Kritiky.cz > Recenze her > Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man

vlcsnap 2020 11 09 20h01m46s741
vlcsnap 2020 11 09 20h01m46s741
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spider-Manovo dob­ro­druž­ství od Marvelu a Insomniac Games. Těšit se můžeš na sta­ré dob­ré akro­ba­tic­ké doved­nos­ti, impro­vi­za­ci a hou­pá­ní se na pavu­či­nách, ale i na nové prv­ky, kte­ré v žád­né hře se Spider-Manem zatím k vidě­ní neby­ly. Od par­kou­ro­vé­ho pohy­bu a vyu­ží­vá­ní pro­stře­dí až po nové sou­bo­jo­vé kous­ky a vel­ko­le­pá mís­ta...

Minulý rok touhle dobou v čis­tě fil­mo­vém klu­bu vyšla recen­ze na video­hru Star Wars Jedi: Fallen Order a šlo o zla­tou výjim­ku, kte­rá vlast­ně vyšla jenom díky fak­tu, že šlo pořád o Star Wars, hype spo­je­ný se seri­á­lem Mandalorian a Star Wars: Epizodou IX byl obrov­ský a do toho vše­ho už se někte­ré video­hry vyrov­na­jí fil­mům. A vzhle­dem k fak­tu v jakém sta­vu se aktu­ál­ně svět nachá­zí a též vzhle­dem k fak­tu, že za týden vychá­zí hra Spider-Man: Miles Morales, neuško­dí si tak tro­chu při­po­me­nout její­ho předchůdce- Videoherního Spider-Mana, kte­rý 2 roky nazpá­tek vzni­kl exklu­ziv­ně pro PS4 a neje­nom, že šlo o ide­ál­ní před­sta­ve­ní toho jak komik­so­vé­ho hrdi­nu zpra­co­vat do moder­ní video­hry, ale pře­de­vším uká­za­la jak ide­ál­ně s posta­vou Spider-Mana pra­co­vat.

Abychom zůsta­li v duchu fil­mo­vém, moh­li by jsme si říct jak bra­vur­ní adap­ta­ce Spider-Manových komik­so­vých eska­pád tato video­hra je a jak by fil­mo­vé zpra­co­vá­ní této video­hry klid­ně moh­lo být i tím nej­lep­ším Spider-Manovským fil­mem a je ide­ál­ním pří­kla­dem toho jakým smě­rem se po ukon­če­ní Raimiho Spider-Mana měla vydat série Amazing Spider-Man- Tato video­hra totiž nezob­ra­zu­je Peterovy počát­ky (pro­to­že podob­ně jako u Batmana i lidé, kte­ří nejsou jeho fanouš­ci více­mé­ně vědí zákla­dy jeho ori­gi­nu), ale hra se ode­hrá­vá už 8 let poté co Peter Parker popr­vé došel k tomu, že moud­ra strýč­ka Bena o tom, že s vel­kou mocí při­chá­zí vel­ká zod­po­věd­nost neby­la pro sran­du krá­lí­kům a stal se Spider-Manem. 8 let během kte­rých Spider-Man bojo­val s vět­ši­nou svých nej­slav­něj­ší­mi pro­tiv­ní­ků z komik­sů, už dáv­no není stře­do­ško­lá­kem a přes­to jeho ide­ál­ní před­sta­vu živo­ta nadá­le nabou­rá­vá fakt, že posled­ní slo­va své­ho strýč­ka plní s vel­kou ver­vou a je to pře­de­vším v zákla­du dob­rý člo­věk. Amazing Spider-Man jako restart totál­ně igno­ru­jí­cí Raimiho Spider-Man tri­lo­gii se roz­ho­dl začít od zno­va a opět s Peterem Parkerem začít jako se stře­do­ško­lá­kem, kte­ré­ho kous­ne pavouk a sta­ne se Spider-Manem. Na dru­hou stra­nu ovšem Amazing Spider-Man také obsa­hu­je pár výraz­ných změn opro­ti Raimiho tri­lo­gii, přes­to ale trpí jako ori­gin v tom, že musí Spider-Mana před­sta­vit. Dost mož­ná by byl lep­ší nápad, kdy­by Amazing Spider-Man podob­ně jako Spider-Manova hra zača­la s Peterem Parkerem, kte­rý je už něja­kou dobou jako Spider-Man aktiv­ní, podob­ně jako se to poz­dě­ji sta­lo ve Spider-Man: Homecoming (respek­ti­ve Captain America: Občanské vál­ce), kde už byl Peter Parker něja­kou dobu v akci. V tomhle ohle­du tedy hra star­tu­je hned tím, že se Spider-Man vrhá do akce a v pod­sta­tě si od ní sko­ro nedá pau­zu až po konec hlav­ní kam­pa­ně, respek­ti­ve kam­pa­ně DLC. Především ale prá­vě obsa­hu­je tu pra­vou esen­ci Spider-Manovského dob­ro­druž­ství, kte­rá sku­teč­ně dělá toho­to Spider-Mana dost mož­ná nej­lep­ším pop­kul­tur­ním ztvár­ně­ním všech dob!

