Kritiky.cz >

Fakjů pane učiteli

Zeki Müller si odpy­ká­vá svůj trest ve věze­ní za lou­pež a plá­nu­je si svůj dal­ší život. Těší se, že si na svo­bo­dě vyzved­ne pení­ze, kte­ré scho­va­la jeho kama­rád­ka Charlie. Bohužel... Read more »

Téměř dokonalá tajemství - další verze „prý“ nejvíce remakované italské komedie

Na spo­leč­né veče­ři se sejde něko­lik párů a po pár sklen­kách se roz­hod­nou, že svo­je tele­fo­ny polo­ží na stůl a všech­ny zprá­vy, vzka­zy i tele­fo­ná­ty budou ten večer sdí­let. Zprávy se pře­čtou nahlas,... Read more »

Elyas M’Barek

Elyas M’Barek se naro­dil v roce 1982 v Mnichově. Své prv­ní herec­ké zku­še­nos­ti zís­ká­val ve škol­ní diva­del­ní spo­leč­nos­ti a v kome­dii Dennise Gansela Holky to chtěj taky (2001). M’Barek dostal svou prv­ní hlav­ní... Read more »

Ranhojič - 65 %

V 11. sto­le­tí se v Anglii stej­ně jako v celé západ­ní Evropě sna­ži­li s nemo­ce­mi popa­so­vat bra­dý­ři. Trhání zubů, napra­vo­vá­ní kos­tí a tajem­né lek­tva­ry, jejichž účin­ky byly čas­to vel­mi pro­ble­ma­tic­ké, to byl základ­ní arze­nál doved­nos­tí... Read more »
Stránka načtena za 2,53011 s | počet dotazů: 192 | paměť: 46945 KB. | 20.07.2024 - 19:55:31