Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Iron Man 3 [85%]

Iron Man 3 [85%]

rp iron man 3 international poster.jpg
rp iron man 3 international poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Iron Man 3
http://www.csfd.cz/film/254420-iron-man-3/
http://www.imdb.com/title/tt1300854/

Alternativní názvy: Iron Man Three, Gangtie Ren 3

Akční / Sci-Fi / Thriller
USA / Čína, 2013, 129 min

Režie: Shane Black
Scénář: Shane Black, Drew Pearce
Kamera: John Toll
Hudba: Brian Tyler
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley, Paul Bettany, Rebecca Hall, Guy Pearce, James Badge Dale, Jon Favreau, Stan Lee, Stephanie Szostak, Yvonne Zima, Justin Wheelon, Bridger Zadina, Fan Bingbing, Ty Simpkins

Příběhy Tonyho Starka ali­as Iron Mana pat­ří mezi těmi komik­so­vý­mi k těm nej­ob­lí­be­něj­ším a kasov­ně nej­vý­dě­leč­něj­ším. S dru­hým dílem ovšem Tonyho lesk a slá­va opro­ti prv­ní­mu dílu poně­kud uva­dla a mno­hým fanouškům, mě včet­ně, dru­hý díl moc nevo­něl. V Marvelu se naštěs­tí pro tře­tí díl roz­hod­li jít jinou ces­tou a pro režii a spo­lu­prá­ci na scé­ná­ři při­zva­li Shanea Blacka, člo­vě­ka jež napsal prv­ní Smrtonostnou zbraň a pře­de­vším Posledního skau­ta. Fanouškovská oče­ká­vá­ní šla naho­ru. Podařilo se dotla­čit do kin solid­ní komik­so­vý nářez?