Tato hra obsa­hu­je plno aspek­tů a eas­ter eggů ohled­ně dlou­ho­do­bé his­to­rie Spider-Mana, před­vá­dí iko­nic­ké posta­vy, ale pře­de­vším má oprav­du úžas­ný pří­běh. Hra začí­ná misi, kdy se Peter Parker vypo­řá­dá­vá s Wilsonem Fiskem AKA Kingpinem a sku­teč­ně se mu po 8 letech sou­pe­ře­ní s tím­to mafi­án­ským bos­sem pove­de Fiska zavřít za katr. Už samot­ná hra nás tedy zava­dí do svě­ta, kde je Spider-Man už sku­teč­ně hrdi­nou New Yorku a J. Jonah Jameson je defi­ni­tiv­ně za obrov­ské­ho pozé­ra, Spider-Man pochy­tal vět­ši­nu svých pro­tiv­ní­ků a pře­de­vším po 8 letech dosá­hl zásad­ní­ho momen­tu, kdy se nyní zdá, že už bude jenom lépe. Právě zde se ale poz­dě­ji uká­že, že to nej­hor­ší co měs­to New York ohro­žo­va­lo není Fisk, ale jed­ná skry­tá hroz­ba, co se obje­ví a při­pra­ví pro toho­to Petera Parkera dost mož­ná zatím nej­vět­ší zkouš­ku.

Příběh celé­ho her­ní­ho Spider-Mana je skvě­le vysta­vě­ný a sku­teč­ně nejde o hru, kte­rá vás osl­ní pou­ze napros­to detail­ní a pře­krás­nou gra­fi­kou, mno­ha mož­nost­mi chva­tů, mno­ha mož­nos­ti růz­ných typů oble­ků (v pří­pa­dě kou­pě DLC si dokon­ce může­te navlík­nout kos­tým z Raimiho tri­lo­gie!) a pře­de­vším bri­lant­ní akci, ale cel­ko­vě pra­cí s cha­rak­te­ry, dra­ma­tur­gic­kou stav­bou a emo­ci­o­nál­ně sil­ný­mi momen­ty, kte­ré ješ­tě více dáva­jí hloub­ku Spider-Manově posta­vě.

Podobně jako v pří­pa­dě Raimiho tri­lo­gie se zde nasky­tu­je pří­le­ži­tost nepřed­sta­vit Petera Parkera jenom jako bor­ce, kte­rý chrá­ní New York, ale také jako muže, kte­rý má jako kaž­dý své pro­blémy. Rozešel se svou sku­teč­nou lás­kou, nemá na nájem a vystu­po­vá­ní coby Spider-Mana ho pře­ce jen začí­ná tak tro­chu fyzic­ky uta­ho­vat. Přesto všech­no je Peter Parker dob­rák co se sku­teč­ně sna­ží svou vel­kou moc vyu­žít pro pomoc co nej­ví­ce širo­ké­mu počtu lidí. Tahle hra přes­ně před­sta­vu­je proč posta­va Spider-Mana není zamě­ni­tel­ná s kaž­dým dru­hým jiným super­hr­di­nou a proč je tak spe­ci­fic­ká.

