Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba

Star Wars Epizoda I - Skrytá hrozba

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hvězdné vál­ky se vra­ce­jí, s novým pří­bě­hem, nový­mi efek­ty, nový­mi posta­va­mi, ale se stej­ně skvě­lou str­hu­jí­cí atmo­sfé­rou a vyni­ka­jí­cí hud­bou….Je až neu­vě­ři­tel­né, co způ­so­bil George Lucas svo­jí, dopo­sud, tri­lo­gií Hvězdné vál­ky. Vynikající, mož­ná troš­ku naiv­ně, laze­ná sci-fi o nikdy nekon­čí­cím boji dob­ra a zla, bavi­la naše rodi­če, nás a jak se zdá bude bavit i naše děti a jejich děti….

Příběh Skryté hroz­by je zasa­zen do obdo­bí, jež mapu­je legen­dár­ní tri­lo­gie Hvězdné vál­ky, Impérium vra­cí úder a Návrat Jediho…

Chamtivá Obchodní fede­ra­ce zahá­ji­la blo­ká­du malé pla­ne­ty Naboo, kte­ré vlád­ne nedáv­no zvo­le­ná krá­lov­na Amidala. Ovšem Nejvyšší kanc­léř vysí­lá na pomoc dva rytí­ře řádu Jedi Qui-Gon Jinna a Obi-Wan Kenobiho, aby zapo­ča­li diplo­ma­tic­ké roz­ho­vo­ry, ale plán se nezda­ří. Místokrál Obchodní fede­ra­ce se poku­sí zabít rytí­ře Jedi. Oba prcha­jí na Naboo. Po krat­ších peri­pe­ti­ích se jim poda­ří dostat to palá­ce a spo­leč­ně s krá­lov­nou Amidalou unik­nout před jed­not­ka­mi fede­ra­ce. Během úni­ku je však jejich křiž­ník poško­zen, sice na oka­mžik unik­nou z dosa­hu fede­ra­ce, ale jsou nuce­ni při­stát na men­ší pla­ne­tě a opra­vit loď. Ale jeden z rytí­řů Jedi obje­ví malé­ho chlap­ce Anakina Skywalkera, v němž se skrý­vá sil­ná kon­cen­t­ra­ce Síly. Ovšem tem­ný spo­je­nec fede­ra­ce Darth Sidious, vysí­lá své­ho učed­ní­ka Darth Maula, aby krá­lov­nu zasta­vil dří­ve, než se jí poda­ří dostat se do sená­tu a pro­mlu­vit zde….

Mohu Vám říci jed­no, pokud jste vidě­li prv­ní (respek­ti­ve posled­ní) tři díly, bude­te nad­še­ni, Skrytá hroz­ba nejen, že pro­ka­zu­je stej­né kva­li­ty jako její star­ší „sou­ro­zen­ci“, ale v urči­tých ohle­dech je dokon­ce pře­ko­va­ná (něco přes dva­cet let, už ve svě­tě vizu­ál­ních efek­tů něco zna­me­ná), ovšem nej­vět­ším kla­dem fil­mu je ona atmo­sfé­ra, kte­rá číší ze svě­ta Hvězdných válek, i když nejsem žád­ný mani­ak do této téma­ti­ky, přes­to mě ten­to svět svým způ­so­bem fas­ci­nu­je a jed­na z věcí, kte­ré na něm oce­ňu­ji je onen zvlášt­ní pocit při sle­do­vá­ní původ­ní tri­lo­gie a nyní i nové­ho „pří­růst­ku“.

