Kritiky.cz > Speciály > Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH

SWStory
SWStory
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

FELICITY JONES (Jyn Erso) se divá­kům zapsa­la do pově­do­mí zejmé­na svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý glo­bus nomi­no­va­nou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve fil­mu Jamese Marshe Teorie vše­ho. Snímek inspi­ro­va­ný paměť­mi Jane Hawkingové Cesta do neko­neč­na: Můj život se Stephenem popi­su­je milost­ný pří­běh Stephena Hawkinga, stu­den­ta kos­mo­lo­gie na uni­ver­zi­tě v Cambridge, a Jane Wilde, stu­dent­ky umě­ní, kte­rá se do něj v šede­sá­tých letech během vyso­ko­škol­ských stu­dií zami­lo­va­la.

            Záhy poté zís­ka­la Jones hlav­ní role hned v něko­li­ka fil­mech včet­ně sním­ku Rogue One: napří­klad ve fil­mu InfernoTomem Hanksem, kte­rý celo­svě­to­vě během dvou týd­nů od uve­de­ní do kin v říj­nu toho­to roku vydě­lal přes 100 mili­o­nů dola­rů, či ve fil­mu Volání netvo­ra: Příběh živo­ta, kte­rý momen­tál­ně budí vel­kou pozor­nost u kri­ti­ky a kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru 23. pro­sin­ce toho­to roku.

            Mezi její před­cho­zí fil­my pat­ří napří­klad sní­mek Vášeň mezi řád­ky, popi­su­jí­cí pří­běh taj­né milen­ky Charlese Dickense, ve kte­rém si zahrá­la spo­leč­ně s Ralphem Fiennesem, jenž film také reží­ro­val, dra­ma Ruperta Goolda Pravdivý pří­běhJonahem Hillem a Jamesem Francem, sní­mek Breathe In, na kte­rém zno­vu spo­lu­pra­co­va­la s reži­sé­rem Drakem Doremusem, a sní­mek Marca Webba The Amazing Spider-Man 2Andrew GarfieldemEmmou Stone.

            DIEGO LUNA (Cassian Andor) se mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku před­sta­vil svou rolí v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném sním­ku Mexická jíz­daGaelem Garciou Bernalem v režii Alfonso Cuaróna.

            Svou pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou kari­é­ru zahá­jil na diva­del­ních prk­nech již v sed­mi letech a na tele­viz­ních obra­zov­kách debu­to­val ve dva­nác­ti letech v seri­á­lu El Abuelo Y Yo, aby se poslé­ze v diva­dle obje­vil napří­klad ve hře De Pelicula, La Tarea (na moti­vy stej­no­jmen­né­ho sním­ku Jaime Hurnberta Hermosilla), ve hře Comedia Clandtina či ve hře El Cantaro Roto, za kte­rou zís­kal v sezó­ně 1996-1997 cenu Masculine Revelation Award od Asociace diva­del­ních recen­zen­tů. Pod režij­ním vede­ním Antonio Serrana (Sexo, Pudor y Lagrimas) si zahrál ve hře Sabiny Berman Moliére. Byl pro­du­cen­tem Kompletního díla Williama Shakespearea v Mexiku, za což zís­kal od Asociace diva­del­ních recen­zen­tů v sezó­ně 2001-2002 cenu za nej­lep­ší kome­di­ál­ní herec­ký výkon. Luna sla­vil na diva­del­ních prk­nech také vel­ké úspě­chy jakož­to pro­du­cent a herec ve hře Johna Malkoviche The Good Canary.

            Snímek Cesar Chavez, Diegův ang­lic­ky mlu­ve­ný režij­ní debut, měl ve Spojených stá­tech pre­mi­é­ru v roce 2014. Ve fil­mu si zahrá­li Michael Peňa, America Ferrera, Rosario DawsonJohn Malkovich. Jeho chys­ta­ný režij­ní počin Mr. Pig měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2016 a zahrá­li si v něm Danny GloverMaya Rudolf. Jeho fil­my pro­du­ko­va­la spo­leč­nost Canana, kte­rou Luna zalo­žil se svý­mi part­ne­ry Gaelem Garciou BernalemPablo Cruzem v roce 2005. Podařilo se jí vypra­co­vat se na pozi­ci nej­vý­znam­něj­ší fil­mo­vé a tele­viz­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti v Latinské Americe a násled­ně expan­do­vat do Spojených stá­tů, aby tak dále roz­ší­ři­la svůj dosah a mož­nos­ti tvor­by děl, kte­rá latin­sko­a­me­ric­kou tema­ti­ku při­bli­žu­jí mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku. Canana ote­ví­rá dve­ře novým talen­tům – herec­kým, sce­náris­tic­kým i režij­ním – jejichž tvor­ba doká­za­la zaujmou mezi­ná­rod­ní pub­li­kum fil­my, jež nabí­ze­jí svě­ží pohled na Latinskou Ameriku. Luna je také spo­lu­ma­ji­te­lem reklam­ní spo­leč­nos­ti Gloria se síd­lem v Los Angeles.

