Kritiky.cz > Horory > Q (1982)

Q (1982)

rp Q82 cover.jpg
rp Q82 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Okřídlený aztéc­ký bůh začne tero­ri­zo­vat oby­va­te­le New Yorku.   

Newyorkští detek­ti­vo­vé Shepard a Powell dosta­nou za úkol vyře­šit bru­tál­ní ritu­ál­ní vraž­dy, kte­ré má mít na svě­do­mí taj­ný aztéc­ký kult. Aby toho neby­lo málo, začnou se ztrá­cet lidé, z nebe pada­jí lid­ské kon­če­ti­ny a prší krev. Policie je bez­rad­ná, ale jen do doby, než se na poli­cej­ní sta­ni­ci obje­ví zlo­dě­jí­ček Quinn, kte­rý má na svě­do­mí zpac­ka­nou lou­pež dia­man­tů. Ten tvr­dí, že na vrcho­lu budo­vy Chrysler našel podiv­né hnízdo a vel­ké vej­ce něja­ké­ho obří­ho ptá­ka. Všichni se mu nej­pr­ve vysmě­jí, pro­to­že to vypa­dá, že si chce jen sní­žit trest, ale brzy se pře­svěd­čí o opa­ku. New York a jeho oby­va­te­lé se totiž začnou stá­le čas­tě­ji stá­vat ter­čem obří­ho okříd­le­né­ho mon­stra, do kte­ré­ho se měl převtě­lit aztéc­ký bůh Quetzalcoatl.

Režie: Larry Cohen
Rok výro­by: 1982
Délka: 93 min
Země: USA
Alternativní název: Q: The Winged Serpent
Hrají:
Michael Moriarty…(Jimmy Quinn)
David Carradine…(Shepard)
Richard Roundtree…(Powell)
James Dixon…(Murray)
Candy Clark…(Joan)
…a dal­ší

Opravdu hod­ně dlou­ho jsem ten­to film hle­dat, až se mi před časem koneč­ně poštěs­ti­lo. Očekávání bylo vel­ké, mám rád mon­ster horo­ry, nestvů­ra nevy­pa­da­la vůbec zle, stej­ně jako popis­ky k fil­mu a navíc tu hra­je hlav­ní roli David Carradine. Bohužel musím říct, že při nasko­če­ní závě­reč­ných titu­lek, mnou pro­je­ly dosti nepo­psa­tel­né emo­ce. Na tohle jsem se tak dlou­ho těšil? Největší sla­bi­nu vidím v samot­ném scé­ná­ři. Jeho autor se sna­žil do pří­bě­hu sklou­bit hned tři dějo­vé lin­ky, kte­ré do sebe měli pěk­ně zapad­nout a divák si je měl rov­no­měr­ně uží­vat. Bohužel jsem si oprav­du uží­val jen ty scé­ny, ve kte­rých úto­či­lo okříd­le­né mon­strum. Zbytek tvo­ři­li jen zdlou­ha­vě nud­né dia­lo­gy a ochot­nic­ké herec­ké výko­ny. 

K mé obrov­ské smů­le se tu však keca­lo pod­stat­nou část fil­mu, tak­že jsem se něko­li­krát při­sti­hl, jak znudě­ně kou­kám po časo­mí­ře. Především mně pak zkla­ma­li herec­ké výko­ny Carradina a Moriartyho. Od obou jsem zvyk­lý na mno­hem vět­ší level, ale tady mi při­šlo, jako­by oba hrá­li ochot­nic­ké diva­dlo. Zřejmě za to dosta­li moc malé hono­rá­ře. Druhý jme­no­va­ný se sice sna­žil vypa­dat vtip­ně, ale mě ty jeho laci­né gri­ma­sy při­šly spíš trap­né. Další pro­blém vidím ve vel­kém množ­ství nelo­gic­kých kopan­ců, kte­rý­mi se to tu jen hemží. Myslím, že je zby­teč­né je všech­ny jme­no­vat, ale již samot­ná „uta­je­nost“ léta­jí­cí­ho mon­stra mlu­ví za vše.

Speciální efek­ty jsou rov­něž na veli­ce prů­měr­né úrov­ni, ale zas nabí­zí typic­ky béč­ko­vou podí­va­nou, kte­rá jako jedi­ná se mi líbi­la. Jeho úto­ky jsou růz­no­ro­dé, tak­že nás neče­ká žád­ný ste­re­o­typ. Někomu je urvá­na hla­va, jiné­ho roz­dr­tí pařá­ty, někdo je mrš­těn do hlu­bin – no pros­tě pes­t­ro­ba­rev­ná zába­va. Díky tomu se ale­spoň na kra­tič­ký oka­mžik vždy obje­vi­la horo­ro­vá atmo­sfé­ra a men­ší dáv­ka napě­tí. Jinak se totiž musí­me spo­ko­jit s dosti odmě­ře­nou detek­tiv­kou. Ve kte­ré snad sto­jí za zmín­ku už jen ty ritu­ál­ní vraž­dy a kuchá­ní nožem. Opravdu jsem od Q čekal mno­hem lep­ší podí­va­nou, ale s při­vře­ným okem tomu pře­ce jenom dám prů­měr­né hod­no­ce­ní.


Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21118 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71989 KB. | 13.04.2024 - 07:59:07