Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > In America

In America

200505191826 amerika
200505191826 amerika
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sarah a Johnny při­chá­ze­jí do Ameriky, aby zde spo­lu se svý­mi dvě­ma malý­mi dce­ra­mi zača­li svůj nový život. Čekají je těž­ké úko­ly - spřá­te­lit se s nový­mi lid­mi, najít si prá­ci a uži­vit se a hlav­ně zapo­me­nout na Frankieho. Syna, kte­rý jim před časem zemřel na zhoub­ný nádor.

In America je pří­běh vel­mi soudrž­né rodi­ny, kte­rou trá­pí ztrá­ta jed­no­ho z nich. Každý se trá­pí poci­ty viny a sna­ží se s jeho smr­tí vyrov­nat po svém. Sarah (Samantha Morton) tím, že s man­že­lem počne dal­ší dítě, kte­ré má zapl­nit prázd­né mís­to po malém Frankiem. Paradoxně však prá­vě toto dítě opět ohro­zí rodin­né štěs­tí, a to ješ­tě dří­ve než se naro­dí. Nesmí se naro­dit ani poz­dě ani brzo, jde jak o život mat­ky tak i dítě­te.

Rodina si také sna­ží najít nové přá­te­le. Toho nej­lep­ší­ho najde pří­mo v domě, ve kte­rém kro­mě nich byd­lí jinak samé podiv­né exis­ten­ce. Mateo (Djimon Hounsouje) je na prv­ní pohled podi­vín, kte­rý si hra­je s barva­mi a jde z něj strach. Ukáže se však, že je to vel­mi cit­li­vý člo­věk, kte­rý si zís­ká srd­ce celé rodi­ny. Je však váž­ně nemoc­ný a rodi­ně opět způ­so­bí trá­pe­ní. Ve fil­mu figu­ru­je jako jaký­si sym­bol zno­vuzro­ze­ní. Umírá ve stej­ný den, ve kte­rý si Sarah a Johnny (Paddy Considine) mohou odnést své malé a sla­bé dětát­ko koneč­ně domů.

Pokud bych měla vypích­nout něja­kou scé­nu, pak by to zřej­mě bylo háze­ní míč­ků na pou­ti. Rodina kvů­li posta­vič­ce E.T. mimo­zemš­ťa­na při­jde málem o všech­ny své pení­ze, ale přes­to Johnny tvr­do­hla­vě dál při­sa­zu­je a zkou­ší to zno­vu a zno­vu, jen aby udě­lal dětem radost. Právě tato scé­na zřej­mě nej­lé­pe doklá­dá irskou tvr­do­hla­vost a záro­veň lás­ku a důvě­ru, kte­rá v rodi­ně panu­je.

Film má vel­mi půso­bi­vou kame­ru, stří­da­jí se kla­sic­ké zábě­ry se zábě­ry domá­cí­ho videa, kte­ré natá­čí malá Christy (Sarah Bolger). To dodá­vá fil­mu na zají­ma­vos­ti a pes­t­ros­ti. A je to prá­vě Christy, kdo nám celý pří­běh vyprá­ví, komen­tu­je a doku­men­tu­je. Je to také ten nej­sil­něj­ší člá­nek celé rodi­ny, ona si jako prv­ní uvě­do­mí, že je potře­ba se s mrt­vým bráš­kou jed­nou pro vždy roz­lou­čit a začít oprav­du nový život.

Film dopro­vá­zí vel­mi pes­t­rá hud­ba, kte­rá ovšem někdy až pro­vo­ku­je svou nemíst­nos­tí (např. před­čas­ný, poměr­ně dra­ma­tic­ký porod dopro­vá­zí až pří­liš opti­mis­tic­ká melo­die). Jinak je film nato­čen vel­mi cit­li­vě a je plný emo­cí. Je tomu zřej­mě i pro­to, že reži­sér a záro­veň i scé­náris­ta Jim Sheridan psal ten­to pří­běh čás­teč­ně pod­le své­ho vlast­ní­ho živo­ta. Malý Frankie má ve sku­teč­nos­ti svůj předob­raz v Sheridanově bra­t­ro­vi, kte­rý pod­lehl nádo­ru na moz­ku.

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: In America
Scénář: Jim Sheridan, Naomi Sheridan, Kirsten Sheridan
Režie: Jim Sheridan
V hlav­ních rolích: Samantha Morton, Paddy Considine, Djimon Hounsou, Emma Bolger, Sarah Bolger
Délka: 101 minut


Podívejte se na hodnocení In America na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29876 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71579 KB. | 19.06.2024 - 23:07:10