Samotné gra­fic­ké zpra­co­vá­ní kaž­dým rokem dosa­hu­je vyš­ší a vyš­ší kva­li­ty a pokud se aktu­ál­ně baví­me o hře z roku 2018, tak je pros­tě nut­né dodat, že Spider-Man na PS4 pros­tě vypa­dá jako nej­lep­ší mož­ná bloc­kbuste­ro­vá prá­ce, kte­rá má krás­nou kame­ru, bra­vur­ně napsa­né dia­lo­gy, geni­ál­ní soun­d­track a sku­teč­né dějo­vé dyna­mo.

Dá se sice na začát­ku troš­ku krou­tit hla­vu nad tím, že je toho v této hře až moc. Je tu jaká­si sku­pi­na jako démo­ni, do toho je tu nastí­něn poten­ci­o­nál­ní ori­gin Doctora Octopuse, z věze­ní zrov­na utí­ká Shocker, do Peterova živo­ta se vra­cí Mary Jane Watson či Black Cat (i když lin­ka kolem ní není tak úpl­ně sou­čás­tí hlav­ní kam­pa­ně), je tu také Sinister Six nebo Taskmaster a navíc je tu před­sta­ven Miles Morales, kte­rý by se měl poz­dě­ji stát dal­ší oso­bou, co zís­ká Peterovy schop­nos­ti a sta­ne se Spider-Manem. A víte co je nej­lep­ší? Scenáristický tým je tohle všech­no schop­ný vzít a vysta­vět to do smys­lu­pl­né­ho scé­ná­ře, kde se vše navzá­jem dopl­ňu­je a navíc do sebe na kon­ci skvě­le zapad­ne.

Každá posta­va je bravurní- Krom Petera má hráč ve hře šan­ci si zahrát i za Mary Jane Watson a Milese Moralese, při­čemž ve finá­le neva­dí, že tyhle dvě posta­vy nema­jí žád­né schop­nos­ti a nejde se brá­nit, pro­to­že jejich mise se sami o sobě stá­va­jí zají­ma­vé a zábav­né. Především je ale toto hlav­ní trio oprav­du skvě­le napsa­né a jejich vzá­jem­né vzta­hy jsou uvě­ři­tel­né a bra­vur­ně vysta­vě­né. Otto Octavius je skvě­le napsa­ný men­tor, Norman Osborn je úžas­ně vystih­nut jako chlad­ný a aro­gant­ní poli­tik, teta May zde dostá­vá vel­mi důle­ži­tou a úžas­ně vymyš­le­nou úlo­hu a šir­ší okol­nos­ti méně zná­má posta­va Martina Li je zají­ma­vá a pře­de­vším jde o posta­vu s uvě­ři­tel­nou moti­va­cí, jejichž činy dáva­jí smy­sl.

Skvěle je tu oprav­du podán vztah Petera Parkera a Milese Moralese, kte­ré nepo­jí jenom fakt, že jed­no­ho dne budou oba mít stej­ný dar od radi­o­ak­tiv­ní­ho pavou­ka, ale pře­de­vším fakt, že oba postih­la ztrá­ta a oba se s ní hod­la­jí poprat. Vzniká mezi nimi uvě­ři­tel­né přá­tel­ství a Peter se sku­teč­ně stá­vá pro Milese vzo­rem, což je jeden z moti­vů, kte­rý bude urči­tě vytě­žen prá­vě v pokra­čo­vá­ní s Milesem v hlav­ní roli. Je tu i úžas­ně vypra­co­va­ný vztah dvou lidí, kte­ří už spo­lu sice necho­dí, ale nadá­le se mají rádi- Romance mezi Peterem Parkerem a Mary Jane Watson pros­tě fun­gu­je a pře­je­te si ať se k sobě zase vrá­tí.