            BEN MENDELSOHN (Orson Krennic) je kri­ti­kou veli­ce uzná­va­ný herec a drži­tel řady oce­ně­ní, kte­rý před nedáv­nem zís­kal cenu Emmy v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za svůj výkon v seri­á­lu sta­ni­ce Netflix Bloodline. Za svou roli v prv­ní sezó­ně toho­to seri­á­lu byl také nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a na cenu Critics Choice. V roce 2013 obdr­žel cenu British Independent Film Award za svůj výkon ve fil­mu Davida Mackenzieho Hvězda kri­mi­ná­lu.

            V roce 2010 si Mendelsohn zahrál po boku Guye Pearce ve veli­ce úspěš­ném sním­ku Davida Micholda Království zvěr­stev (jenž zís­kal na fes­ti­va­lu Sundance cenu poro­ty). Jeho herec­ký výkon v tom­to sním­ku mu vyne­sl také obě nej­vý­znam­něj­ší aus­tral­ské fil­mo­vé ceny – cenu AFI a cenu IF v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon v hlav­ní roli.

            Po svém výji­meč­ném výko­nu v Království zvěr­stev se mu poda­ři­lo zís­kat tři význam­né role ve vel­mi úspěš­ných fil­mech: ve fil­mu Christophera Nolana Temný rytíř povstal po boku Christiana BaleaAnne Hathaway, ve fil­mu Dereka Cianfranceho Za boro­vi­co­vým hájemRyanem Goslingem a Bradleym Cooperem, a ve fil­mu Andrew Dominika Zabít tišeBradem Pittem.

            DONNIE YEN (Chirrut Îmwe) je legen­dou fil­mů o bojo­vých umě­ních, kte­rý divá­ky hon­g­kon­gských fil­mů uchvá­til svým debu­to­vým výko­nem v kome­dii reži­sé­ra Yuena Woo-Pinga Drunken Tai Chi. Yen, syn legen­dár­ní­ho bos­ton­ské­ho tre­né­ra kung-fu Bow Sim-Marka, byl pro fil­mo­vou kari­é­ru před­ur­čen, neboť se bojo­vým umě­ním věno­val již od útlé­ho věku.

            Yen, kte­rý se naro­dil v Kantonu, ale vyrůs­tal v Bostonu, mezi ostat­ní­mi hvězda­mi fil­mů o bojo­vých umě­ních vždy vyni­kal tím, že v sobě kom­bi­nu­je zdat­nost v bojo­vých umě­ních své mat­ky s peč­li­vos­tí a hudeb­ním nadá­ním své­ho otce. Kromě toho, že ovlá­dá nej­růz­něj­ší bojo­vá umě­ní, je Yen také nada­ným kla­ví­ris­tou a kri­ti­ka si čas­to povšimla jeho hudeb­ní­ho citu pro ryt­mus a tem­po, kte­rý je jeho vystou­pe­ním vlast­ní.

            Díky zdat­né­mu zvlád­nu­tí wushu, kte­ré ho nau­či­la mat­ka, se již v rám­ci své­ho fil­mo­vé­ho debu­tu Yen ihned pro­je­vil jako vel­mi zdat­ný pro­ta­go­nis­ta fil­mů o kung fu. Poté si zahrál v celé řadě bojo­vých fil­mů jak his­to­ric­kých, tak i sou­čas­ných, pro kte­ré tak­též vypra­co­val cho­re­o­gra­fii, zís­kal za ně bez­po­čet oce­ně­ní a vybu­do­val si širo­ké zástu­py fanouš­ků po celém svě­tě. Nyní se svý­mi oje­di­ně­lý­mi herec­ký­mi výko­ny vyrá­ží do Hollywoodu, aby se svě­tu před­ve­dl ve fil­mu xXx: Návrat Xandera Cage, kte­rý by měl mít pre­mi­é­ru v led­nu 2017.

            MADS MIKKELSEN (Galen Erso) se před nedáv­nem obje­vil ve fil­mu Doctor Strange spo­leč­nos­ti Marvel Studios po boku Benedicta CumberbatcheRachel McAdams. Film měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du toho­to roku.

