Kritiky.cz > Horory > Collapsed, The (2011)

Collapsed, The (2011)

rp Collapsed11 cover a.jpg
rp Collapsed11 cover a.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtyřčlenná rodin­ka jako jed­na z mála nepod­leh­la zákeř­né­mu viru, kte­rý zahu­bil vět­ši­nu lid­ské popu­la­ce. Rozhodnou se pro­to hle­dat záchra­nu mimo vel­ká měs­ta, ale ani zde nejsou v bez­pe­čí. Někdo nebo něco je jim neu­stá­le v patách a tou­ží po tom nej­cen­něj­ším, co mají.

Zemi postih­la podiv­ná náka­za a vět­ši­na oby­va­tel jí rych­le pod­leh­la. Scott Weaver a jeho rodi­na jsou jed­ni z mála, kte­ří měli to štěs­tí, že jí nepod­leh­li. Nyní však doslo­va živo­ří v tros­kách měs­ta a sna­ží se pře­ží­vat, jak nej­lé­pe umí. Kromě náka­zy se totiž musí obá­vat i sku­pi­nek vra­hů a lupi­čů, kte­ří mají kani­bal­ské chout­ky a tak se sna­ží chy­tit a zabít kaž­dé­ho „zdra­vé­ho“ člo­vě­ka. Scott už nedo­ká­že dále sná­šet pohled na mrt­vá těla hni­jí­cí všu­de kolem a tak se roz­hod­ne vydat na ven­kov a hle­dat tam lep­ší pod­mín­ky k živo­tu. Bohužel brzy zjis­tí, že to nebyl nej­lep­ší nápad. Městské budo­vy totiž nabí­ze­ly ale­spoň čás­teč­nou ochra­nu, jen­že v okol­ních lesích jsou vydá­ni napo­spas všem nástra­hám, kte­ré zde na ně čeka­jí.

Režie: Justin McConnell
Rok výro­by: 2011
Délka: 82 min
Země: Kanada
Hrají:
John Fantasia…(Scott Weaver)
Steve Vieira…(Aaron Weaver)
Anna Ross…(Rebecca Weaver)
Lise Moule…(Emily Weaver)
…a dal­ší

Jeden by si řekl, že podob­ná záplet­ka už tu sice byla xkrát, ale občas se najde film, kte­rý pře­ce jenom doká­že zaujmout i něja­kou novou myš­len­kou. Tohle však bohu­žel nebyl ten pří­klad. Přitom McConnell neza­čal vůbec špat­ně, jak totiž sám uve­dl v jed­nom inter­view posta­po­ka­lyp­tic­ké fil­my pat­ří mezi jeho nej­ob­lí­be­něj­ší a nechal se jimi inspi­ro­vat. Po skon­če­ní fil­mu jsem však zjis­til, že až moc a ješ­tě k tomu mu chy­běl dosta­teč­ný kapi­tál, aby se při­blí­žil ale­spoň k těm prů­měr­ným. Atmosféra však ze začát­ku neby­la vůbec špat­ná. Vyobrazení zpus­to­še­né­ho měs­ta, ve kte­rém se sna­ží pře­žít čtyř­člen­ná rodin­ka, nevy­pa­da­lo zas tak hroz­ně. 

Všudypřítomná mrt­vá těla a podiv­ní ozbro­je­ní maní­ci v ply­no­vých mas­kách nabí­ze­li něko­lik vari­ant, jakýmže smě­rem by se mohl pří­běh ubí­rat. Divák tak mohl pře­mýš­let, jest­li půjde o dal­ší zom­bie náka­zu, sou­boj posled­ních pře­ži­vších o zbyt­ky potra­vy, nebo něco zce­la jiné­ho. K posled­ní vari­an­tě pří­mo vybí­ze­li ony zrych­le­né zábě­ry kame­ry, podiv­ný šepot a fakt, že posta­vy niko­ho ve své blíz­kos­ti nevi­dě­ly. Půjde tady snad o něco nad­při­ro­ze­né­ho? Ano sku­teč­ně šlo, ale jak nám odha­lí finál­ní „zúčto­vá­ní“, nešlo o nic svě­to­bor­né­ho. Ohrané vyvr­cho­le­ní mi jen pod­trh­lo cel­ko­vý zmar, kte­rý jsem z toho začal cítit od chví­le, kdy posta­vy opus­ti­ly ben­zí­no­vou pum­pu. 
V té chví­li totiž vymi­zel lehce mys­te­ri­óz­ní nádech a jak samot­ná atmo­sfé­ra, tak napě­tí zača­li dostá­vat řád­ně na frak. Tempo pří­bě­hu se totiž dost zpo­ma­li­lo a divák je nucen poslou­chat řadu nezá­živ­ných dia­lo­gů a cho­ze­ní po lese. Sice se během chví­le zten­čí počet žijí­cích postav, jen­že k tomu dojde způ­so­bem oprav­du nešťast­ným. Natěšený divák se těší, že koneč­ně nasta­ne zlep­še­ní, jen­že mís­to toho při­jde střih a dal­ší záběr už jen uká­že mrt­vá těla. Kdo zabí­jel? Proč? Na tuto otáz­ku si bude­me muset počkat až do samot­né­ho závě­ru. Ten se tvůr­ci sna­ži­li udě­lat co mož­ná nej­víc šoku­jí­cí, ale šoko­va­lo to zřej­mě jen je samot­né. Znuděný divák totiž je povzdech­ne a uvě­do­mí si, že tohle už viděl něko­li­krát. Jediné co se jim dá při­číst k dob­ru je fakt, že se koneč­ně dostal na řadu i men­ší krva­vý masa­kr, kte­rý celé to utr­pe­ní zakon­čil.

The Collapsed tak prak­tic­ky nena­bíd­ne po celou dobu nic zají­ma­vé­ho, kvů­li čemu bychom si to muse­li pus­tit někdy zno­vu. Pouze úpl­ný začá­tek a závěr zachrá­ni­li kva­li­tu fil­mu od úpl­né­ho odpa­du. No a potom už snad jen herec­ký výkon John Fantasia, kte­rý jako jedi­né sku­teč­ně před­ve­dl „herec­ký“ výkon. Bohužel podob­ných fil­mů exis­tu­je dnes již tolik, že tenhle se mezi nimi napros­to ztra­tí a brzy po něm neštěk­ne ani pes.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60776 s | počet dotazů: 323 | paměť: 72001 KB. | 13.04.2024 - 09:26:50