Kritiky.cz > Recenze knih > U babičky na venkově

U babičky na venkově

DZviratka
DZviratka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každé dítě od malič­ka fas­ci­nu­jí zví­řát­ka. Při pro­cház­kách po ven­ko­vě býva­jí nej­čas­těj­ším výlet­ním cílem ohra­dy s kra­va­mi, koza­mi, ovce­mi,… A při návště­vách ven­kov­ských babi­ček čas­to dojde nej­pr­ve na návště­vu kur­ní­ku a krá­lí­kár­ny a až poslé­ze děti jeví zájem o seni­o­ry, za kte­rý­mi původ­ně při­je­ly. Pro všech­ny malé milov­ní­ky domá­cí fau­ny je urče­na kni­ha Marcely Kotové Domácí zví­řát­ka, kte­rou ilu­stra­ce­mi dopro­vo­di­la Veronika Kubáčová.

V kni­ze najde­me deset kapi­tol a kaž­dá z nich je věno­va­ná jed­no­mu domá­cí­mu zví­ře­ti, kte­ré cho­vá­me buď pro uži­tek (krá­va, sle­pi­ce,…) nebo pro zába­vu (pes, kočka). Každá kapi­to­la obsa­hu­je něko­lik oddí­lů, kte­ré mají dětem při­nést nové infor­ma­ce o kaž­dém z uve­de­ných zví­řat. Autorka začí­ná krát­kou pohád­kou, násled­ně při­dá­vá pona­u­če­ní, jak se ke kte­ré­mu zví­ře­ti cho­vat nebo nao­pak necho­vat. Následují zají­ma­vos­ti, bás­nič­ka, malý kvíz a nako­nec to, co z této kni­hy dělá jinou opro­ti ostat­ním. Závěr kaž­dé kapi­to­ly pat­ří setu obráz­ků, kdy prv­ní z nich obsa­hu­je akté­ry děje, dru­hý čin­nost a tře­tí dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ci.

Podle těch­to obráz­ků by se děti měli nau­čit, jak se vyprá­ví jed­no­du­chý pří­běh. Autorka tuto akti­vi­tu nazý­vá čte­ním pod­le obráz­ků, ale to u nejmen­ších dětí asi úpl­ně nepla­tí. Spíše se poku­sí na zákla­dě před­cho­zích infor­ma­cí posklá­dat vlast­ní malý pří­běh, kte­rý se týká kon­krét­ní­ho zví­ře­te. Obrázky jsou sro­zu­mi­tel­né, ale tes­to­vá­ním na tří­le­tém dítě­ti s nad­stan­dard­ní slov­ní záso­bou se uká­za­lo, že ilu­stra­ce, kde je zná­zor­ně­no slo­ve­so před­sta­vu­je pro­blém a dítě se bez pomo­ci rodi­če neo­be­jde. Jednotlivé čin­nos­ti zná­zor­ňu­je paná­ček a při­tom se čin­nost týká sle­pi­ček (psa, kozy,…), což u dítě­te vyvo­lá men­ší zma­tek, kdo kde sedí, kdo kam jde.

Ilustrace u dět­ské kni­hy tvo­ří polo­vi­nu úspě­chu, což je u Domácích zví­řá­tek spl­ně­no beze zbyt­ku. Obrázky jsou krás­né, vese­lé a pře­de­vším reál­né, což už v dneš­ní době nebý­vá pra­vi­dlem.

Jedná se o pove­de­nou kni­hu, kte­rá urči­tě před­sta­vu­je vhod­ný dárek pro nejmen­ší čte­ná­ře. Díky vel­ké­mu pís­mu a krát­kým tex­tům si ji malí ško­lá­ci mohou číst sami. Menší jsou odká­zá­ní na pomoc rodi­čů, ale­spoň tak najdou dal­ší čin­nost, kte­rou lze vypl­nit dlou­hé zim­ní veče­ry. Jen jed­na malá poznám­ka na závěr. Úvod kaž­dé kapi­to­ly je pojme­no­ván jako Babička čte pohád­ku, ale o pohád­ku v kla­sic­kém slo­va smys­lu se urči­tě nejed­ná. Spíše o vyprá­vě­ní ze živo­ta na ven­ko­vě, kte­ré ale děti mají v obli­bě.

  • Název kni­hy               Domácí zví­řát­ka
  • Autor                          Marcela Kotová
  • Ilustrace                      Veronika Kubáčová
  • Nakladatelství                        Bambook (Grada)
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  65
  • ISBN/EAN                978-80-271-1379-8

Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60075 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71751 KB. | 28.02.2024 - 06:40:39