Tony se po udá­los­tech v New Yorku z kon­ce Avengers nemů­že vrá­tit zpět do nor­mál­ní­ho živo­ta. Setkání s mimo­zem­ský­mi vojá­ky, ato­mo­vou bom­bou a bohy z jiných pla­net mu se svě­tem tro­chu zamá­va­lo. Začíná trpět nejis­to­tou, že i přes své schop­nos­ti nebu­de schop­ný uchrá­nit to, na čem mu zále­ží nej­ví­ce. Tenhle pocit je navíc umoc­něn v momen­tě, kdy o sobě začne dávat vědět nový tero­ris­ta, kte­rý si říká Mandarin. Ten začí­ná ote­vře­nou vál­ku pro­ti spo­je­ným stá­tům a vyu­ží­vá k tomu dosud nevi­dě­né­ho dru­hu výbuš­ných nálo­ží, kte­ré obě­ti doslo­va vyma­žou z povrchu zem­ské­ho. Tony se v záchva­tu hně­vu roz­hod­ne skr­ze tele­viz­ní vysí­lá­ní toho­to tero­ris­tu pří­mo kon­fron­to­vat, což se sta­ne jed­nou z jeho osu­do­vých chyb. Stejně jako fakt, že před lety odmí­tl podí­let se revo­luč­ním pro­jek­tu úpra­vy lid­ské DNA. Každá akce totiž vyvo­lá svo­ji reak­ci.
Je jas­né, že dosti lidem troj­ka Iron Mana upl­ně nesed­ne. Black se totiž roz­ho­dl jít úpl­ně jiným smě­rem než Jon Favreau v pře­de­šlých dvou fil­mech, zatím­co si vypůj­ču­je i něja­ké ele­men­ty z Iron Mana, kte­ré­ho jsme moh­li loni vidět v Avengers. Především ale neza­po­mí­ná na to co dělá Tonyho Tonym, tedy jeho cha­rak­te­ris­tic­ký humor a per­so­nu. Ta se totiž minu­le kvů­li osob­ním pro­blé­mům dostal až nepři­ro­ze­ně do poza­dí a ve výsled­ku to nebyl ten zábav­ný Iron Man jako dří­ve. Shane Black tady ovšem řeší osu­do­vé otáz­ky, mno­hy podob­né těm v dru­hém díle, kte­ré nechá ovšem sil­ně opí­rat prá­vě o to co dělá toho­to komik­so­vé­ho hrdi­nu tím, co si oblí­bi­li fanouš­ci po celém svě­tě. I když tak Tony znač­nou část fil­mu trá­ví v pozi­ci naru­še­né­ho a poni­če­né­ho cha­rak­te­ru, jeho oso­bi­tý výraz nemi­zí. A to ani přes­to, že sní­mek nabí­zí hned něko­lik ved­lej­ších cha­rak­te­rů, kte­ré půjdou hlav­ní­mu hrdi­no­vi po krku. 
U cha­rak­te­rů ve fil­mu je ješ­tě dal­ší věc. Tvůrcům se poved­lo něco, co už se u bloc­kbus­te­rů téměř nevi­dí. Ať už máte totiž trai­le­ry a ukáz­ky nakou­ka­né sebe­víc, hlav­ní zvra­ty a vývoj pří­bě­ho­vých linií je vám skryt až do návštěvy kina. A věř­te mi, mnoh­dy to sto­jí za to. S vel­kým množ­stvím cha­rak­te­rů se samo­zřej­mě odví­jí dru­hý neduh, že někte­ré nedo­sta­nou tolik pro­sto­ru, jak by si zaslou­ži­li, nicmé­ně na dru­hou stra­nu  to někdy není na ško­du. Tony i Rhodey mají své momen­ty, kte­ré občas až zavá­ně­jí bud­dy movies let dáv­no minu­lých, tvůr­ce viru Extremis Aldrich Killian v podá­ní Guye Pearce má pro­sto­ru také dosta­tek, stej­ně jako tero­ris­ta Mandarin v podá­ní Bena Kingsleyho. Ostatní mají na plo­še dvou hodin ale­spoň své povin­né ště­ky, tak­že po cha­rak­ter­ní strán­ce bych pro­blém nevi­děl. 
A vůbec, hlav­ním pro­blé­mem sním­ku jsou mys­lím pře­de­vším oče­ká­vá­ní fanouš­ků. Black totiž ser­ví­ru­je něco o tro­chu jiné­ho než ostat­ní Marvelovky a tak může para­dox­ně znač­ná část fanouš­ků kino opouš­tět zkla­ma­ná.  Já spí­še dopo­ru­ču­ji tro­chu jiný pří­stup. Očekávání sní­žit úpl­ně na mini­mum, dát si jeden trai­ler a vyra­zit. Black tu totiž neskrý­vá svo­ji not­nou inspi­ra­ci v deva­de­sát­kách, kte­rá se odrá­ží na vyprá­vě­ní celé­ho pří­bě­hu, stej­ně tak jako na cho­vá­ní postav a vůbec ne účas­ti někte­rých ved­lej­ších cha­rak­te­rů, bez kte­rých by tato fůze moder­ní­ho komik­su se srd­cem v deva­de­sá­tých letech jed­no­du­še nešla. 
Jednoduše, Iron Man 3 je něco jiné­ho, než oče­ká­vá­te. Tak jako tak to ovšem nezna­me­ná, že je špat­ný. Dokonce ve svém zhod­no­ce­ní dojdu tak dale­ko, že si dovo­lím tvr­dit, že mini­mál­ně pro mně Black nato­čil zatím nej­lep­ší­ho Iron Mana vůbec. Ačkoliv totiž film obsa­hu­je hned něko­lik chyb, mnoh­dy i zásad­ních, roz­ho­dl jsem se je s úsmě­vem na tvá­ři igno­ro­vat. Třetí dob­ro­druž­ství ple­cho­vé­ho obrán­ce je totiž rafi­nov­né, zábav­né, osvě­žu­jí­cí a ačko­liv si plno­tuč­né­ho Iron Mana uži­je­te ve znač­ně men­ší míře, než v pře­de­šlých dvou fil­mech, není to úpl­ně na ško­du. Zábava je to tak jako tak, ať už vás nová podo­ba tony­ho strh­ne nebo ne. Pořád je to totiž prvotříd­ní ukáz­ka toho, že komiksy na fil­mo­vé plát­no pat­ří, pokud je jim věno­vá­na dosta­teč­ná péče od schop­ných tvůr­ců a dosta­teč­ný finanč­ní základ.    

Tony a jeho pří­běhy, ten­to­krát pod direk­cí a pod­le not od kul­tov­ní­ho tvůr­ce pře­lo­mu let osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých. Není to sice tako­vý Tony jaké­ho jsme si zvyk­li vídat, ale je to tako­vý Tony jaký má být. Shane Black dik­tu­je parád­ní komik­sov­ku, kte­rá zaklá­dá téměř vše na oso­bi­té per­so­ně hlav­ní­ho hrdi­ny a to se jí také daří. Při pro­pa­ga­ci kla­me tělem a v kině nabí­zí hned nejed­no přkva­pe­ní. Přidejte napros­to parád­ní obsa­ze­ní a máte jed­no z nej­ná­pa­di­těj­ších, nej­ra­fi­no­va­něj­ších a nej­zá­bav­něj­ších komik­so­vých adap­ta­cí, kte­ré Marvel a vůbec i ostat­ní komik­so­vá vyda­va­tesl­tví posla­la na fil­mo­vé plát­no. Nečekejte vel­ko­film, čekej­te dvě hodi­ny Tonyho v jeho nej­či­rej­ší podo­bě. 

Hodnocení: 85%
Koktejl: 
40% Tony a jeho humor
40% Komiks jak má být
20% Devadesátkový film v moder­ním komik­so­vém bloc­kbus­te­ru


Podívejte se na hodnocení Iron Man 3 na Kinoboxu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17349 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71555 KB. | 23.06.2024 - 10:11:06