Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

The Art and Making of Hotel Transylvania
The Art and Making of Hotel Transylvania
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly rapu­jí­cí­ho nešťast­né­ho otce dospí­va­jí­cí dce­ry.

Ptám se proč, pro­bo­ha živé­ho proč musí být v ani­má­cích téměř vždy mega­lo­man­ská pár­ty, kde všech­ny posta­vič­ky zpí­va­jí, tan­čí a bohu­žel v pří­pa­dě toho­to fil­mu i rapu­jí na top hity, drží­cí se v době vzni­ku fil­mu na špič­kách hit­pa­rád. Je to nemíst­né, trap­né a sha­zu­je to film, byť by byl sebe­lep­ší, někam do odpa­do­vé sto­ky. A Hotel Transylvánie (2012) navíc roz­hod­ně není ani sebe­lep­ší, on se nedá zařa­dit ani mezi ty lep­ší ani­má­ky.

Děj fil­mu není nijak slo­ži­tý, prá­vě nao­pak, je to neu­stá­le to stej­né omí­la­né done­ko­neč­na ze všech stran a úhlů pořád a pořád doko­la. O lás­ce, kte­ré jedi­ný rodič nepře­je a dělá vše pro to, aby neby­la napl­ně­na. Ale nako­nec se vše v dob­ré obrá­tí a prav­da a lás­ka zase zví­tě­zí nad lží a nená­vis­tí.

Hrabě Drákula při­chá­zí během požá­ru, kte­rý zalo­ži­li nená­vist­ní lidé o svo­ji milo­va­nou man­žel­ku a z pla­me­nů zachra­ňu­je jejich jedi­né dítě – dce­ru Mavis. Zapřísahá se, že ji bude neu­stá­le ochra­ňo­vat a zni­čí kaž­dé­ho, kdo by jí chtěl ublí­žit. Založí pro­to v Transylvánii hotel, kam jez­dí na dovo­le­nou jen most­ra, zom­bie, fran­ken­sta­i­no­vé, mumie atd. Tento svět je tím jedi­ným, kte­rý dovo­lí svo­jí dce­ři zpřístup­nit, pro­to­že je pře­svěd­če­ný o tom, že všech­ny lid­ské bytos­ti jsou kru­té a zlé. Čáru přes roz­po­čet mu ale udě­lá puber­tál­ní mla­dí­ček Jonathan, kte­rý se při dobý­vá­ní ská­ly v rumun­ských Karpatech dosta­ne na zaká­za­né a před vněj­ším svě­tem ukry­té úze­mí hote­lu. Aby Drákula zata­jil před ostat­ní­mi mon­st­ry, že se do „jejich“ teri­to­ria dostal vetře­lec v podo­bě člo­vě­ka, přestro­jí ho za bra­tran­ce Frankensteina a dělá vše pro to, aby se hoch nese­tkal s jeho dce­rou. Setkání ale samo­zřej­mě pro­běh­ne a s ním pocho­pi­tel­ně i lás­ka na prv­ní pohled, ať se tomu Drákula sna­ží zabrá­nit, jak může. V prů­bě­hu času navíc pozná­vá, že se ve svém názo­ru mýlil a že ten Jonathan je vlast­ně správ­ný chla­pík..

V rám­ci zacho­vá­ní objek­ti­vi­ty musím kaž­do­pád­ně uznat, že film má i něko­lik hod­ně pove­de­ných a nápa­di­tých míst, někte­ré vtíp­ky se tvůr­cům oprav­du poved­ly a donu­tí divá­ka od srd­ce se zasmát. Dalo by se dokon­ce říct, že jeho prv­ní čtvr­ti­na si udr­žu­je sviž­ný ryt­mus s mis­tr­ně dáv­ko­va­nou smrští vti­pů a čer­né­ho humo­ru. Pak už to nicmé­ně jde bohu­žel víc a víc dolů.

Co mě ale zara­zi­lo, a to nejsem žád­ný šíle­ný geo­graf, je věta, kte­rou pro­ne­se Jonathan, zatím­co uka­zu­je Mavis na stře­še hra­du východ slun­ce. Vydechne obdi­vem nad krá­sou roman­tic­ké chví­le i výhle­du na měs­to pod hra­dem a zašeptá – „Budapešť“. Což vzhle­dem k tomu, že hra­bě Drákula žil (tak mě napa­dá, že tohle slo­ve­so není pro bytí upí­ra asi to pra­vé oře­cho­vé) v Transylvánii, což je část Rumunska a tím pádem, pokud by teo­re­tic­ky mělo být vidět pod hra­dem něja­ké měs­to, měla by to být Bukurešť, niko­li Budapešť.

Prostě a jed­no­du­še dal­ší ani­mo­va­ný film s hez­ky vytvo­ře­ný­mi posta­vič­ka­mi, nud­ným a  stá­le stej­ným pří­bě­hem, něko­li­ka oprav­du dob­rý­mi vtíp­ky a kře­čo­vi­tou sna­hou o zapo­je­ní hlav­ních hrdi­nů do feno­mé­nu – „I v nemrtvých se může skrý­vat muzi­kál­ní talent“. Pokud se chce­te pře­svěd­čit, jest­li se v nich oprav­du skrý­vá, smě­le do toho, ale na rozuz­le­ní této záha­dy si bude­te muset počkat až do úpl­né­ho kon­ce.

Hodnocení: 60 %


Podívejte se na hodnocení Hotel Transylvánie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […] Posted in Filmové recenze
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67042 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71821 KB. | 29.02.2024 - 12:51:22