Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let

Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let

SP7
SP7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už po pre­mi­é­ře Spider-Man: Daleko od domo­va lákal ředi­tel Marvel Studios Kevin Feige na to, že tře­tí sólo­vé dob­ro­druž­ství Spider-Mana v podá­ní Toma Hollanda bude něco v rám­ci fil­mů se Spider-Manem něco dosud neví­da­né­ho. Lákala na to prá­vě i po-titulková scé­na, kte­rá identi­tu Spider-Mana po kon­fron­ta­ci s Mysteriem odha­li­la svě­tu a život Petera Parkera a jeho nej­bliž­ších se tak lusk­nu­tím prs­tů obje­vil v ohro­že­ní. Už to by vysta­či­lo na spe­ci­ál­ní Spider-Manovo dob­ro­druž­ství, Marvel ovšem nasta­ve­nou lať­ku posu­nul o kus dál. Spider-Man se tak setká­vá s mul­ti­vesmí­rem a Spider-Manovými pro­tiv­ní­ky z fil­mů s Tobey Maguirem a Andrew Garfieldem v hlav­ních rolích.

SP7 1

Hrátky s mul­ti­vesmí­rem už sice naťu­kl seri­á­lo­vý Loki a pře­de­vším ani­mo­va­ný seri­ál What If...?, tepr­ve Spider-Man: Bez domo­va ovšem mul­ti­vesmír před­sta­ví divá­kům seri­á­ly nepo­lí­be­ný­mi. Jde ovšem o mno­hem víc. Spider-Man: Bez domo­va není pou­ze vyvr­cho­le­ním tri­lo­gie s Tomem Hollandem. Jde o vyvr­cho­le­ní všech hra­ných fil­mů se Spider-Manem, kte­ré vznik­li od roku 2002. A to nejen díky návra­tu sta­rých zapo­rá­ků, ale pře­de­vším i díky tomu, že se se Hollandův Spider-Man vydá­vá ve sto­pách Spider-Manů Maguiera a Garfielda.

Ztvárnění Spider-Mana Tomem Hollandem bylo cel­ko­vě při­ja­to klad­ně, nej­víc výtek ovšem vždy smě­řo­va­lo k fak­tu, že se Marvel pokou­ší ze Spider-Mana udě­lat učed­ní­ka Iron Mana a násled­ně nástup­ce Iron Mana. Právě Bez domo­va ovšem vyšla­pá­vá ces­tič­ku k tomu, aby se Hollandův Spider-Man stal ide­ál­ním Spider-Manem, kte­rý již nebu­de potře­bo­vat pomoct Iron Mana, Doctora Strange či jiných Avengers.

Scénář v tomhle ohle­du bere do úva­hy, že je Peter Parker pořád dospí­va­jí­cí chla­pec, po svých dvou před­cho­zích sólov­kách a bokov­kách s Avengers ovšem došel k růz­ným pou­če­ním. Peter Parker/Spider-Man chy­bu­je a chy­bu­je i v Bez domo­va. I jeho chy­by a násled­né sna­hy o nápra­vu z něj ovšem děla­jí toho ide­ál­ní­ho super­hr­di­nu. Spider-Man si nadá­le pro­chá­zí vývo­jem a Bez domo­va v souč­tu sku­teč­ně doká­že fun­go­vat jako solid­ní zakon­če­ní jed­né kapi­to­ly.

tom holland a cely stab natocili spider man no way home ako rozlucku so spideym na natacani plakali 6f38a97668ae872f9b06
Photo © Marvel Studios

Rozebírat Spider-Man: Bez domo­va je jinak vel­mi obtíž­né. Nejen díky spo­i­le­rům, ale také díky tomu, že mlu­vit o tom po prv­ní pro­jek­ci je straš­ně obtíž­né a člo­věk by potře­bo­val ale­spoň dal­ší dvě, aby si vše doká­zal srov­nat v hla­vě. Nic ovšem nezka­zí toto pro­hlá­še­ní: Kdo se bál, že se ho Spider-Man: Bez domo­va již nemá čím pře­kva­pit, mýlí se.

Po čás­teč­ně expe­ri­men­tál­ních Eternals by člo­věk mohl snad­no oče­ká­vat sáz­ku na jis­to­tu, ta ovšem pře­kva­pi­vě nedo­ra­zí. Jon Watts jako reži­sér pořád doká­že nabíd­nout solid­ní balan­co­vá­ní mezi akcí, humo­rem a emo­ci­o­nál­ní­mi momen­ty, děj Bez domo­va se ovšem neu­bí­há prvo­plá­no­vým smě­rem, kte­rý by člo­věk oče­ká­val. A je to dob­ře i díky návra­tům sta­rých zná­mých.