Jak už jsem řekl, pokud jste fanouš­ky Star Wars, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni a mimo to Vás potě­ší „his­to­ric­ké“ sou­vis­los­ti, ale pokud jste o Hvězdných vál­kách nikdy nesly­še­li, není to pro­blém, film v žád­ném pří­pa­dě „nevy­ža­du­je“ zna­lost před­cho­zích dílů, ale bude­te o vel­ké množ­ství ochu­ze­ní…

Pokud jste fanouš­ky sci-fi a nebo se chce­te jen poba­vit, ten­to film Vám roz­hod­ně Vaše přá­ní spl­nit. Proč troš­ku nepo­pus­tit uzdy fan­tasii a nevy­dat se do svě­ta galak­tic­kých bitev, do svě­tě hrdi­nů se svě­tel­ný­mi meči a krás­ných sta­teč­ných žen, zní to jako pohád­ka? A ona také tro­chu je, ale v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu…

A ješ­tě jed­na věc, týká se jed­ná z postav a to Jar Jar Binkse, poprav­dě mně osob­ně troš­ku vadí, hodil by se mi spí­še do něja­ké­ho vyslo­ve­ně dět­ské­ho fil­mu, ale co se dá dělat, už nic a mimo to, je prav­dě­po­dob­né, že se i přes pro­tes­ty někte­rých divá­ků, obje­ví i v dal­ším díle…

Samozřejmě nesmím zapo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hud­bu, kte­rá je jed­ním z prů­vod­ních zna­ků celé série a i ten­to­krá­te Vás nezkal­me, roz­hod­ně je o co stát, hero­ic­ké pís­ně v podá­ní gigan­tic­kých orchestrů zně­jí oprav­du monu­men­tál­ně a pod­ma­ni­vě.

Co se herec­kých výko­nů týče jsou na vel­mi vyso­ké úrov­ni, ostat­ně jako téměř všech­no v tom­to fil­mu, tak tedy, nemo­hu než dopo­ru­čit, užij­te si to…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moon Knight - Problém s akvarijní rybkou30. března 2022 Moon Knight - Problém s akvarijní rybkou Velmi dobrý rozjezd, asi nejlepší ze všech MCU seriálůodhalili přesně tolik, abych se v klidu vžili do děje, ale zároveň pořád vlastně nevíme nic. Trochu mi to tímhle připomíná začátek […] Posted in Krátké recenze
  • Ondřej se opřel do Johy! | Survivor CZ&SK29. ledna 2022 Ondřej se opřel do Johy! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Old Henr (2021)13. října 2021 Old Henr (2021) Western roku a dost možná i Indie překvápko roku. Zpočátku jsem film ignoroval a přiznám se, že se mi do filmu příliš nechtělo, ale jsem mile překvapen. Ano není to žádný Godless, ale od […] Posted in Krátké recenze
  • #2060: Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl5. listopadu 2019 #2060: Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel Girl Nejmocnější hrdinové Marvelu 84: Squirrel GirlVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Marvel Super Heroes 8" a jako čísla 1 až 5 série "Unbeatable Squirrel […] Posted in Recenze komiksů
  • The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří...18. února 2021 The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří... The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří na Nintendo Switch ve vylepšené verzi. Remaster vyjde 16. července letošního roku. Posted in Krátké herní aktuality
  • Shigor Birdman - Kronika konce světa20. června 2020 Shigor Birdman - Kronika konce světa Postapokalyptických románů u nás moc nevychází. Nejsem zrovna odborník, ale snad krom geniálního díla Tma od Neffa je v této kolonce Birdmanova kniha osamocena.Shigor Birdman je samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Osamělý svobodný muž – 904. listopadu 2021 Osamělý svobodný muž – 90 Posted in Komiks
  • Papírová města18. října 2018 Papírová města O ČEM FILM JE: Film natočený na motivy stejnojmenné knihy spisovatele Johna Greena. Film vypráví příběh o Quentinu Jacobsenovi, celkem tuctovém týpkovi, který od dětství touží po své […] Posted in Filmové recenze
  • Red Rocket25. července 2022 Red Rocket Spíše sociální drama než komedie. Jedná se o festivalový snímek, takže vizuálně to působí levně a herci jsou spíše průměrní, ale díky docela netradičnímu a zajímavému námětu se na to […] Posted in Krátké recenze
  • PEGGLE 221. prosince 2020 PEGGLE 2 I když už je to nějaká ta doba, co byla tato hra vydána na xbox 360, tak jí nemůžeme nechat bez povšimnutí. Pokračování této velmi populární hry se nyní objevil také pro novou konzoly xbox […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08194 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72218 KB. | 23.05.2024 - 14:32:49