Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

The Art and Making of Hotel Transylvania
The Art and Making of Hotel Transylvania
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly rapu­jí­cí­ho nešťast­né­ho otce dospí­va­jí­cí dce­ry.

Ptám se proč, pro­bo­ha živé­ho proč musí být v ani­má­cích téměř vždy mega­lo­man­ská pár­ty, kde všech­ny posta­vič­ky zpí­va­jí, tan­čí a bohu­žel v pří­pa­dě toho­to fil­mu i rapu­jí na top hity, drží­cí se v době vzni­ku fil­mu na špič­kách hit­pa­rád. Je to nemíst­né, trap­né a sha­zu­je to film, byť by byl sebe­lep­ší, někam do odpa­do­vé sto­ky. A Hotel Transylvánie (2012) navíc roz­hod­ně není ani sebe­lep­ší, on se nedá zařa­dit ani mezi ty lep­ší ani­má­ky.

Děj fil­mu není nijak slo­ži­tý, prá­vě nao­pak, je to neu­stá­le to stej­né omí­la­né done­ko­neč­na ze všech stran a úhlů pořád a pořád doko­la. O lás­ce, kte­ré jedi­ný rodič nepře­je a dělá vše pro to, aby neby­la napl­ně­na. Ale nako­nec se vše v dob­ré obrá­tí a prav­da a lás­ka zase zví­tě­zí nad lží a nená­vis­tí.

Hrabě Drákula při­chá­zí během požá­ru, kte­rý zalo­ži­li nená­vist­ní lidé o svo­ji milo­va­nou man­žel­ku a z pla­me­nů zachra­ňu­je jejich jedi­né dítě – dce­ru Mavis. Zapřísahá se, že ji bude neu­stá­le ochra­ňo­vat a zni­čí kaž­dé­ho, kdo by jí chtěl ublí­žit. Založí pro­to v Transylvánii hotel, kam jez­dí na dovo­le­nou jen most­ra, zom­bie, fran­ken­sta­i­no­vé, mumie atd. Tento svět je tím jedi­ným, kte­rý dovo­lí svo­jí dce­ři zpřístup­nit, pro­to­že je pře­svěd­če­ný o tom, že všech­ny lid­ské bytos­ti jsou kru­té a zlé. Čáru přes roz­po­čet mu ale udě­lá puber­tál­ní mla­dí­ček Jonathan, kte­rý se při dobý­vá­ní ská­ly v rumun­ských Karpatech dosta­ne na zaká­za­né a před vněj­ším svě­tem ukry­té úze­mí hote­lu. Aby Drákula zata­jil před ostat­ní­mi mon­st­ry, že se do „jejich“ teri­to­ria dostal vetře­lec v podo­bě člo­vě­ka, přestro­jí ho za bra­tran­ce Frankensteina a dělá vše pro to, aby se hoch nese­tkal s jeho dce­rou. Setkání ale samo­zřej­mě pro­běh­ne a s ním pocho­pi­tel­ně i lás­ka na prv­ní pohled, ať se tomu Drákula sna­ží zabrá­nit, jak může. V prů­bě­hu času navíc pozná­vá, že se ve svém názo­ru mýlil a že ten Jonathan je vlast­ně správ­ný chla­pík..

V rám­ci zacho­vá­ní objek­ti­vi­ty musím kaž­do­pád­ně uznat, že film má i něko­lik hod­ně pove­de­ných a nápa­di­tých míst, někte­ré vtíp­ky se tvůr­cům oprav­du poved­ly a donu­tí divá­ka od srd­ce se zasmát. Dalo by se dokon­ce říct, že jeho prv­ní čtvr­ti­na si udr­žu­je sviž­ný ryt­mus s mis­tr­ně dáv­ko­va­nou smrští vti­pů a čer­né­ho humo­ru. Pak už to nicmé­ně jde bohu­žel víc a víc dolů.

Více na Kritiky.cz
Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 ...
Trailer na Xbox Series S Trailer na Xbox Series S...
Projekty České televize k srpnu 1968 - 8 ...
Sobota / Saturday 12.7.2014 Kinosál A 10:30 Vrah | L' assassino | The Assassin Režie: Elio Petri Italy / Itálie, 1961, ...
The End of the F***ing World - Série 2 2. série: 75 % První díl je věnovaný nové protagonistce, kterou ne moc přesvědčivě a pozd...

Co mě ale zara­zi­lo, a to nejsem žád­ný šíle­ný geo­graf, je věta, kte­rou pro­ne­se Jonathan, zatím­co uka­zu­je Mavis na stře­še hra­du východ slun­ce. Vydechne obdi­vem nad krá­sou roman­tic­ké chví­le i výhle­du na měs­to pod hra­dem a zašeptá – „Budapešť“. Což vzhle­dem k tomu, že hra­bě Drákula žil (tak mě napa­dá, že tohle slo­ve­so není pro bytí upí­ra asi to pra­vé oře­cho­vé) v Transylvánii, což je část Rumunska a tím pádem, pokud by teo­re­tic­ky mělo být vidět pod hra­dem něja­ké měs­to, měla by to být Bukurešť, niko­li Budapešť.

Prostě a jed­no­du­še dal­ší ani­mo­va­ný film s hez­ky vytvo­ře­ný­mi posta­vič­ka­mi, nud­ným a  stá­le stej­ným pří­bě­hem, něko­li­ka oprav­du dob­rý­mi vtíp­ky a kře­čo­vi­tou sna­hou o zapo­je­ní hlav­ních hrdi­nů do feno­mé­nu – „I v nemrtvých se může skrý­vat muzi­kál­ní talent“. Pokud se chce­te pře­svěd­čit, jest­li se v nich oprav­du skrý­vá, smě­le do toho, ale na rozuz­le­ní této záha­dy si bude­te muset počkat až do úpl­né­ho kon­ce.

Hodnocení: 60 %


Podívejte se na hodnocení Hotel Transylvánie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15280 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69866 KB. | 01.12.2023 - 02:33:07