Kritiky.cz > Horory > Mosura (1961)

Mosura (1961)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedno z nej­ob­lí­be­něj­ších mon­ster v Japonsku při­chá­zí na scé­nu.

Poblíž ost­ro­va Infant (Beiru), pro­vá­dí armá­da země Rolithican tes­to­vá­ní ato­mo­vých zbra­ní. Jednoho dne zde ztros­ko­tá japon­ská loď a něko­lik tro­seč­ní­ků zde pře­ži­je až do pří­jez­du záchra­ná­řů. Když se vrá­tí zpát­ky na pev­ni­nu odpo­ví­da­jí na dotěr­né otáz­ky věd­ců a novi­ná­řů, jak to že je neza­bi­la vyso­ká dáv­ka radi­a­ce. Muži se roz­po­ví­da­jí o podiv­ném domo­ro­dém kme­ni, kte­rý žije na ost­ro­vě a jejich zázrač­ném nápo­ji. Obě země Japonsko i Rolithican sesta­ví bada­tel­skou výpra­vu z věd­ců a novi­ná­řů, kte­ří se vypra­ví na ost­rov. Vůdcem expe­di­ce se stá­vá namyš­le­ný Clark Nelson, kte­rý sle­du­je pou­ze svo­je cíle. Doufá že na ost­ro­vě najde něco vel­mi cen­né­ho. Průzkum ost­ro­va je zave­de až do podiv­né­ho lesa, kde žijí domo­rod­ci a dvě malé ženy. Zatímco japon­ští věd­ci se sna­ží zís­kat co mož­ná nej­ví­ce infor­ma­cí o podiv­ných nápi­sech a samot­ných domo­rod­cích Nelson a jeho kum­pá­ni pota­jí une­sou dvoj­ča­ta a ješ­tě sta­čí zabít něko­lik míst­ních oby­va­tel. Po návra­tu do Tokia věz­ní obě dív­ky ve svém diva­dle, kde je nutí vystu­po­vat. Jejich nád­her­ný zpěv láká kaž­do­den­ně celé zástu­py zvě­dav­ců a pení­ze se jen hrnou. Jenže nikdo netu­ší, že v jejich pře­krás­né pís­ni se skrý­vá tele­pa­tic­ká pros­ba o pomoc. Jejich volá­ní pro­bu­dí ze spán­ku tvo­ra, kte­rý je na ost­ro­vě uctí­ván jako bohy­ně Mosura. Obří larva se pono­ří do moř­ských vln a vydá­vá se zachrá­nit své slu­žeb­ni­ce. Na své ces­tě začne ničit vše, co jí sto­jí v ces­tě.

Režie: Ishiro Honda
Rok výro­by: 1961
Délka: 101 min
Země: Japonsko
Alternativní název: Mothra

Hrají:
Frankie Sakai ... (Fukuda )
Hiroshi Koizumi ... (Dr. Shin’ichi Chujo)
Kyoko Kagawa ... (Michi Hanamura)
Ken Uehara ... (Dr. Harada)
Jerry Ito ... (Clark Nelson)
Emi Ito ... (Shobijin (Twin Fairy))
Yumi Ito ... (Shobijin (Twin Fairy))
... a dal­ší

Během své reži­sér­ské kari­é­ry stvo­řil Honda spous­tu obřích mon­ster, jenž se sta­li v Japonsku a poz­dě­ji i ve zbyt­ku svě­ta veli­ce popu­lár­ní. Vedle Gojiry a Radona se tak zro­di­la dal­ší legen­da. Mosura se obje­vi­la v celé řadě mon­ster movies a jako jed­na z mála byla téměř nepo­ra­zi­tel­ná. Dokonce doká­za­la pora­zit i samot­nou Gojiru, díky čemuž si zís­ka­la řadu sym­pa­tií. Mluví se o ní jako o nej­sil­něj­ším médiu ve vesmí­ru a ve sním­cích v nichž figu­ru­je se o ní zmi­ňu­jí jako o bož­stvu. Snaží se vyhý­bat civi­li­zo­va­né­mu svě­tu a lidem, pro kte­rý je vel­kou hroz­bou díky své agre­si­vi­tě. Přesto se o ní mlu­ví jako o milé a las­ka­vé potvůr­ce. Nikdy však sama od sebe neza­ú­to­čí na člo­vě­ka, pokud k tomu nedo­sta­ne důvod, či se neo­cit­ne někdo z jejích služebníků-uctívačů v ohro­že­ní živo­ta.

Mosura doká­že během krát­ké chví­le dosáh­nout třech fází pro­mě­ny, tak­zva­né­ho motý­lí­ho cyk­lu. Často se pro­to o ní mlu­ví jako o motý­lo­vi, mole či můře. Pokaždé je ozna­čo­va­ná jinak, ale mys­lím si že Můra je asi nej­vy­stiž­něj­ší. Uvnitř své­ho „chrá­mu“ (hory) žije v obřím mod­ro­žlu­tém vej­ci. Z něj se vždyc­ky vylíh­ne obří hně­dá larva, kte­rá je schop­ná z úst vystře­lo­vat sprš­ku hed­vá­bí, kte­rým doká­že omo­tat poten­ci­ál­ní­ho nepří­te­le a doko­na­le ho tak zne­hyb­nit. V dal­ší fázi udě­lá ze sebe larva zámo­tek, z něhož se poz­dě­ji stá­vá dospě­lý jedi­nec. V této chví­li se stá­vá nej­ne­bez­peč­něj­ším. Přestože není rych­lá jako Radon, doká­že rov­něž vytvo­řit máchá­ním svých kří­del mohut­ný vzduš­ný vír. Jeho síla je však mno­hem hro­zi­věj­ší a doká­že doslo­va odvát všech­no v dosa­hu. Poté co vyko­ná svou pomstu, nebo zachrá­ní něko­ho ze svých stou­pen­ců se vždy vrá­tí zpát­ky do nit­ra hory.

