Kritiky.cz > Speciály > Miláček

Miláček

Photo © Optimum Releasing
Photo © Optimum Releasing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miláček je dra­ma­tic­ký film z roku 2012, kte­rý reží­ro­va­li Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kte­rém si zahrá­li Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm Meaney. Film je nato­čen pod­le stej­no­jmen­né­ho fran­couz­ské­ho romá­nu Guy de Maupassanta z roku 1885.

Světová pre­mi­é­ra fil­mu pro­běh­la mimo sou­těž na 62. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Berlíně 17. úno­ra 2012, do kin byl uve­den 8. červ­na 2012 spo­leč­nos­tí Magnolia Pictures. Rozpočet fil­mu činil 9 mili­o­nů eur.

Děj

Georges Duroy (Robert Pattinson) je býva­lý voják bez peněz, kte­rý se živí jako úřed­ník v Paříži 80. let 19. sto­le­tí. V jed­nom klu­bu se setká­vá se sta­rým pří­te­lem Charlesem Forestierem (Philip Glenister), s nímž strá­vil tři roky za vál­ky v Alžírsku. Přítel je zámož­ný a pozve Georgese k sobě domů, kde se sezná­mí s paní Madeleine Forestierovou (Uma Thurman) a její­mi pří­tel­ky­ně­mi Clotilde de Marelle (Christina Ricci) a Virginie Roussetovou (Kristin Scott Thomas). Manžel paní Roussetové je redak­to­rem kon­zer­va­tiv­ních novin La Vie Française a ona Georgesovi pomů­že zís­kat prá­ci, zpo­čát­ku tím, že v novi­nách zve­řej­ní jeho dení­ky z vál­ky. Postupně se jeho spo­le­čen­ské a finanč­ní posta­ve­ní zlep­šu­je, při­čemž Duroy vyu­ží­vá své­ho důvti­pu a schop­nos­ti svá­dět, aby okouz­lil boha­té ženy.

Obsazení

  • Robert Pattinson jako Georges Duroy
  • Uma Thurman jako Madeleine Forestier
  • Kristin Scott Thomas jako Virginie Rousset
  • Christina Ricci jako Clotilde de Marelle
  • Colm Meaney jako Monsieur Rousset
  • Philip Glenister jako Charles Forestier
  • Holliday Grainger jako Suzanne
  • Natalia Tena jako pro­sti­tut­ka Rachel
  • James Lance jako François Laroche
  • Anthony Higgins jako hra­bě de Vaudrec

Produkce

Hagen Bogdanski reží­ro­val hlav­ní natá­če­ní, kte­ré zača­lo na začát­ku úno­ra 2010 v Londýně a Budapešti. Simon Fuller, kte­rý se podí­lel na finan­co­vá­ní fil­mu, půso­bil také jako výkon­ný pro­du­cent.

Osazení

V hlav­ních rolích fil­mu se před­sta­ví Robert Pattinson jako Georges Duroy (Pattinson popi­su­je Duroye jako „napros­to amo­rál­ní­ho“), Uma Thurman jako Madeleine Forestier, Duroyova taj­ná lás­ka a poz­dě­ji man­žel­ka, Kristin Scott Thomas jako madam Rousset, jejíž milen­kou se Duroy sta­ne, aby pro­sa­dil své zájmy, Christina Ricci jako Clotilde de Marelle, kte­rá, ač vda­ná, Duroye sku­teč­ně milu­je, a Colm Meaney jako Rousset.

Recepce

Bel Ami se dočkal nega­tiv­ních recen­zí od kri­ti­ků, kde má v sou­čas­né době 28% hod­no­ce­ní na Rotten Tomatoes na zákla­dě 94 recen­zí a prů­měr­né hod­no­ce­ní 4,72 z 10 s kon­sen­sem, kte­rý uvá­dí: “

Mick LaSalle ve své recen­zi pro San Francisco Chronicle uve­dl: „To, co Pattinsona v roli odli­šu­je, je pocit, že pod povr­chem, kte­rý je téměř, ale ne zce­la klid­ný, někdo vře a vře.“

Naproti tomu Roger Ebert z Chicago Sun-Times napsal: „Všechny ženy jsou ele­gant­ní a inte­li­gent­ní, zna­jí způ­so­by svě­ta a zna­jí Georgesovu his­to­rii. Proč jim při­pa­dá při­taž­li­vý? Nám ne, a prá­vě toto selhá­ní je pádem fil­mu.“ Za svůj výkon vyzdvi­hl Christinu Ricciovou: „Její posta­va dělá tu chy­bu, že Georgese sku­teč­ně milu­je. To vyža­du­je z její stra­ny čis­tý herec­ký um, pro­to­že Pattinson jí dává tak málo prá­ce.“

Brent Simon ze Shared Darkness kri­ti­zo­val film za to, že „plytká, samo­li­bá adap­ta­ce stej­no­jmen­né­ho romá­nu z roku 1885, nit­ko­vi­tá paříž­ská dobov­ka Bel Ami popí­rá myl­nou před­sta­vu, že kos­tým­ní dra­ma­ta mají auto­ma­tic­ky vyš­ší IQ než jejich sou­čas­ní dra­ma­tič­tí brat­ři.“


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04413 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71667 KB. | 22.06.2024 - 18:22:20