Spider Man No Way Home Doc Ock
Photo © Marvel Studios

Vidět po letech na plát­ně zno­vu Willema Dafoea jako Green Goblina či Alfreda Molinu jako Doctora Octopuse je pros­tě spl­ně­ný sen, jehož spl­ně­ní by pár let nazpá­tek neče­kal nikdo. V rám­ci hra­né­ho média pocho­pi­tel­ně nemů­že být Bez domo­va s mul­ti­vesmí­rem tak hra­vě jako ani­mo­va­ná pec­ka Spider-Man: Paralelní svě­ty, prá­vě návrat sta­rých zná­mých ovšem dělá svo­je.

Takovému Electrovi v podá­ní Jamieho Foxxe dělá Bez domo­va lep­ší služ­bu než Amazing Spider-Man 2, nej­dů­le­ži­těj­ší je ovšem fakt, že se zápo­rá­ci sku­teč­ně vra­cí z míst, kde byli vidě­ni napo­sle­dy. Nepřichází tak o cha­rak­ter­ní vývoj a můžou smě­le nava­zo­vat. Platí to jak o Doctoru Octopusovi v podá­ní Alfreda Moliny, tak Green Goblinovi v podá­ní Willema Dafoea, kte­rý si po dvou deká­dách doká­zal zopa­ko­vá­ní role oči­vid­ně nále­ži­tě užít. Je to nesku­teč­ný pocit po letech ty zná­mé tvá­ře v iko­nic­kých rolích vidět a poten­ci­ál mul­ti­vesmí­ru naťuká­vá solid­ně.

Stěžejní je na tom­to mís­tě zmí­nit i Michaela Giacchina. Tento feno­me­nál­ní skla­da­tel pocho­pi­tel­ně krom nových skla­deb opra­šu­je hudeb­ní moti­vy z Homecoming a Daleko od domo­va, zápo­rá­kům ovšem vra­cí jejich zná­mé hudeb­ní moti­vy z původ­ních fil­mů. Slyšet po letech zněl­ky Doctora Octopuse a Green Goblina pros­tě nasta­vu­je husi­nu. Je jen ško­da, že se nevra­cí Electrova dupste­po­vá zněl­ka z Amazing Spider-Man 2 od Hanse Zimmera.

spider man no way home tom holland doctor strange sony
Photo © Marvel Studios

Bez domo­va v tom­to ohle­du prak­tic­ky fun­gu­je na mode­lu Avengers: Endgame. Bez zna­los­ti původ­ních fil­mů se Spider-Manem si film pořád doká­že užít jako vrchol­ný bloc­kbus­ter, prá­vě zna­lost poza­dí ovšem při sle­do­vá­ní snad­no vyvo­lá nos­tal­gic­ké poci­ty.

Celkově je Spider-Man: Bez domo­va sil­ný­mi emo­ce­mi pro­lez­lý film. Emoce ovliv­ňu­je zmí­ně­né navá­zá­ní na závěr před­cho­zí­ho fil­mu, návrat vel­mi sta­rých tvá­ří i prá­vě ono chy­bo­vá­ní Petera Parkera. Tom Holland v tom­to fil­mu před­vá­dí nej­sil­něj­ší výkon ve své kari­é­ře a doka­zu­je, že byl pro tuhle roli skvě­lou vol­bou. Když si člo­věk vzpo­me­ne na udá­los­ti Homecoming a Daleko od domo­va, Bez domo­va mu sku­teč­ně utvo­ří funkč­ní mozai­ku s bri­lant­ní hrdin­skou ces­tou, kde si hlav­ní hrdi­na na jejím kon­ci sku­teč­ně sáh­ne na dno.

Je to divo­ká hor­ská drá­ha, kte­rá roz­hod­ně není bez chyb a v někte­rých momen­tech se může zdát, že dra­ma­turg vyu­ží­val své prá­va na dovo­le­nou. Co ovšem moh­lo skon­čit jako sáz­ka na jis­to­tu ve finá­le sku­teč­ně před­vá­dí šňů­ru kre­a­tiv­ních nápa­dů, kte­ré je radost pozo­ro­vat, násled­ně je vstře­bá­vat a jed­no­du­še vlhnout bla­hem. Ať už v momen­tech, kdy díky pří­tom­nos­ti Doctora Strange dojde na hrát­ky se zrca­dlo­vou dimen­zí nebo dojde na finá­le, kte­ré je poci­to­vě až nepo­psa­tel­né v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu.

Spider-Man: Bez domo­va je nej­lep­ší Spider-Man film všech dob, kte­rý Spider-Mana v podá­ní Toma Hollanda před­sta­vu­je na vrcho­lu. V čemž tkví mož­ná para­dox­ně pro­blém, pro­to­že se snad­no nabí­zí otáz­ka, zda jde aktu­ál­ně nasta­ve­ná lať­ka ješ­tě výš posou­vat. Jisté ovšem je, že Marvel k Vánocům všem milov­ní­kům Spider-Mana nadě­lil bri­lant­ní osla­vu uply­nu­lých 20 let, kte­rá záro­veň Spider-Mana posou­vá k svět­lým zítř­kům........

Verdikt: 90 %


Photo © Marvel Studios


Podívejte se na hodnocení Spider-Man: Bez domova na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22735 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72746 KB. | 28.02.2024 - 17:19:09