Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Lubos Houska z Pixabay
Lubos Houska z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pětice našich tro­seč­ní­ků - Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli - se pro­bu­di­la do 62. dne. Ze začát­ku jsem si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by se ve slou­če­ní ocit­li ale­spoň tři z nich, ale o tom Survivor je, že se čas­to sta­ne to, co neče­ká­te. I když by se z toho dalo vytě­žit mno­hem víc, kdy­by to vedl někdo, kdo Survivor sle­do­val a hlav­ně měl vol­nou ruku v roz­ho­do­vá­ní o tom, co se bude a nebu­de dít.

SK - 54. díl

První zají­ma­vá věc v této epi­zo­dě se týka­la boje o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Imunita je však již spo­je­na s odmě­nou a ta byla opět obrov­ská. KFC, jíz­da luxus­ním autem,noc v 5* hote­lu, večí­rek v klu­bu Coco Bongo, let na laně nad džun­glí a bugi­ny, no to jsem zvě­da­vý, čím to vylep­ší příš­tě.

Každopádně opět všich­ni sou­tě­ží­cí jeli spo­leč­ně a jeden po dru­hém vypad­li. Tenhle for­mát mě doce­la baví, ale nevím, jest­li to není hlav­ně tím, že to koneč­ně není ten hloupý pavouk.

První vypadla Johy, když nedo­ká­za­la tre­fit ani jed­no koleč­ko na háč­ku. Jako dru­há vypadla Chilli na laně přes pře­káž­ky, kte­rá se zamo­ta­la tak, že nedo­běh­la ani polo­vi­nu dráhy. Třetím vyřa­ze­ním byl Braňo na blu­diš­ti, ale to se asi dalo čekat. Vladimir ve finá­le pro­ti Veve domi­no­val a zís­kal šes­tou imu­ni­tu v řadě. Kromě imu­ni­ty dostal také odmě­nu a opět se k němu při­da­li Johy a Veve a zby­tek této čás­ti se týkal pou­ze odmě­ny, ale musím upo­zor­nit na jed­nu věc, a to na bar Coco Bongo. Kdybych byl v Dominikánské repub­li­ce, urči­tě bych do toho baru zašel, pro­to­že to bylo něco úžas­né­ho a už při sle­do­vá­ní mě to bavi­lo, tak­že ten osob­ní záži­tek musel být něco neu­vě­ři­tel­né­ho.

SK-54. díl

V dru­hém díle se toho zase tolik nesta­lo. Celá epi­zo­da byla o tom, že se Chilli a Braňo chys­ta­li do sou­bo­je. A upřím­ně řeče­no, i kme­no­vá rada mě tro­chu nudi­la. Probudilo mě, že hla­sy dostal Braňo a Vladimír poslal Chilli. Ano, je to ire­le­vant­ní, pro­to­že výsle­dek je stej­ný, ale oprav­du jsem čekal, že Chilli bude na papí­rech čty­ři­krát. Možná se Vladimírovi nechtě­lo vysvět­lo­vat, proč zrov­na Braňo, a tak vsa­dil na jis­to­tu. Chilli vyhrá­la a tak se dosta­la na prv­ní mís­to v počtu vítěz­ných due­lů před Vladimíra. I když pod­le toho, jak stá­la na té kla­di­ně, jsem čekal, že to Braňo zvlád­ne, ale pod­le toho, jak si celou dobu ve hře počí­nal, tak skon­čil i v sou­bo­ji, a to na stra­ně pora­že­ných. Braňo vypa­dl a ve hře už není žád­ný Slovák, tak­že má ale­spoň titul nej­lep­ší­ho Slováka. Je smut­né, že to dostal někdo, kdo nehrál a vět­ši­nou pro­hrál, ale to je výsle­dek špat­né­ho cas­tingu, pro­to­že snad kro­mě Daniela(Goga) to nikdo nehrál ani tro­chu tak, jak se to má hrát. Naprosto to vysti­hu­je Nathanův roz­ho­vor, ve kte­rém řekl, že s Gáborem ani nevě­dě­li, co je to imu­ni­ta, a mys­le­li si, že tam dosta­nou něja­ké jíd­lo. A při­tom na Slovensku je tolik fanouš­ků Surivoru, kte­ří jsou jako Vladimír, a mít ve hře ale­spoň 10 tako­vých Vladimírů z 24 sou­tě­ží­cích by tuto hru posu­nu­lo na úpl­ně jinou úro­veň.

Závěr: Nebyl to nijak zvlášť zají­ma­vý díl, pro­to­že Braňo oče­ká­val, že půjde do due­lu. Pokud však Chilli nevy­hra­je imu­ni­tu, v příští epi­zo­dě pro­ti ní bude muset jít někdo z nové sva­té tro­ji­ce z Azua, což by moh­lo být vel­mi zají­ma­vé. Této epi­zo­dě dávám hod­no­ce­ní 7/10.


Fotka od Lubos HouskaPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26772 s | počet dotazů: 243 | paměť: 72857 KB. | 29.02.2024 - 21:05:42