Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot - Magie Druidů

Tarot - Magie Druidů

IMG 20210318 112658
IMG 20210318 112658
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte kar­ty pro kla­sic­ké výkla­dy? Hledáte tarot, kte­rý vás zave­de do pří­bě­hů, do vlast­ní­ho pře­mýš­le­ní? Do zce­la jedi­neč­né­ho svě­ta, kte­rý je naší duši vlast­ní a zna­me­ná pro nás návrat k při­ro­ze­nos­ti? Nebo kar­ty, kte­ré uspo­ko­jí jak rea­lis­ty, tak i hle­da­če růz­ných tra­dic a arche­ty­pů.

Zemité bar­vy na kar­tách, zele­ná pří­ro­da a výje­vy, kte­ré souzní s lid­skou duší na hlu­bo­kých, dáv­no zapo­me­nu­tých úrov­ních, mohou zaujmout nejen kaž­dé­ho, kdo má rád dru­id­ské a wic­ca tra­di­ce, ale také člo­vě­ka s tou­hou po rov­no­vá­ze v živo­tě. Možná je prá­vě na této karet­ní sadě více vidět, jak je život v kaž­dé své chví­li jiný a záro­veň jeho zákla­dy a záko­ni­tos­ti zůstá­va­jí neměn­né. Jak se pře­lé­vá­me v tom barev­ném svě­tě pozem­ské­ho žití, kte­ré má stá­le stej­nou dyna­mi­ku, jen někdy je tu důraz na něco jiné­ho.

Snad pro­to mne u těch­to výkla­dů čas­to napa­da­lo, že nemá smy­sl hle­dat něco plat­né­ho vždy a všu­de, ale vždy se učit v živo­tě to, z čeho nás život zkou­ší. Jiné věci to jsou ve dva­ce­ti, jiné pro mla­dou mamin­ku, jiné pro ženu vstu­pu­jí­cí do střed­ní­ho věku. Jiné záko­ni­tos­ti pla­tí pro muže, jiné pro ženu. Asi tuší­te, kam nará­žím?

Ať si v těch­to kar­tách vylo­ží­te nebo vytáh­ne­te coko­liv, je to obraz toho, co žije­te nyní. Co cítí­te nyní – a inspi­ra­ce k úva­hám, jak k tomu vše­mu při­stou­pit co nej­klid­ně­ji, nej­prak­tič­tě­ji a vyplout z toho na jed­nič­ku. Dost čas­to mi také kar­ty uka­zo­va­ly sil­né strán­ky, kte­ré jsem napros­to upo­za­di­la nebo základ­ní cih­ly své­ho živo­ta, na kte­ré jsem dáv­no zapo­mně­la.

IMG 20210318 112625

IMG 20210318 112658

Klasické výkla­dy, ale i mapa živo­ta

Knížka je kon­ci­po­vá­na tak, že vám poskyt­ne dosta­tek infor­ma­cí pro kla­sic­ké „věš­tec­ké výkla­dy“, ale také pro vlast­ní hlou­bá­ní, sebe­po­zná­ní a sklá­dá­ní své vlast­ní mapy živo­ta. Informace u kar­ty vám nazna­čí dob­ré zprá­vy z rodi­ny nebo sňa­tek, ale růz­no­ro­dost výkla­dů kaž­dé vám dá vybrat. Princezna pen­ta­klů tak tře­ba je tou dobrou zprá­vou z rodi­ny, stej­ně jako ponouk­nu­tím k tomu, abys­te vza­li své tvůr­čí pro­jek­ty a sna­ži­li se je někam dovést. Výtečně se také auto­ři zabý­va­jí opač­ný­mi význa­my, což je pro pocho­pe­ní cel­ko­vé­ho poje­tí kar­ty důle­ži­té. Karta je jako min­ce, má dvě stra­ny – a napří­klad dob­ro­sr­deč­nost snad­no pře­jde do vyčer­pá­ní, ale i odpo­či­nek po vyčer­pá­ní může pře­jít do letar­gie nebo lenos­ti.

Porozumění nejen výkla­dům a taro­tům, ale i cyk­lu roku, živlům a arche­ty­pům lidí, situ­a­cí, ale i život­ním dyma­ni­kám. Rozhodně se před námi otví­rá úchvat­ný svět.

A ilu­stra­ce? Jemně stra­ši­del­né, ale hlu­bo­ké, zele­né, zavá­dě­jí­cí nás do his­to­rie a sem tam se zdá, že vyja­dřu­jí situ­a­ce, jež jsou nesmír­ně dyna­mic­ké, jen se na obráz­ku pohnout…

O auto­rech:

Phillip a Stephanie Carr-Gomm byli zasvě­ce­ni do tra­di­ce Druidů i Wicca a zastá­va­jí funk­ci před­se­dy a písa­ře Řádu Bardů, Věštců a Druidů. Phillip je sám auto­rem mno­ha knih s tou­to téma­ti­kou, Stephanie je vystu­do­va­ná uměl­ky­ně, pra­co­va­la v ope­ře a nyní spo­lu s man­že­lem tvo­ří vzdě­lá­va­cí pro­gra­my, kar­ty, kni­hy.

Will Worthington je Pendragonem Řádu Bardů, Věštců a Druidů. Posledních tři­cet let pra­co­val jako ilu­strá­tor a jeho prá­ce odrá­ží zájem o artu­šov­skou dobu, ilu­stro­val něko­lik knih a tyto kar­ty.


Foto: Renata Petříčková & SYNERGIE CZ s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43011 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71897 KB. | 22.07.2024 - 07:31:47