kou pozor­nost. 

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce nalez­ne­te základ­ní infor­ma­ce o doved­nos­tech v před­škol­ním obdo­bí, jeho jed­not­li­vé slož­ky, dále obsah a cíle pra­cov­ních lis­tů, kte­ré jsou v kni­ze uve­de­ny. Pak násle­du­je 51 akti­vit díky kte­rým pro­cvi­ču­jí děti vše potřeb­né. Jaké akti­vi­ty zde najde­te? Např. co pat­ří k sobě, co do řady nepat­ří, pojmy a veli­kos­ti - dlou­hý, krát­ký, více, méně, počí­tá­ní před­mě­tů, děle­ní slov na sla­bi­ky, tré­no­vá­ní pamě­ti pomo­cí Kimových her, tré­no­vá­ní pro­sto­ro­vých před­stav, schop­nost pra­co­vat pod­le daných instruk­cí, posloup­nost děje, pozná­vá­ní geo­me­t­ric­kých tva­rů a také dokres­lo­vá­ní chy­bě­jí­cích čás­tí obráz­ku. Úkoly jsou zábav­né, čer­no­bí­lé stra­ny s pra­cov­ní­mi lis­ty neod­vá­dí pozor­nost od úko­lu. Jsou urče­ny pro před­ško­lá­ky, rodi­če, pra­ro­di­če, kte­ří se chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům věno­vat a dále je roz­ví­jet, také uči­tel­kám mateř­ských škol a pří­prav­ných tříd.

V pra­cov­ních lis­tech se autor­ka zamě­ři­la na roz­voj základ­ních doved­nos­tí před­ško­lá­ka, jako je koor­di­na­ce ruka a oko, gra­fo­mo­ri­ka, předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, moto­ri­ka, řečo­vé schop­nos­ti, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, paměť, myš­le­ní i emoč­ní sta­bi­li­ta. Na tyto pra­cov­ní lis­ty je tře­ba si udě­lat čas, nespě­chat, radě­ji spl­nit jeden úkol pořád­ně, než tři za sebou. Není to o kvan­ti­tě, ale o peč­li­vos­ti, sou­stře­dě­ní, trpě­li­vos­ti zada­ný úkol dokon­čit a neod­bí­hat od něj.

Publikace je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná, obsa­ho­vě vyčer­pá­va­jí­cí a sys­te­ma­tic­ká. Moc mě zau­ja­la a líbi­la se. Rozhodně jí dále dopo­ru­čím svým kama­rád­kám a kole­gy­ním. Myslím si, že předma­te­ma­tic­ká gra­mot­nost je u před­ško­lá­ků nesmír­ně důle­ži­tá a měl by na ní být kla­den vel­ký důraz. O čem vlast­ně pojed­ná­vá? Předmatematické doved­nos­ti pojed­ná­va­jí o roz­ví­je­ní pozná­va­cích pro­ce­sů nezbyt­ných k úspěš­né­mu zvlád­nu­tí mate­ma­ti­ky, ale také čte­ní, psa­ní a mno­ho dal­ších doved­nos­tí.

Zábavné úko­ly, kte­ré budou děti bavit. Publikace je urče­na před­ško­lá­kům, vyu­žít jí mohou i děti mlad­ší pro tré­no­vá­ní předma­te­ma­tic­kých doved­nos­tí.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka zabý­va­jí­cí se pře­de­vším pro­ble­ma­ti­kou spe­ci­fic­kých poruch uče­ní. Je autor­kou řady knih, v Portále vyšly Dyslexie v před­škol­ním věku?, Pedagogická dia­gnos­ti­ka a indi­vi­du­ál­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram, Pomoz mi, abych to doká­zal, Poruchy uče­ní, Mám dysle­xii a Dyspraxie.

Autor: Olga Zelinková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1406-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69883 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71551 KB. | 24.06.2024 - 02:37:19