            Předtím jsme Mikkelsena moh­li spat­řit ve fil­mu Thomase Vinterberga Hon, za kte­rý byl nomi­no­ván na cenu London Critics Film Award v kate­go­rii Herec roku. Snímek také vyhrál British Independent Film Award v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film a byl nomi­no­ván i na řadu dal­ších cen, včet­ně Oscara v kate­go­rii Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film, cenu BAFTA v téže kate­go­rii a na cenu Independent Spirit Award v kate­go­rii Nejlepší mezi­ná­rod­ní film. Mikkelsen si zahrál také po boku Alicie Vikander ve fil­mu Královská afé­ra.

            Předtím byl k vidě­ní ve fil­mu Casino Royale s Danielem Craigem v režii Martina Campbella, ve fil­mech Charlie musí zemřít, Spása, Barbar, Dealer a také ve třech sezó­nách kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Hannibal.

            ALAN TUDYK (K-2SO) je vše­stran­ný herec, kte­rý má na svém kon­tě role diva­del­ní, fil­mo­vé, tele­viz­ní a také dabin­go­vé. Zatím napo­sle­dy pro­půj­čil svůj hlas kohou­to­vi v ani­mo­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti Disney Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci svě­ta, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du.

            Tudyk bude také brzy k vidě­ní v roli Dela v chys­ta­ném novém kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce NBC PowerlessVanessou Hudgens. V seri­á­lu si dále zahra­jí napří­klad Danny Pudi, Ron Funches či Christina Kirk. Seriál Powerless je prv­ním tele­viz­ním seri­á­lem z comic­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti DC Comics, jehož pří­běh sle­du­je osu­dy oby­čej­né­ho pra­cu­jí­cí­ho člo­vě­ka bez jakých­ko­liv výji­meč­ných schop­nos­tí, žijí­cí­ho ve svě­tě plném super­hr­di­nů a padou­chů. Seriál Powerless by měl mít pre­mi­é­ru na začát­ku roku 2017.

            Tudyk je také tvůr­cem a hvězdou rekord­ní­ho inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Con Man, jehož vedou­cí­mi výro­by jsou Tudyk, Nathan Fillion a spi­so­va­tel PJ Haarsma. Seriál byl zafi­nan­co­ván pro­střed­nic­tvím služ­by Indiegogo, kde se mu poda­ři­lo zís­kat rekord­ní pří­spě­vek ve výši 3.2 mili­o­nů dola­rů a pod­po­ru více než 46 tisíc fanouš­ků z celé­ho svě­ta. Druhá sezó­na toho­to seri­á­lu debu­to­va­la na Comic Conu 8. pro­sin­ce toho­to roku. Seriál, kte­rý se vol­ně inspi­ru­je TudykovýmiFillionovými zážit­ky při tvor­bě seri­á­lu Firefly, sle­du­je život­ní osu­dy Wraye Nerelyho (Tudyk), jed­no­ho z pro­ta­go­nis­tů sci­fi seri­á­lu Spectrum, kte­rý byl před­čas­ně zru­šen, aby se násled­ně stal kul­tov­ní kla­si­kou, zbož­ňo­va­nou zástu­py fanouš­ků. Tudyk spo­leč­ně s Fillionem v prů­bě­hu toho­to roku na moti­vy seri­á­lu vyda­li také mobil­ní hru.

            RIZ AHMED (Bodhi Rook) se popr­vé pro­sla­vil rolí ve fil­mu Michaela Winterbottoma a Mata Whitecrosse Cesta na Guantanamo. Tento sní­mek zís­kal v roce 2006 Stříbrného med­vě­da na fes­ti­va­lu v Berlíně a nastar­to­val Ahmedovu herec­kou kari­é­ru na ces­tu lemo­va­nou řadou oce­ně­ní. Zatím napo­sle­dy byl kri­ti­kou ceněn jeho výkon v seri­á­lu sta­ni­ce HBO Jedna noc, kte­rý napsal a vytvo­řil legen­dár­ní Steven Zaillian.

            V roce 2008 Ahmed za svůj výkon ve fil­mu Erana Creevyho Shifty zís­kal cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Ženevě a byl za něj také nomi­no­ván na cenu BIFA. Poté nato­čil se Sally Potter sní­mek Rage a s Neilem Marshallem sní­mek Centurion, aby se násled­ně ujal role Omara ve fil­mu Chrise Morrise Čtyři lvi. Kromě toho, že se ten­to sní­mek oci­tl v ofi­ci­ál­ním výbě­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2010 vyne­sl Ahmedovi také dal­ší nomi­na­ci na cenu BIFA v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon.

