Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80 %

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80 %

spiderverse nap175.1011 lm v2
spiderverse nap175.1011 lm v2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Miles Morales je čer­noš­ský tee­nager, syn poli­cis­ty, co žije ve stej­ném měs­tě jako Spider-Man. Jednoho dne Miles zís­ká po kous­nu­tí radi­o­ak­tiv­ním pavou­kem stej­né nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti jako Spider-Man a dokon­ce se mu poda­ří slav­né­ho super­hr­di­nu kon­tak­to­vat. Během boje pro­ti zákeř­né­mu mafi­á­no­vi Kingpinovi pak dojde k prol­nu­tí něko­li­ka alter­na­tiv­ních vesmí­rů, kvů­li čemuž se na stej­ném mís­tě ocit­ne i něko­lik dal­ších ver­zí Spider-Manů z růz­ných jiných para­lel­ních svě­tů – a všich­ni budou muset spo­jit síly pro­ti Kingpinovi a jeho posko­kům.

 

Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

 

 

Komiksy se Spider-Manem pro­šly za více než pade­sát let své exis­ten­ce řadou muta­cí a vari­a­cí, při­čemž všech­ny ver­ze této posta­vy od pavou­čí ženy Spider-Gwen po Spider-Vepře (ano, oprav­du exis­tu­je i ofi­ci­ál­ní pra­se­čí ver­ze Spider-Mana jmé­nem Spider-Ham a není to ta z celo­ve­čer­ních Simpsonů), pří­tom­ných ve fil­mu Spider-Man: Paralelní svě­ty, mají svůj komik­so­vý předob­raz. Snímek je tudíž vel­kou poctou jed­nak Marvel komik­sům točí­cím se kolem super-pavoučí tema­ti­ky a záro­veň před­cho­zím fil­mo­vým adap­ta­cím se Spider-Manem (zejmé­na tri­lo­gii Sama Raimiho z obdo­bí 2002-2007, dvo­ji­ci fil­mů Amazing Spider-Man reži­sé­ra Marca Webba z let 2012 a 2014 a ani­mo­va­né­mu seri­á­lu z kon­ce let šede­sá­tých).
Vzhledem k tomu, že jde navíc o film ani­mo­va­ný, tak pří­liš nepře­kva­pí, že jeho ani­ma­ce je komik­so­vě sty­li­zo­va­ná – ale do jaké míry a jakým způ­so­bem je sty­li­zo­va­ná, to už pře­kva­pi­vé je. Divák si při jeho sle­do­vá­ní sku­teč­ně při­pa­dá jako v obživlém komik­su (jde o kom­bi­na­ci 3D a 2D ani­ma­ce zahr­nu­jí­cí komik­so­vou kresbu inspi­ro­va­nou vše­mi mož­ný­mi sty­ly od japon­ské­ho ani­me po street-art graf­fi­ti), jeho posta­vy vypa­da­jí, jako kdy­by vypadly pří­mo z komik­so­vých polí­ček, sem tam se v obra­zu obje­ví bub­li­na s tex­tem… Vše ale vypa­dá moder­ně, nablýs­ka­ně a vizu­ál­ně jde o dechbe­rou­cí a nád­her­né dílo, na jehož mno­hé scé­ny se takřka nedá dosta­teč­ně vyna­dí­vat. Jedinou ne zce­la pří­jem­nou zvlášt­nos­tí (poměr­ně čas­tou) je ako­rát záměr­ná neostrost v někte­rých sek­ven­cích, evo­ku­jí­cích záži­tek ze sle­do­vá­ní fil­mu ve 3D bez 3D brý­lí (a to jsem viděl 2D ver­zi).
Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze

 