Zároveň je hra oprav­du úžas­né a do detai­lů doko­na­lé gra­fi­ky, kte­rá nesku­teč­ně detail­ně zpra­co­va­la měs­to New York a navíc je tu napros­to pár parád­ních odka­zů na šir­ší komik­so­vý vesmír Marvelu. Ano, Playstation pat­ří Sony a ten má prá­va pou­ze na Spider-Mana, tak­že nehro­zí, že se zni­če­ho­nic obje­ví Iron Man nebo Captain America, pada­jí ale o nich ale­spoň zmín­ky a dojde i na odka­zy na hrdi­ny jako jsou Fantastická čtyř­ka, Black Panther, Daredevil nebo Doctor Strange. Zároveň může­te navští­vit Avengers Tower, Sanctum Sanctorum nebo Wakandskou amba­sádu (ovšem pou­ze zven­čí) a i když oprav­du nikdy Peterovi z kole­gů od Avengers nikdo nepři­le­tí na pomoc, pořád díky tomu máte pocit, že je i ten­to Spider-Man sou­čás­tí něče­ho vět­ší­ho. Jen se podob­ně jako v komik­sech drží tak tro­chu stra­nou.

Díky vel­ké­mu počtu mož­nos­tí neo­mr­zí ani mise, kte­rá je v pod­sta­tě to samé posté ve stej­ném duchu. Možností bojo­vých chva­tů a pře­de­vším spe­ci­fic­kých je totiž tak moc, že od té hry sko­ro až nejdou pus­tit ruce.

Spider-Man pře­de­vším po pří­bě­ho­vé strán­ce nekon­čí kla­sic­kým hap­py endem a dochá­zí k oprav­do­vým daním. To ale jenom zachy­cu­je jak správ­ný Peter Parker fun­gu­je a že sku­teč­ně s vel­kou mocí při­chá­zí vel­ká zod­po­věd­nost, kte­rou Peter Parker zúro­ču­je co to jde.

Kdyby Spider-Man od Playstation vzni­kl jako film (což by bylo obtíž­né už jenom kvů­li jeho roz­sáh­los­ti) tak by dost mož­ná mohl vznik­nout neje­nom nej­lep­ší akč­ní super­hr­din­ský film všech dob, ale také jed­na z nej­vy­spě­lej­ších adap­ta­cí komik­sů, kte­rá má sku­teč­ně blíz­ko k Raimiho fil­mo­vé tri­lo­gii. Takhle ale vzni­kl „ pou­ze“ ten nej­lep­ší mož­ný pří­klad toho jak zadap­to­vat komik­so­vé­ho super­hr­di­nu do video­her­ní polo­hy. Zároveň před­vá­dí ty nej­lep­ší mož­né a nejmé­ně zby­teč­né DLC všech dob, kte­ré někte­ré dějo­vé aspek­ty ješ­tě roz­ši­řu­jí a Spider-Mana defi­ni­tiv­ně zakon­ču­jí poo­tevře­ný­mi vrát­ky, neje­nom pro Peterovo men­tor­ství Milese, ale pře­de­vším výjev jed­no­ho mimo­zem­ské­ho hajz­lí­ka, co oči­vid­ně pose­dl Peterova nej­lep­ší­ho kama­rá­da. A navíc je tu pořád Norman Osborn, kte­rý se defi­ni­tiv­ně může stát Green Goblinem. Miles Morales nicmé­ně doká­zal, že je bra­vur­ně napsa­nou a pře­de­vším zají­ma­vou posta­vou, kte­rá by už kvů­li spe­ci­fic­kým odliš­nos­tem opro­ti Spider-Manovi Petera Parkera moh­la svou vlast­ní hru zce­la bez pro­blé­mu utáh­nout. Ale o tom se pře­svěd­čí­me až za týden!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Youtube: FlyGunCZ


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48090 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72914 KB. | 22.04.2024 - 09:11:56