Kritiky.cz >

Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly... Read more »

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní... Read more »

Hotel Transylvánie 2

Tak zas vyšel na domá­cí nosi­če dal­ší dět­ský film. Je to zábav­né, horo­ro­vé a vždy skon­čí dob­rým kon­cem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nej­slav­něj­ší... Read more »

Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích

Read more »

Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu

Read more »

GENNDY TARTAKOVSKY

GENNDY TARTAKOVSKY je vizi­o­nář­ský ani­má­tor, kte­rý tím­to sním­kem natá­čí svůj celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný debut. V oblas­ti ani­ma­ce je zku­še­ným vete­rá­nem a půso­bí v ní již dva­cet let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12... Read more »
Stránka načtena za 2,57036 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47697 KB. | 18.05.2024 - 05:42:15