I přes zdán­li­vou slo­ži­tost je pří­běh fil­mu vyprá­věn veli­ce sro­zu­mi­tel­ně a pře­hled­ně, kaž­dá posta­va je ale­spoň krát­ce před­sta­ve­na, kaž­dá udá­lost má své opod­stat­ně­ní, film celou dobu odně­kud někam smě­řu­je a navíc má i znač­ně sviž­né tem­po. Spousta scén je dokon­ce tak našla­pa­ná a hbi­tá, až je to sko­ro na ško­du, pro­to­že si ani nestih­ne­te pořád­ně vychut­nat všech­nu tu obra­zo­vou nád­he­ru v nich a nápa­di­té vizu­ál­ní detai­ly, s nimiž se stov­ky ani­má­to­rů patla­ly mno­ho hodin (hlav­ně v závě­ru ta uspě­cha­nost zamr­zí).
O to zna­tel­ně­ji pak navíc vynik­ne poma­lost čis­tě dia­lo­go­vých sek­ven­cí, zavá­ně­jí­cích mír­nou pate­tič­nos­tí tra­dič­ních žán­ro­vých moti­vů, jako je víra v sebe sama, posí­le­ní rodin­ných vzta­hů, nut­nost přá­tel­ské pospo­li­tos­ti a vaz­ba žáka s jeho mis­trem. Všechno to ale naštěs­tí půso­bí při­ro­ze­ně, vkus­ně a bez jaké­ho­ko­li tla­če­ní na pilu, dia­lo­gy jsou chyt­ré a vtip­né, posta­vy jsou napsá­ny skvě­le a nic ve fil­mu není vylo­že­ně čer­no­bí­lé (až na Spider-Mana Noir).
Silným pozi­ti­vem je i pře­kva­pi­vě svě­ží a funkč­ní humor, pou­ží­va­ný mimo jiné i k iro­ni­zo­vá­ní super­hr­din­ských ste­re­o­ty­pů, klišé a vlast­ní kom­pli­ko­va­nos­ti. Postavy se nevá­ha­jí přá­tel­sky popi­cho­vat dob­ře poin­to­va­ný­mi naráž­ka­mi, sem tam roze­smě­je i odkaz na sou­čas­né reá­lie. Velká por­ce epic­ké akce i uvě­do­mě­lé­ho nad­hle­du dělá z fil­mu neho­ráz­ně zábav­nou jízdu, kte­rá do pří­bě­hu zaná­ší pro­střed­nic­tvím pří­bě­hu hlav­ní­ho hrdi­ny a jeho rodin­né­ho záze­mí i seri­óz­ně dra­ma­tic­kou rovi­nu – fil­mu přes­to schá­zí osu­do­vost a napě­tí.
Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze

 

Ačkoli totiž Spider-Man: Paralelní svě­ty míří hlav­ně na odrost­lej­ší komik­so­vé fanouš­ky a je mož­né, že men­ší děti jeho děj nepo­be­rou, tak je přes­to pořád neroz­hod­ně na pome­zí podí­va­né pro dospě­lé a dět­ské­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu. Ne že by byl vylo­že­ně infan­til­ní – to není sko­ro nikdy (i když Spider-Vepř už je na hra­ně) – ale hlav­ně od začát­ku do kon­ce půso­bí dojmem pou­hé­ho nezá­vaz­né­ho blb­nu­tí a vytvá­ří tak dojem, že vlast­ně o nic nejde a že hrdi­nům nic sku­teč­ně nebez­peč­né­ho nehro­zí.
Každopádně je i přes tyto drob­né výtky sní­mek Spider-Man: Paralelní svě­ty pře­kva­pi­vě a kon­zis­tent­ně dob­rým, skvě­le napsa­ným, výbor­ně vyprá­vě­ným a vizu­ál­ně krás­ným fil­mem, z něhož budou zejmé­na komik­so­ví fanouš­ci bla­hem bez sebe, a prav­dě­po­dob­ně nejen oni.
P.S. Na čes­ký dabing obvykle nadá­vám, ale ten­to­krát se doo­prav­dy pove­dl. A po skon­če­ní závě­reč­ných titul­ků násle­du­je ješ­tě jed­na vtip­ná scén­ka.


Podívejte se na hodnocení Spider-Man: Paralelní světy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56326 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72901 KB. | 22.04.2024 - 08:30:28