Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 7

Do 62.dňa sa zobu­di­la top päť­ka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na zači­at­ku som si mini­mál­ne troch z nich neve­del pred­sta­viť sko­ro ani v zlúče­ní, ale o tom je Survivor, že sa sta­ne čas­to to čo neča­ká­te. Aj keď stá­le by toho moh­lo byť oveľa oveľa viac, ak by to ria­dil niek­to kto má Survivor napo­ze­ra­ný a hlav­ne by mal voľ­né ruky v roz­ho­do­va­ní čo bude a čo nebu­de.

SK-53.epizóda

Prvá zau­jí­ma­vá vec v tej­to epi­zó­de bol až súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. K imu­ni­te už však patrí aj odme­na a táto bola zase obrov­ská. KFC, ces­ta luxus­ným autom,noc v 5* hote­li, pár­ty v klu­be Coco Bongo, let na lane ponad džun­gľu a bugi­ny, no som zve­da­vý čím to vylep­šia nabud­úce.

Každopádne zno­va šli všet­ci súťa­ži­a­ci spo­lu a vypa­dá­va­li po jed­nom. Tento for­mát ma cel­kom baví, ale nevi­em či to nie je hlav­ne tým, že to konečne nie je ten hlúpy pav­úk.

Prvá vypadla Johy, keď nedo­ká­za­la tra­fiť ani jeden kruh na hák. Ako dru­há vypadla na lane cez pre­káž­ky Chilli, kto­rá sa tak zamo­ta­la, že nedo­šla ani do polo­vo­ce dráhy. Tretí vypa­dol Braňo na blu­dis­ku, ale to sa u neho asi aj oča­ká­va­lo. Finále zase ovlá­dol Vladimír pro­ti Veve a zís­kal tak už šies­tu imu­ni­tu v rade. Okrem imu­ni­ty zís­kal aj odme­nu a k sebe si vybra­la zno­va Johy a Veve a zvy­šok tej­to čas­ti bol len o odme­ne, ale jed­nu vec musím vyzdvih­n­úť a to ten bar Coco Bongo. Do toho baru by som urči­te zaví­tal, ak by som bol na Dominikánskej repub­li­ke, lebo to bolo nie­čo úžas­né a bavi­lo ma už na to poze­rať, tak­že ten osob­ný záži­tok musel byť nie­čo nesku­toč­né.

SK-54.epizóda

V dru­hej čas­ti sa už toho až tak veľa nesta­lo. Celý diel sa nie­sol v duchu, že do due­lu ide Chilli a Braňo. A poprav­de aj kme­ňo­vá rada ma tro­chu nudi­la. Čo ma zobu­di­lo bolo to, že hlas­mi šiel Braňo a až Vladimír poslal Chilli. Áno je to nepod­stat­né, pre­to­že výsle­dok je rov­na­ký, ale fakt som čakal na papie­ri­koch šty­ri­krát Chilli. Možno sa Vladimírovi nechce­lo vysve­tľo­vať pre­čo Braňo, tak sta­vil na isto­tu. Chilli, tak dosta­la šan­cu osa­mo­stat­niť sa na prvom mies­te v počte víťaz­ných due­loch pred Vladimíra. A aj sa jej to poda­ri­lo i keď pri tom ako stá­la na tej kla­di­ne som čakal, že by to mohol Braňo zvlád­nuť, no ako mu to šlo celý čas v hre, tak skon­čil aj v due­li a to na stra­ne pora­ze­ných. Braňo vypa­dol a už v hre nezostal žia­den Slovák, tak má aspoň titul naj­lep­šie­ho Slováka. Je však smut­né, že to má niek­to kto nehral a poväč­ši­ne pre­hrá­val, no to je dôsle­dok sla­bé­ho cas­tingu, lebo mož­no mimo Daniela(Goga) to nikto nehral aspoň tro­chu tak ako sa to má hrať. Úplne to vysti­hu­je roz­ho­vor Nathana v kto­rom pove­dal, že s Gáborom ani neve­de­li čo je to imu­ni­ta a mys­le­li si, že tam dosta­nú neja­ké jed­lo. A pri­tom je toľ­ko fan­ú­ši­kov Surivora aj na Slovensku, ktorí to majú nasle­do­va­né rov­na­ko ako Vladimír a mať v hre z 24 súťa­ži­a­cich aspoň 10 takých­to Vladimírov, tak to by dosta­lo túto hru na úpl­ne inú úro­veň.

Záver: Nejak extra zau­jí­ma­vá epi­zó­da to nebo­la, keď­že Braňo oča­ká­val, že do due­lu pôjde. Avšak v ďal­šej čas­ti ak Chilli nevy­hrá imu­ni­tu, tak pro­ti nej musí ísť niek­to z novej svä­tej tro­ji­ce z Azua a to už môže byť veľ­mi zau­jí­ma­vé. Tejto epi­zó­de dávam hod­no­te­nie 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34969 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71653 KB. | 16.06.2024 - 13:48:18