Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay
Fotka od Gerd Altmann z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

6. květ­na 2022 - to by mělo být datum finá­le, tak­že za dva týd­ny bychom měli znát vítě­ze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě prv­ní díly neba­vi­ly, tak takhle, když je po kaž­dém díle kme­no­vá rada, je to výraz­ně lep­ší. Ze začát­ku to tak bylo, pak to změ­ni­li a na kon­ci jsme dosta­li tro­chu rych­lej­ší tem­po a já jsem za to rád.

SK-51. díl

Na začát­ku dílu Vladimir pře­mýš­lí, že se vzdá sou­tě­že o imu­ni­tu kvů­li tomu, že má skry­tou imu­ni­tu. Tak by si ově­řil, komu může a komu nemů­že věřit. Vlastně jsem o tom před pár dny dokon­ce pře­mýš­lel, že by bylo od něj chyt­ré to udě­lat a zjis­tit, jak se mu daří. Byl tu však pro­blém, a to ten, že na sou­těž o imu­ni­tu byla vypsá­na odmě­na. A odmě­nou mimo ovo­ce a čoko­lá­dy byl i video­ho­vor domů a tady bylo jas­né, že si to nene­chá ujít, pro­to­že vidět své blíz­ké si přál ze vše­ho nej­víc.

V sou­tě­ži o imu­ni­tu jsme se koneč­ně zba­vi­li tra­dič­ní­ho pavou­ka a sou­tě­ži­li všich­ni najed­nou. I když to bylo po jed­nom sta­no­viš­ti, kde vypa­dá­va­li jeden po dru­hém, nako­nec to bylo oži­ve­ní těch­to sou­tě­ží a mě osob­ně to koneč­ně bavi­lo a nenu­di­lo.

Na prv­ním sta­no­viš­ti měli spou­ta­né ruce a muse­li pou­žít dvě kost­ky, aby se dosta­li na konec dráhy, aniž by z nich spad­li. Zde měla Veve skvě­lé tem­po a byla bez­kon­ku­renč­ně prv­ní, ale těs­ně před cílem upadla a skon­či­la posled­ní, tak­že vypadla. Pak postup­ně vypad­li Braňo, Johy a vel­mi těs­ně asi o vte­ři­nu Chilli. Ve finá­le to byla doslo­va one-man show, pro­to­že Vladimir bez pro­blé­mů pora­zil Xenii a zís­kal tak pátou indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu v řadě. Neuvěřitelný výkon.

Po vítěz­ství si Vladimír mohl vybrat dva dal­ší hrá­če, kte­ří si s ním uži­jí odmě­nu, a vybral si Johy a Veve. Pak si uži­li odmě­nu a pře­zdív­ka, kte­rá mi utkvě­la v pamě­ti, pro Veve byla „cho­dí­cí sebe­vraž­da“. Mezitím se v tábo­ře Chilli sna­ži­la při­mět Xenii a Braňa, aby to hrá­li ale­spoň na remí­zu, ale Braňo oka­mži­tě odmí­tl, tak­že jsme měli zby­tek epi­zo­dy pěk­ně roz­lo­so­va­ný.

SK-52.Epizoda

Protože Braňo odmí­tl nabíd­ku od Chilli, nedo­čka­li jsme se o moc víc tak­tic­kých debat, kro­mě toho, že Johy se bála skry­té imu­ni­ty, ale tady ji Vladimír uklid­nil, pro­to­že ji sám má.

Kmenová rada: Musím říct, že mě tro­chu ruši­lo neu­stá­lé komen­to­vá­ní ze stra­ny Nicol. Začínám tro­chu chá­pat, proč ji tolik lidí nemá rádo. Jinak se nic pře­kva­pi­vé­ho nesta­lo, až na pro­slov Chilli o žra­lo­ko­vi Vladimírovi, tak­že hla­so­vá­ním se dosta­la do due­lu Chilli a Vladimír poslal do due­lu Xenii. A tak se posled­ní dva čle­no­vé Mao utka­jí o pozi­ci „Mao sur­vi­vor“. Duel lépe zvlád­la Chilli, kte­rá se vyrov­na­la Vladimírovým třem vyhra­ným due­lům.

Závěr: Zbývá nám posled­ních pět a příští kme­no­vá rada může být vel­mi zají­ma­vá, pokud Vladimír nevy­hra­je imu­ni­tu. Epizoda byla tro­chu slab­ší, co se týče tak­ti­ky, ale také boha­tá na emo­ce a neza­po­me­nu­tel­né momen­ty. Zejména Veve „cho­dí­cí sebe­vraž­da“ mě dosta­la. Epizodu hod­no­tím 8/10.

Fotka od Gerd AltmannPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94682 s | počet dotazů: 249 | paměť: 73353 KB. | 16.04.2024 - 15:20:00