Ani ten­to film se nevy­hne poně­kud poma­lej­ší­mu roz­je­du, kte­rý může mno­hým při­pa­dat jako „pohád­ka“. Tvůrci zde vytvo­ři­li fik­tiv­ní stát Rolithican ( asi si nechtě­li uta­ho­vat pří­mo z USA) a z radi­o­ak­tiv­ní­ho ost­ro­va se sta­lo mís­to plné kou­zel. Film už nepů­so­bí vůbec kata­stro­fic­ky a spí­še při­po­mí­ná jakousi fan­ta­sy kome­dii. Tedy hlav­ně prv­ní polo­vi­nu fil­mu. Honda si uvě­do­mo­val, že musí při­jít s něčím novým. Nezměnil však svůj klad­ný vztah k humo­ru a tak i zde se dočká­me něko­li­ka humor­ných oka­mži­ků. O vět­ši­nu z nich se posta­rá obje­mo­vě sil­něj­ší novi­nář, kte­rý zpo­čát­ku půso­bí jako hroz­ný nemo­to­ra – aby se z něj poslé­ze stal akč­ní hrdi­na a zachrán­ce.

Diváky jis­tě zaujmou i zpí­va­jí­cí dvoj­ča­ta, kte­rá se poslé­ze rov­něž obje­vi­la v dal­ším fil­mu Mosura vs. Gojira a jiných mon­ster movies. Jejich nád­her­ná píseň „Mosura No Uta“ se sta­la veli­ce oblí­be­nou a i já sám jsem si jí musel pus­tit něko­li­krát. Obě dív­ky vypa­da­li během fil­mu jako panen­ky ke hra­ní a není ani divu, že se je Mosura vyda­la zachrá­nit. Obě dív­ky totiž byly její­mi nej­věr­něj­ší­mi stráž­ky­ně­mi. Nesmím opo­me­nou ani vyzdvih­nout výkon hlav­ní zápor­né posta­vy, kte­rou zahrál Jerry Ito oprav­du pře­svěd­či­vě.

Druhá polo­vi­na fil­mu už koneč­ně při­ná­ší onu dlou­ho oče­ká­va­nou zlo­bu okříd­le­né stvů­ry. Nejprve se nám samo­zřej­mě před­sta­ví v roli rozohně­né lar­vy, kte­rá dosta­ne ve fil­mu nej­vět­ší pro­stor. Ve vodě sice její pohy­by vypa­da­jí dost nemotor­ně, ale ve chví­li kdy začne ničit Tokio při­chá­zí sta­rá zná­má kla­si­ka. Opět máme šan­ci shléd­nout mar­nou sna­hu armá­dy zni­čit nezra­ni­tel­nou stvů­ru. Cínoví vojáč­ci a mode­ly tan­ků a rake­to­me­tů se sice sna­ží seč mohou, ale mar­ně. Jinak by jsme totiž při­šli o zla­tý hřeb veče­ra. Na scé­nu koneč­ně při­chá­zí a v zápě­tí hned odle­tí Mosura ve své dospě­lé podo­bě. Jen oby­čej­ným mách­nu­tím kří­d­la doká­že rozfouk­nout desít­ky ang­li­čá­ků do všech svě­to­vých stran. Přestože její podo­ba není nikterak uchva­cu­jí­cí, musím oce­nit ori­gi­nál­ní tvůr­čí myš­len­ku a Mosura u mě zís­ka­la zele­nou.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Torch (Puppet Master)15. listopadu 2011 Torch (Puppet Master) Přestože se mockrát na scéně neobjevil, tak mezi fanoušky Puppet Master byl zvolen jako druhá nejoblíbenější loutka. Asi je dokázal okouzlit svým plamenem. Jde o jednu z […] Posted in Horory
  • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […] Posted in Filmové recenze
  • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […] Posted in Recenze knih
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)8. listopadu 2018 Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989) Jamie oněměla, ale její strýc Michael Myers jí zase křik do hrdla rád navrátí… Po nekontrolovatelném útoku na svou macechu, je malá Jamie již rok umístěna […] Posted in Horory
  • Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour)19. srpna 2019 Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour) V polovině června se Praze a okolí naskytla zvláštní a velmi neodolatelná příležitost. Do pražského stadionu v Edenu (ano, vím, že je to Sinobo Stadium a nezajímá mě to) totiž dorazily […] Posted in Hudební recenze
  • Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy10. května 2021 Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy Počítali jste někdy ovečky? Víte, kdo svítí na semaforu, či kde se hledají nápady? Slyšeli jste někdy pejska zpívat Rusalku? Pokud ne, tak to jste na správné adrese. Kniha Pohádky do kapsy […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 13010. srpna 2019 Komiks 130 Posted in Komiks
  • Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera18. listopadu 2015 Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera Co tak napsat v recenzi na knihu, která se věnuje situaci po útoku 11. září 2001? Co napsal jeden z nejlepších komiksových tvůrců Frank Miller? No nebude to lehké. Z knihy je cítit […] Posted in Recenze knih
  • Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce19. července 2020 Nákaza vás donutí mýt si častěji ruce Úspěchem filmu může být kromě jeho estetické, zábavní nebo relaxační funkce také vyvolání paranoidního chování v důsledku jeho sledování. To se stalo například v případě Čelistí Stevena […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68897 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71567 KB. | 13.06.2024 - 23:36:05