Kritiky.cz > Články autora:Sibeall

Obřad - A ani herecká legenda Anthony Hopkins na tom nic nezměnil.

Vymítání. Téma, kte­ré už zlá­ka­lo nejed­no­ho fil­ma­ře k nato­če­ní tem­né­ho pří­bě­hu. Od nej­star­ší­ho „tatíč­ka“ všech fil­mů toho­to téma­tu, kla­sic­kou lahůd­ku žán­ru Exorcista (1973), dále přes na svou dobu vel­mi sluš­ně... Read more »

Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly... Read more »

Životy těch druhých - 80%

Nemám moc v obli­bě coko­li němec­ké­ho, to říkám hned na úvod. Většinou je to totiž šíle­ně stro­hé, chlad­né a stro­jo­vě pre­ciz­ní a pří­liš to zavá­ní nacis­mem. Nemůžu za to, tahle aver­ze je... Read more »

Detachment - Oddělen - 80%

Tony Kaye se po dlou­hé odml­ce roz­ho­dl nato­čit dal­ší sní­mek dep­ko­id­ní­ho cha­rak­te­ru. Po skvě­lém a slav­ném Kultu háko­vé­ho kří­že (American History X -1998), kte­rý asi netře­ba pří­liš před­sta­vo­vat a kte­rý je jed­ním z nej­lé­pe... Read more »

Tři barvy: Modrá, bílá a červená - 80%

Barevná tri­ko­lo­ra na fran­couz­ské vlaj­ce inspi­ro­va­la pol­ské­ho reži­sé­ra Krzysztofa Kieslowskiho k pojme­no­vá­ní své fil­mo­vé trilogie- Modrá (1993), Bílá (1994)  a Červená (1994). Snímky spo­lu zdán­li­vě nijak nesou­vi­sí, ale­spoň co se týče děje,... Read more »

A night to remember - 75%

Filmů, věnu­jí­cích se nej­pro­sla­ve­něj­ší námoř­ní kata­stro­fě všech dob - poto­pe­ní zao­ce­án­ské­ho par­ní­ku Titanic, bylo nato­če­no mra­ky. Snad všech­ny do jed­no­ho - včet­ně vel­ko­roz­počto­vé­ho Cameronova trhá­ku - zatáh­ly na palu­bu... Read more »

Nouzový východ - 80%

Bílý domek na mír­ném sva­hu u lesa, zastři­že­né túje u ces­ty, krás­ná man­žel­ka v domác­nos­ti lás­ky­pl­ně peču­jí­cí o solid­ně vydě­lá­va­jí­cí­ho man­že­la úřed­ní­ka, dvě děti v naškro­be­ných šatič­kách - chla­pe­ček  a hol­čič­ka. Americký sen pade­sá­tých let... Read more »

Kletba z temnot (2012) - 45%

Kletba z tem­not není urči­tě film pro milov­ní­ky sta­rých věcí z ble­ší­ho trhu. Mohl by je totiž defi­ni­tiv­ně odra­dit si na něm ješ­tě někdy něco kou­pit. Co kdy­by měl někte­rý z nich... Read more »

Before Sunrise - Před úsvitem (1995) - 80%

Natočit dobrou roman­ti­ku není úkol nikterak jed­no­du­chý. Každý slad­ko­bol­ný film musí mít totiž záko­ni­tě vždy men­ší či vět­ší ten­den­ci sklouzá­vat ke kýčo­vi­tos­ti. A navíc jak dob­ře zpra­co­vat téma „osu­do­vá lás­ka“, když... Read more »

Lepší svět - 78%

Víte, z čeho umí­chat  při­nejmen­ším zají­ma­vý švédsko-dánský koktejl? Zkuste tohle: Na stra­ně jed­né odlou­če­ná man­žel­ská dvo­ji­ce a jejich šika­no­va­ný syn. Na stra­ně dru­hé vdo­vec se synem, kte­rý ho nená­vi­dí. A na stra­ně... Read more »

Intouchables - Nedotknutelní - 95%

Natočit pří­běh o posti­že­ném člo­vě­ku je vždyc­ky veli­ce oše­met­ná věc. Jsou v pod­sta­tě dvě mož­nos­ti, jak to dopad­ne - buď­to  vznik­ne srd­ce­ryv­ná tragé­die, kte­rá v kaž­dém dru­hém zábě­ru tla­čí na pilu, říka­jí... Read more »

Enid - 75%

Byla jed­nou jed­na hol­čič­ka, kte­rá straš­ně moc milo­va­la své­ho tatín­ka. I když měla dva mlad­ší bra­t­ry, tak byla ona, dív­ka, tatín­ko­va. Oba si spo­lu moc rozu­mě­li, oba měli buj­nou fan­ta­zii... Read more »

Bojovník (2011) - 60%

Tak jsem vidě­la Bojovníka. Film, kte­rý udu­pal za krát­kou dobu svo­jí exis­ten­ce obrov­ské ever­gre­e­ny a umís­til se na 8. mís­tě v žeb­říč­ku nej­lep­ších fil­mů na nej­znám­něj­ším ser­ve­ru fil­mo­vých data­bá­zí. Nevím, jest­li si... Read more »

Jana Eyrová - 80%

 Charlotte Brontëová napsa­la roku 1847 kla­sic­kou milost­nou roman­ci, kte­rá ve svých časech ohro­mi­la čte­ná­ře femi­nis­tic­kým smýš­le­ním hlav­ní hrdin­ky a dá se říct, že před­běh­la svou dobu. O zpra­co­vá­ní toho­to slav­né­ho ang­lic­ké­ho... Read more »

Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%

Shake hands with the devil:Failure of huma­ni­ty in Rwanda. Tak se jme­nu­je kni­ha býva­lé­ho gene­rá­la Roméa Dallaira, pod­le kte­ré byl roku 2007 nato­čen film se stej­ným názvem, v čes­kém pře­kla­du... Read more »

In my father’s den – 85%

Co je to přá­tel­ství? Jak a mezi kým může vznik­nout? Za jakých okol­nos­tí vydr­ží? Do novozéland­ské­ho zapa­dá­ko­va při­jíž­dí po sedm­nác­ti letech váleč­ný repor­tér Paul, kvů­li majet­ko­vé­mu vypo­řá­dá­ní po smr­ti své­ho otce. Setkává... Read more »
Stránka načtena za 3,01072 s | počet dotazů: 201 | paměť: 47772 KB. | 23.07.2024 - 14:10:50