Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ta známá Bettie Page

Ta známá Bettie Page

200606292041 02 Notorious Bettie Page
200606292041 02 Notorious Bettie Page
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na letoš­ním MFF v Karlových Varech bude v sek­ci Jiné pohle­dy uve­den ori­gi­nal­ní film HBO Ta zná­ma Bettie Page (The Notorious Bettie Page). Notorious zna­me­ná v ang­lič­ti­ně zná­mý či nebla­ze pro­slu­lý. Právě s tím­to ambi­va­lent­ním význa­mem si pohrá­vá ame­ric­ké živo­to­pis­né dra­ma, jenž je pro­vo­ka­tiv­ním pohle­dem na sexu­a­li­tu, nábo­žen­ství a pop kul­tu­ru 50. let.

Hlavní hrdin­kou je dív­ka Bettie Page (vyni­ka­jí­cí Gretchen Mol) vycho­va­ná v kon­zer­va­tiv­ní, nábo­žen­sky zalo­že­né rodi­ně v Tennessee. Jelikož se chce pro­sla­vit, odjíž­dí do New Yorku, kde začí­ná kari­é­ru pin-up-girl a sta­ne se sen­za­cí mezi newy­or­ský­mi foto­mo­del­ka­mi. Její legen­dár­ní feti­šis­tic­ké foto­gra­fic­ké pózy z ní udě­la­ly ero­tic­kou iko­nu, kte­rá fas­ci­nu­je její pří­z­niv­ce dodnes.

Režisérka fil­mu Mary Harron před­sta­vu­je Bettie jako krás­nou a cud­nou ven­kov­skou naiv­ku, kte­rá tou­ží po hvězd­né kari­é­ře a vůbec není s to pocho­pit, k čemu je zne­u­ží­vá­na. Film tak pře­sa­hu­je rámec pou­hé živo­to­pis­né stu­die a nabí­zí s nad­hle­dem pojed­na­ný pří­běh nere­flek­to­va­né exis­ten­ce. Zaujme retro atmo­sfé­rou, melod­ra­ma­tic­kou sty­li­za­cí a herec­ký­mi výko­ny Gretchen Mol v roli Bettie a Lili Taylor v roli foto­gra­f­ky. Harronová evo­ku­je éru odváž­ných čer­no­bí­lých horo­rů, tech­ni­co­lo­ro­vých melod­ra­mat a dokon­ce i sním­ků podo­mác­ky nato­če­ných na Super 8.

Kdo je Bettie Page?

Pracovala jako model­ka v New Yorku v letech 1950 – 57, ale zmí­ně­né udá­los­ti měly zásad­ní dopad na její kari­é­ru. Konec 70. let při­ne­sl novou vlnu zájmu o její foto­gra­fie a Bettie si zís­ka­la pří­zeň nové gene­ra­ce. Měla vliv nejen na média zasvě­ce­ná ero­ti­ce, ale také na šir­ší oblast pop kul­tu­ry počí­na­je módou, hud­bou a fil­my a komiksy kon­če.

Narodila se v roce 1923 a její slá­va síli­la díky foto­gra­fi­ím, uve­řej­ňo­va­ným v pán­ských časo­pi­sech Wink, Beauty Parade a Titter. Objevovala se na pohle­dech, hra­cích kar­tách, na pla­ká­tech a oba­lech hudeb­ních alb. V roce 1954 byla na vrcho­lu – sní­mek, na němž má Bettie na sobě jen čepi­ci Santa Clause, vyšel v led­nu 1955 v Playboyi. Pracovala s něko­li­ka foto­gra­fy, Klaw ji fotil též pro sou­kro­mou kli­en­te­lu.

Vše se však změ­ni­lo v roce 1955, kdy sená­tor Kefauver, kte­rý hod­lal kan­di­do­vat v pre­zi­dent­ských vol­bách, zahá­jil kam­paň pro­ti por­no­gra­fii. Bettie poté dostá­va­la stá­le méně nabí­dek, v roce 1957 opus­ti­la New York i svět mode­lin­gu a sleh­la se po ní zem. V roce 1987 se její foto­gra­fie zno­vu obje­vi­ly na veřej­nos­ti, a zís­ka­la si tak novou gene­ra­ci fanouš­ků.

Její kdy­si tak skan­dál­ní fil­my jsou dostup­né na videu a DVD, vyšlo i něko­lik knih, včet­ně auto­ri­zo­va­né bio­gra­fie Bettie Page: Life of a Pin-up Legend od Karen Essex a Jamese Swansona. Má své webo­vé strán­ky, je cito­vá­na ve slov­ní­cích módy a při loň­ském foto­gra­fo­vá­ní pro W Magazine se hereč­ka Renée Zellweger inspi­ro­va­la její­mi mode­ly i čer­ný­mi vla­sy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82395 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71962 KB. | 21.02.2024 - 08:42:57