            JIANG WEN (Baze Malbus) je vyso­ce ceně­ný čín­ský herec, kte­rý si zahrál hlav­ní role v celé řadě kla­sic­kých čín­ských fil­mů, mimo jiné napří­klad ve fil­mech Rudé pole, Ibiškové měs­teč­ko, The Last EunuchTragédie sou­kro­mé­ho obchod­ní­ka. Spolupracoval takřka s kaž­dým význam­ným čín­ským reži­sé­rem od „dru­hé gene­ra­ce“ až po „šes­tou gene­ra­ci“. Kromě toho se v pří­pa­dě všech reži­sé­rů, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­va­li, sta­ly jeho fil­my sou­čas­ně těmi nej­pres­tiž­něj­ší­mi sním­ky, kte­ré daní reži­sé­ři nato­či­li. Kladného při­je­tí se dočka­ly také jeho vlast­ní fil­my Devils on the Doorstep, Až kul­ky dole­tíGone With the Bullets.

            Jiang Wen byl nomi­no­ván na celou řadu význam­ných oce­ně­ní za kaž­dý z pěti fil­mů, kte­ré reží­ro­val, napsal a zahrál si v nich. Snímek Devils on the Doorstep mu vyne­sl hlav­ní cenu na 53. fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes. Snímek Dny v žáru slun­ce zís­kal na 51. fes­ti­va­lu v Benátkách cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon, kte­rou si odne­sl mla­dý herec Xia Yu. V roce 2015 byl sní­mek Gone With the Bullets na 65. mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně nomi­no­ván na Zlatého med­vě­da.

            FOREST WHITAKER (Saw Gerrera) je jed­ním z nej­ob­di­vo­va­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců, reži­sé­rů a pro­du­cen­tů, kte­rý svůj talent před­ve­dl v širo­kém spek­tru nároč­ných a roz­ma­ni­tých rolí. V roce 2007 skli­dil bouř­li­vý ohlas kri­ti­ky za svůj výkon v roli ugand­ské­ho dik­tá­to­ra Idiho Amina ve fil­mu Poslední skot­ský král, za kte­rý zís­kal Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a Zlatý glo­bus. Whitakerovo boha­té cha­rak­ter­ní herec­tví ve fil­mech jako Komorník Leeho Danielse, Hra na pláč, Ghost dog: Cesta samu­ra­je a Bird, za kte­rý byl na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1988 oce­něn v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon, ho vynes­lo na pozi­ci jed­no­ho z nej­vše­stran­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti.

            Zatím napo­sle­dy byl Whitaker k vidě­ní ve sci­fi dra­ma­tu Denise Villeneuvea PříchozíAmy Adams, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du toho­to roku. Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku Finding Steve McQueen s Travisem FimmelemRachael Taylor, kte­rý reží­ro­val Mark Steven Johnson, a ihned poté se pus­til do natá­če­ní celo­ve­čer­ní­ho sním­ku Andrewa Hecklera BurdenTomem WilkinsonemGarrettem Hedlundem. V sou­čas­né době natá­čí sní­mek The Forgiven, v němž si po boku Erica Bany v režii Rolanda Joffeho zahrál roli arci­bis­ku­pa Desmonda Tutu. Počátkem roku 2017 bude k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Black PantherChadwickem Bosemanem.

            GARETH EDWARDS (režie) pochá­zí z Nuneatonu, malé­ho měs­ta ve střed­ní Anglii, kde od dět­ství snil o tom, že se sta­ne fil­mo­vým reži­sé­rem. Díky kom­bi­na­ci tvo­ři­vos­ti a ino­va­tiv­nos­ti se mu poda­ři­lo nastar­to­vat úspěš­nou kari­é­ru v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů a za svou prá­ci zís­kal řadu oce­ně­ní, včet­ně ceny BAFTA za prá­ci na doku­men­tu BBC Hirošima.

            Inspirován gue­rillo­vým sty­lem natá­če­ní fil­mů se Edwards pus­til do prá­ce na sním­ku Zakázaná zóna, sci­fi thrille­ru o mimo­zem­ském úto­ku na Zemi a o tom, jaký dopad má na cynic­ké­ho ame­ric­ké­ho novi­ná­ře v podá­ní Scoota McNairyho. Film natá­čel jen s něko­li­ka­člen­ným štá­bem, na fil­mu se podí­lel jako sce­náris­ta, reži­sér a kame­ra­man, a násled­ně sám navr­hl val­nou vět­ši­nu všech stvo­ře­ní, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­jí, a zpra­co­val také vizu­ál­ní efek­ty pro ten­to film.

