Kritiky.cz > Horory > Crazies, The (1973)

Crazies, The (1973)

rp Crazies2C The 28197329.jpg
rp Crazies2C The 28197329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Virus způ­so­bu­jí­cí zvý­še­nou agre­si, fana­tic­ky posluš­ní vojá­ci, zou­fa­lí oby­va­te­lé malé­ho měs­teč­ka a to vše pod tak­tov­kou George A. Romera…

Obyvatele měs­ta Evans City v Pennsylvanii čeka­jí v násle­du­jí­cích hodi­nách / dnech oprav­du kruš­né chví­le. Vše nej­pr­ve začne řádě­ním jinak vždy milu­jí­cí­ho otce a man­že­la, kte­rý zabi­je svou man­žel­ku a zapá­lí dům a pokra­ču­je pří­jez­dem armá­dy a věd­ců, kte­ří celou oblast uvrh­nou do přís­né karan­té­ny. Nikdo vlast­ně pořád­ně neví co se děje a proč, lidé jsou nási­lím odvle­če­ni ze svých domo­vů, shro­maž­ďo­vá­ni v míst­ní ško­le, jsou jim zaba­vo­vá­ny zbra­ně a ti co neu­po­slech­nou, jsou bez milos­ti zastře­le­ni. Propuká pani­ka, na povrch vyplou­va­jí infor­ma­ce o záhad­ném viru „Trixie“, kte­rý je vyso­ce nakaž­li­vý a v lidech pro­bou­zí agre­si, do vzdu­chu vzlé­ta­jí bom­bar­dé­ry s jader­ný­mi zbra­ně­mi a v tom všem zmat­ku se sna­ží sku­pi­na odváž­ných dostat pryč z měs­ta ces­tou plných nástrah v podo­bě naka­že­ných spo­lu­ob­ča­nů i fana­tic­ky posluš­ných vojá­ků, kte­ří sice nevě­dí proč, ale na slo­vo plní kaž­dý roz­kaz i ty pro­ti lid­skosti…

Režie: George A. Romero

Rok výro­by: 1973

Délka: 103 min

Země: USA

 

Hrají:

Will MacMillan...(David)

Lane Carroll...(Judy)

Harold Wayne Jones...(Clank)

Lynn Lowry...(Kathy)

Richard Liberty...(Artie)

Harry Spillman...(major Ryder)

Richard France...(Dr. Watts)

Lloyd Hollar...(plukovník Peckem)

...a dal­ší

George A. Romero a jeho tvor­ba, to je kapi­to­la sama o sobě. Jedni jeho fil­my milu­jí, dru­zí nená­vi­dí. Ačkoliv zom­bie žánr moc nemu­sím, vět­ši­nu jeho kous­ků pova­žu­ji vůbec za to nej­lep­ší, co nám zom­bie sub­žánr nabí­dl (budu si je muset v nej­bliž­ší době povin­ně zopa­ko­vat – pus­tit). The Crazies se vezou na podob­né vlně a i zde je patr­ná sna­ha o soci­ál­ní a pře­de­vším armád­ní kri­ti­ku – čemuž se ani nedi­vím, zvláš­tě u Američanů. Všechny ty jejich ide­á­ly čas od času utr­pí citel­né rány, zvláš­tě po nezvlád­nu­tých vál­kách, kte­ré vypro­vo­ko­va­li.

 

Tady se vsá­zí pře­de­vším na vytvo­ře­ní pořád­né­ho cha­o­su, kdy se do sebe pus­tí zou­fa­lí oby­va­te­lé hle­da­jí­cí odpo­vě­di, zfa­na­ti­zo­vá­ní vojá­ci v bílých mun­d­úrech, poslou­cha­jí­cí sle­pě a bez námi­tek kaž­dý roz­kaz (i když mu mno­zí ani moc nero­zu­mí) a naka­že­ní lidé, jenž díky zvý­še­né agre­si­vi­tě ztrá­cí veš­ke­ré zábra­ny. Samozřejmě nechy­bě­ly ani emoč­ní a sou­cit­né chvil­ky, pro­lo­že­né zvý­še­nou bru­ta­li­tou a smr­tí desí­tek nevin­ných. Rovněž zou­fal­ství tu potká­me téměř na kaž­dém kro­ku.

 

Trochu ale zamr­zí, že je zde upřed­nost­ňo­vá­na spí­še dra­ma­tic­ká pod­sta­ta fil­mu před tou horo­ro­vou. Nečekejte žád­né pořád­né gore scé­ny – vět­ši­na úmr­tí se ode­hra­je zastře­le­ním, jen sem tam se někdo upá­lí. V tom­to pří­pa­dě jsem byl poně­kud zkla­mán. Po reži­sér­ské strán­ce to ale bylo zvlád­nu­to vcel­ku sluš­ně. O něco hor­ší už to bylo s herec­ký­mi výko­ny. Zatímco hlav­ní hvězdy si ved­ly jakž­takž sluš­ně, ostat­ní před­ved­li spí­še ochot­nic­ké před­sta­ve­ní. Tento film vidím jako dobrou leč prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rá v sobě ukrý­va­la ješ­tě znač­né reser­vy. Jsem hod­ně zvě­da­vý na rema­ke, kte­rý jsem dosud taky nevi­děl. 


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88693 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71564 KB. | 18.06.2024 - 22:31:25