Kritiky.cz > Horory > Endangered Species (2002)

Endangered Species (2002)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zavřete oči, vypně­te zvuk.

Ve měs­tě řádí záhad­ný vrah, kte­rý si své obě­ti vybí­rá pře­de­vším v posi­lov­nách. Těla se nikdy nena­šla a poli­cie má tak za posled­ní měsíc 23 pohře­šo­va­ných lidí a žád­né sto­py. Až jed­no­ho dne udě­lá záhad­ný vrah vel­kou chy­bu a jed­nu dív­ku při svém zabí­je­ní pře­hléd­ne. Policisté Sullivan a Wyznowski, kte­ří se nema­jí moc v obli­bě, doje­dou na mís­to činu. Svědkyně byla odve­ze­na do nemoc­ni­ce a tak se za ní muse­jí vydat.
Tam zjis­tí, že nejsou prv­ní, kdo dív­ku při­šel vyslech­nout. Vydávají se tedy do pro­ná­sle­do­vá­ní záhad­né­ho muže. Nakonec se jim poda­ří Wardena chy­tit, ale to ješ­tě neví, jaký kolo­toč udá­los­tí se roz­to­čí jak v pří­pa­du, tak i v jejich osob­ních živo­tech. Vrah zatím zabí­jí dál a Sullivanovi je jas­né, že bude potře­bo­vat Wardenovu pomoc, aby se mohl pří­pad pohnout.

Český název: Ohrožené dru­hy
Režie: Kevin Tenney
Rok výro­by: 2002
Délka: 87 min
Země: USA

Hrají:
Eric Roberts ... (Police Lt. Mike „Sully“ Sullivan)
Arnold Vosloo ... (Warden)
John Rhys-Davies ... (Police Lt. Wyznowski)
Al Sapienza ... ( Medina)
Alisa Hensley ... (Sydney)
...a dal­ší

Kevin Tenney není v horo­ro­vé bran­ži žád­ný nová­ček (The Cellar, Witchboard 2, Tick Tock) a přes­to doká­zal nato­čit film, kte­rý se zařa­dil na dno béč­ko­vých fil­mů i přes všech­ny star­tov­ní trum­fy, kte­ré měl – sluš­ný námět, dob­ré herec­ké obsa­ze­ní a hlav­ně vlast­ní boha­té zku­še­nos­ti.
Snažil se tu smí­chat dohro­ma­dy akč­nost, čer­ný humor (dosti trap­ný), kri­mi záplet­ku, ero­ti­ku, mimo­zemš­ťa­ny a vyšla z toho jen malá hro­mád­ka odpa­du, kte­ré­mu vám dopo­ru­ču­ji se vyhnout vel­kým oblou­kem.
Zřejmě se má jed­nat o prv­ky z Predatora, Texaského masa­k­ru a dal­ších fil­mů. Mimozemšťan doká­že být nevi­di­tel­ný (nejen on, ale i náby­tek a auto), z kůží mrtvých si dělá oble­ky. Používá pis­to­li s říze­ný­mi kul­ka­mi, kte­ré přes­ně najdou cíl a poté se vrá­tí do hlav­ně + dal­ší spous­tu blbos­tí.

Co se týká her­ců tak se tu sešlo pár zná­mých her­ců spo­leč­ně s dív­ka­mi, kte­ré zřej­mě hra­jí v jiném fil­mo­vém odvět­ví a svůj talent vyu­ží­va­jí jiný­mi pro­střed­ky než herec­ký­mi vlo­ha­mi. Hlavní roli poli­cis­ty Sullivana si zahrál Erik Roberts (Blood Red, The Ambulance, Final Analysis, The Dark Knight) bohu­žel je, ale pou­ze ve stí­nu své slav­něj­ší sest­ry a oprav­do­vé vel­ké role se zatím nedo­čkal.
Druhého z poli­cis­tů Wyznowskiho hrál John Rhys-Davies, kte­rý mě hlav­ně utkvěl v pamě­ti z tri­lo­gie Pána Prstenů. Jinak se obje­ví v obou nových Anakondách.

Hodného mimo­zemš­ťa­na si zahrál Arnold Vosloo, kte­rý se jin­dy obje­vu­je v zápor­ných rolích. Snad kaž­dý ho zná hlav­ně s fil­mu Mumie a Mumie se vra­cí. Momentálně je k vidě­ní na tele­vi­zi Nova v seri­á­lu 24 hodin.
Celkové hod­no­ce­ní jsem uve­dl už v recen­zi. Kromě toho, že tam hra­jí ti tři zmi­ňo­va­ní her­ci, nesto­jí film ani za deset pro­cent. Velice mě zkla­mal a sest­ra asi doteď litu­je té dvac­ky, kte­rou za to ve výpro­de­ji dala.

Hodnocení:
Jak sem řekl dávám z lítos­ti 10%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22585 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71948 KB. | 25.04.2024 - 09:33:54