            Snímek Zakázaná zóna skli­dil u kri­ti­ky obrov­ské úspě­chy a vyne­sl Edwardsovi nomi­na­ci na cenu BAFTA v kate­go­rii Výjimečný debut brit­ské­ho reži­sé­ra či pro­du­cen­ta, tři ceny British Independent Film Award včet­ně ceny za nej­lep­ší režii a za nej­lep­ší tech­nic­ký počin, ale i bez­po­čet dal­ších cen po celém svě­tě, čímž na sebe Edwards upo­zor­nil Hollywood a násled­ně dostal mož­nost ujmout se režie výprav­né­ho rebo­o­tu série spo­leč­nos­ti Legendary o prav­dě­po­dob­ně nej­zná­měj­ším fil­mo­vém mon­st­ru 20. sto­le­tí – sním­ku Godzilla.

            GARY WHITTA (námět) je sce­náris­tou a spi­so­va­te­lem, kte­rý byl za svá díla mno­ho­krát oce­něn. Jeho patr­ně nej­zná­měj­ším sce­náris­tic­kým poči­nem byl scé­nář k posta­po­ka­lyp­tic­ké­mu thrille­ru Kniha pře­ži­tíDenzelem Washingtonem. Byl také spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře k dob­ro­druž­né­mu sním­ku s Willem Smithem Po záni­ku Země a jako sce­náris­ta a kon­zul­tant se podí­lel na her­ní adap­ta­ci seri­á­lu Živí mrt­ví spo­leč­nos­ti Telltale Games, za kte­rou spo­leč­ně s ostat­ní­mi sce­náris­ty obdr­žel cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší pří­běh.

            Whitta napsal scé­nář ke třem epi­zo­dám aktu­ál­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu sta­ni­ce Disney XD Star Wars Rebels. Aktuálně má na svém kon­tě také scé­nář k celo­ve­čer­ní adap­ta­ci comic­su Mouse Guard, oce­ně­né­ho cenou Eisner Award, kte­rý napsal pro spo­leč­nost 20th Century Fox.

            CHRIS WEITZ (scé­nář) se naro­dil v New Yorku a je synem hereč­ky Susan Kohner a ber­lín­ské­ho rodá­ka, spi­so­va­te­le a mód­ní­ho návr­há­ře Johna Weitze (naro­zen jako Hans Werner Weitz). Jeho bra­t­rem je reži­sér Paul Weitz. Je z mat­či­ny stra­ny vnu­kem agen­ta Paula Kohnera a mexic­ké hereč­ky Lupity Tovar. Jeho babič­ka Lupita si zahrá­la v roce 1932 ve fil­mu Santa, prv­ním mexic­kém zvu­ko­vém fil­mu vůbec.

            Weitz stu­do­val na St. Paul’s School v Londýně a poté vystu­do­val ang­lič­ti­nu na Trinity College v Cambridge.

            Svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako spo­lu­au­tor scé­ná­ře k ani­mo­va­né­mu fil­mu z roku 1998 Mravenec Z, kte­rý napsal spo­leč­ně se svým bra­t­rem Paulem. V roce 1999 s Paulem reží­ro­va­li a pro­du­ko­va­li sní­mek Prci, prci, prcič­ky, kte­rý se dočkal vel­ké­ho komerč­ní­ho úspě­chu. V roce 2002 oba brat­ři napsa­li a reží­ro­va­li sní­mek Jak na věc, kte­rý jim vyne­sl nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce. V roce 2015 napsal scé­nář k fil­mu spo­leč­nos­ti Disney Popelka.

            TONY GILROY (scé­nář) si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara v cel­kem sed­mi kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film svým celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem Michael Clayton. Za ten­to sní­mek byl na Oscara nomi­no­ván v kate­go­ri­ích Nejlepší režie a Nejlepší původ­ní scé­nář, a nomi­na­cí se dočkal i na ceny Directors Guild a Writers Guild. Jakožto sce­náris­ta, reži­sér a pro­du­cent na ten­to úspěch navá­zal svým dru­hým režij­ním poči­nem pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře, kri­ti­kou veli­ce ceně­ným thrille­rem Dvojí hraJulií Roberts a Clivem Owenem.

            Jakožto zku­še­ný sce­náris­ta strá­vil také sedm let pra­cí na scé­ná­řích k prv­ním třem fil­mům ze série o Jasonovi Bournovi – Agent bez minu­los­ti, Bournův mýtus a Bourneovo ulti­má­tum. V roce 2012 byl spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře ke čtvr­té­mu sním­ku této série s názvem Bourneův odkaz, ve kte­rém si zahrá­li Jeremy Renner, Rachel Weisz a Edward Norton.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86872 s | počet dotazů: 251 | paměť: 73466 KB. | 24.04.2024 - 02:09:03