Kritiky.cz > Horory > Dance of the Vampires (1967)

Dance of the Vampires (1967)

rp Dance of the Vampires 28196729.jpg
rp Dance of the Vampires 28196729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Roman Polanski a  Sharon Tate v praš­tě­né upí­ří kome­dii (paro­dii)…

Bláznivý pro­fe­sor Abronsius je váš­ni­vým bada­te­lem a doslo­va „posed­lým“ lov­cem upí­rů. Žal dosud se ješ­tě se žád­ným nese­tkal, přes­to­že spo­leč­ně se svým pomoc­ní­kem Alfredem pro­ces­to­val Evropu kří­žem krá­žem. Nyní však jejich kro­ky zamí­ří do Transylvánie, kte­rá je pod­le pověr domo­vem upí­rů. Ubytují se v jed­né zapad­lé ves­nič­ce – přes­ně­ji řeče­no v tam­ní hos­po­dě, kte­rá je doslo­va celá ověn­če­na česne­kem. Dle slov maji­te­le Shagala jde jen o deko­ra­ci, pro­to­že upí­ry tu nikdy nikdo nevi­děl, ale pro­fe­sor jeho tvr­ze­ní nevě­ří. Což se násled­ně potvr­dí ve chví­li, kdy je dce­ra hos­tin­ské­ho une­se­na a on sám je nale­zen mrtev s podiv­ný­mi kou­san­ci na celém těle a bez jedi­né kap­ky krve. Profesor spo­leč­ně s Alfredem se vydá­va­jí krás­nou dív­ku zachrá­nit a sto­py je zave­dou až k hra­du tajem­né­ho hra­bě­te von Krolocka…


Český název: Ples upí­rů
Režie: Roman Polanski
Rok výro­by: 1967
Délka: 108 min
Země: USA / Velká Británie
Alternativní název: The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck
Hrají:
Jack MacGowran...(profesor Abronsius)
Roman Polanski...(Alfred)
Sharon Tate...(Sarah Shagal)
Ferdy Mayne...(hrabě von Krolock)
Alfie Bass...(Shagal)
Jessie Robins...(Rebecca Shagal)
...a dal­ší


Roman Polanski pat­ří beze­spo­ru mezi vel­mi kva­lit­ní reži­sé­ry a přes­to­že je ten­to film vel­kým „mil­ní­kem“ v jeho tvor­bě, jde o veli­ce sluš­nou podí­va­nou. Až mě udi­vu­jí ty výky­vy v hod­no­ce­ní na inter­ne­tu. Zřejmě dost lidí nepo­cho­pi­lo tvůr­cův záměr, nebo lépe řeče­no jeho úmys­ly. Polanski doko­na­le sklou­bil horo­ro­vou kome­dii s paro­dií na upí­ří téma a to se vším všu­dy. Nějak se neta­jil, že si vypůj­čil někte­ré scé­ny (momen­ty) ze zná­mých upí­řích fil­mů a více méně zesměš­nil všech­na ta žánro­vé klišé, na kte­ré až dosud byli lidi zvyklí. Nešlo mu o to, aby se u jeho fil­mu lidé báli – to je potře­ba zdů­raz­nit pře­de­vším.
Místo hrů­zy divá­kům naser­ví­ro­val sluš­nou por­ci správ­ně uje­té podí­va­né, až gro­tesk­ních herec­kých výko­nů a přes­to se tomu sna­žil zane­chat i jis­tou for­mu „důstoj­nos­ti“. Mnohdy sice mar­ně, ale prá­vě pro­to si ten­to film oblí­bi­lo tolik lidí. Navíc musím pochvá­lit i vizu­ál­ní strán­ku toho­to kous­ku – kra­ji­na, hrad, ale i ona krč­ma – to všech­no v sobě mělo jis­té oso­bi­té kouz­lo. Osobně jsem se u toho oprav­du nenu­dil, ba prá­vě nao­pak. Co mě však na tom­to fil­mu uchvá­ti­lo asi nej­víc, byla dvo­ji­ce Sharon Tate - Jack MacGowran.
Zatímco ona svou krá­sou a půva­bem – ani se nedi­vím, že to mezi ní a reži­sé­rem zača­lo jis­k­řit, až se nako­nec vza­li. Byla to váž­ně pěk­ná žen­ská a nebýt Mansona a jeho „rodi­ny“ (kte­ří ji roku 1969 těhot­nou zavraž­di­li), moh­la být ozdo­bou ješ­tě mno­ha fil­mů. To Jack MacGowran zau­jal pře­de­vším svý­mi gri­ma­sa­mi v obli­če­ji, no a jeho posta­va sama o sobě byla pěk­ně trh­lá. Roman Polanski byl sice až tím tře­tím vza­du, ale tak on uká­zal své před­nos­ti na jiném postu. Ples upí­rů tak v žád­ném pří­pa­dě nepo­va­žu­ji za špat­ný film a urči­tě jsem jej nevi­děl napo­sle­dy!

Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85400 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71834 KB. | 23.07.2024 - 12:48:23