Kritiky.cz > Horory > Eye, The (2008)

Eye, The (2008)

rp Eye The 2008.jpg
rp Eye The 2008.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zbytečný rema­ke, kte­rý neza­chrá­ní ani Jessica Alba...
Sydney v dět­ství nešťast­ně oslep­la, ale od té doby se nikdy nevzda­la nadě­je, že zno­vu uvi­dí. Nyní se koneč­ně našel správ­ný dár­ce a ona tak pod­stou­pí nároč­nou ope­ra­ci. Ta dopad­ne dle slov dok­to­ra na výbor­nou, což zpr­vu i tak vypa­dá. Sice má ješ­tě rozostře­ný zrak, ale nic jí nebrá­ní, aby zača­la postup­ně obje­vo­vat krá­sy okol­ní­ho svě­ta. Jenomže vše má i stin­nou strán­ku. Trápí jí podiv­né noč­ní můry a vidi­ny. Všude oko­lo sebe vidí podiv­né stí­ny postav, kte­ré ovšem vidí jen ona sama. Zpočátku to při­čí­tá na vrub poo­pe­rač­ní­mu sta­vu a své fan­tasii, ale zane­dlou­ho v ní vyra­ší pochyb­nos­ti, zda se na ní nepře­ne­sl i hrůz­ný úděl před­cho­zí maji­tel­ky očních roho­vek a začne pát­rat po její minu­los­ti…

Český název: Oko
Režie: David Moreau, Xavier Palud
Rok výro­by: 2008
Délka: 98 min
Země: USA / Kanada
Hrají:
Jessica Alba...(Sydney Wells)
Alessandro Nivola...(Dr. Paul Faulkner)
Parker Posey...(Helen Wells)
Fernanda Romero...(Ana Christina Martinez)
Rachel Ticotin...(Rosa Martinez)
...a dal­ší
Nikdy jsem nebyl a nebu­du pří­z­niv­cem rema­ků a je úpl­ně jed­no odkud pochá­ze­jí. Nevím, jaký byl roz­díl v roz­poč­tech mezi rema­kem a ori­gi­ná­lem, ale asi­a­té doká­za­li vytě­žit ze své­ho umě­ní mno­hem více, než při­blblí Američané. Ti už by se měli vykaš­lat na kopí­ro­vá­ní a pře­dě­láv­ky asij­ských fil­mů, pro­to­že to je kata­stro­fa, co vypouš­tě­jí do svě­ta. Navíc si zde nelze nevšim­nout, že když už něco oko­pí­ro­va­li, tak to ješ­tě k tomu i totál­ně odflák­li. Občas se sice mezi rema­ky vyskyt­ne svět­lá výjim­ka, ale těch­to pří­pa­dů je oprav­du nepa­tr­né množ­ství a OKO mezi ně v žád­ném pří­pa­dě nepat­ří a nikdy ani pat­řit nebu­de.
Je mi však jas­né, že se mezi vámi najdou i tací, kte­ří se mnou sou­hla­sit roz­hod­ně nebu­dou. Kdyby tam však nehrá­la Jessica Alba, tak je to totál­ní odpad. Ta mě doká­za­la ale­spoň zaujmout svým vzhle­dem. V někte­rých momen­tech si šli opro­ti ori­gi­ná­lu tvůr­ci vlast­ní ces­tou a to nej­spíš způ­so­bi­lo cel­ko­vou ste­ri­li­tu a nud­nost celé­ho sním­ku. Atmosféra je tu po vět­ši­nu času na bodu mra­zu, napě­tí
téměř žád­né, děsi­vé scé­ny odby­té a vůbec ne stra­ši­del­né, atd…Jestliže jsem u asij­ské­ho Oka řekl, že jsem se v prv­ní polo­vi­ně dost nudil, tak tady to pla­tí dvoj­ná­sob­ně a po celou dobu fil­mu.
Jediný roz­díl vidím v tom, že se ame­rič­tí tvůr­ci roz­hod­li být víc akč­něj­ší a závěr se roz­hod­li mno­hem více oko­ře­nit, než tomu bylo u jejich asij­ských kole­gů. Což je i jedi­ný důvod (pokud tedy nebu­du počí­tat sym­pa­tie k před­sta­vi­tel­ce hlav­ní role), proč tomu to odpad­ní hod­no­ce­ní sku­teč­ně nedám. Občas si říkám, že by tyhle pře­dě­láv­ky měly být trest­né. To už nema­jí fil­mo­ví tvůr­ci vlast­ní před­sta­vi­vost? Ti ame­rič­tí vět­ši­nou ne ( o bizar­nos­tech Asylum, Nu Image a Syfy se bavit nehod­lám), ale fil­my točí jak na běží­cím páse.
Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43435 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71805 KB. | 18.07.2024 - 12:43:39