Kritiky.cz > Knihovnička > Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot

Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot

IMG 20200629 133008
IMG 20200629 133008
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Kdybychom žili v har­mo­nii s naši­mi nej­ni­ter­něj­ší­mi poci­ty, moh­li bychom tuto ener­gii vyu­žít mno­hem lépe a efek­tiv­ně­ji,“ píše Miki Krefting ve své pří­ruč­ce ke kapes­ní­mu Crowleymu taro­tu. Připomíná, že čas­to chy­bí i komu­ni­ka­ce mezi lid­mi, a tak vzni­ka­jí pro­pas­ti až prů­rvy, kte­ré se jen těž­ko dají zace­lit a posta­vit přes ně mos­ty. Není divu, když sami neví­me, kdo jsme a kam v živo­tě smě­řu­je­me, bude se nám těž­ko komu­ni­ko­vat s dru­hý­mi, sta­vět vzta­hy pro­spěš­né obou­stran­ně a těž­ko něko­ho vez­me­me doo­prav­dy a s lás­kou za ruku.

Crowleyho tarot je v kapes­ní podo­bě mož­ná pocho­pi­tel­něj­ší, celist­věj­ší – a roz­hod­ně bych ho dopo­ru­či­la začá­teč­ní­kům nebo těm, kte­ří si k Thothovu taro­tu Aleistera Crowleyho hle­da­jí ces­tu. Vážně to zkus­te, ten malý for­mát udě­lal s vyza­řo­vá­ním karet doslo­va divy. Jsou men­ší a záři­věj­ší, jas­něj­ší, celist­věj­ší. Snáz obsáh­ne­me celý obrá­zek a mno­hem víc mne u těch­to, pro mne jinak těž­ších karet, zača­lo bavit hle­dat jejich cel­ko­vé vyza­řo­vá­ní.

Navíc tu máme v pří­ruč­ce osm dru­hů vyklá­dá­ní, na kte­rých si může­te vyzkou­šet, jak se kar­ty inter­pre­tu­jí na růz­ných pozi­cích. A postup­ně si při­dá­vat své vlast­ní výkla­dy.

IMG 20200629 133008
IMG 20200629 133008
IMG 20191102 100210
IMG 20191102 100210

Jaké je odpo­vě­di Crowleyho taro­tu?

Různé. Mé prv­ní zku­še­nos­ti saha­jí mno­ho let doza­du a pova­žo­va­la jsem je za kar­ty pří­mé, jas­né, kte­ré se s vámi nemaz­lí. A jak šel čas a při­šla jejich mini­a­tur­ní ver­ze, s pokor­nou vděč­nos­tí a vzru­še­ním jsem se pono­ři­la do toho, k čemu jsou dle auto­ra urče­ny. K prá­ci se svý­mi vnitř­ní­mi moti­va­ce­mi, stra­chy, k obje­vo­vá­ní toho, co je skry­to – a co nám může vel­mi ovliv­ňo­vat život, aniž bychom si to uvě­do­mo­va­li.

Je to sestup do pod­svě­tí sebe samé­ho.

Výklad vhod­ný pro pře­káž­ky

Vždycky tam nebu­de růžo­vá zahra­da, čas­to kar­ty při­ná­še­ly vyk­la­da­čům pře­kva­pe­ní a vyta­že­ní bola­vých zále­ži­tos­tí. A čas­to se mi také stá­va­lo, že při­ná­še­ly dal­ší otáz­ky, vyta­ho­va­ly na svět­lo téma­ta, kte­rá vyža­do­va­la dal­ší pát­rá­ní.

Karty půso­bí tajem­ně na pozi­cích „skry­tých“, na těch, kte­ré sobě nechce­me při­znat nebo je nevi­dí­me. I když podob­ně ladě­ná pozi­ce je napří­klad ve výkla­du Překážka dva­krát, vždy se kar­ty dopl­ňo­va­ly. Návrhy řeše­ní jsou úlev­né, dáva­jí smy­sl a logi­ku s tím, co bylo vylo­že­no smě­rem dovnitř. Jak se otevřít svě­tu, jak vyře­šit svůj pro­blém či svou pře­káž­ku? I tady mne kar­ty postup­ně mile pře­kva­po­va­ly, a to byla chví­le, kdy si i tak pro mne kdy­si drs­ný tarot, začal zís­ká­vat pozi­tiv­ní body a postup­nou náklon­nost. Jsou přes­né.

Dnes bych řek­la, že Crowleyho tarot je přes­ný.

O taro­tu:

Thovthův tarot Aleistera Crowleyho je určen všem, kte­ří hle­da­jí radu a pomoc a jsou ochot­ni naslou­chat odpo­vě­dím taro­to­vých karet. Autor se s kar­ta­mi sží­vá nato­lik, že je dopo­ru­ču­je i pro přá­tel­ská setká­ní, kdy jsou otáz­ky a odpo­vě­di spo­le­čen­skou hrou, kdy ale máme mož­nost pro­mlu­vit i poml­čet o svých téma­tech. A neza­po­meň­me oce­nit dílo Lady Harris, kte­rá byla tou, na niž Aleister Crowley dlou­ho čekal – prá­vě ona vtisk­la jeho kar­tám život, je autor­kou mal­by karet.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2020, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58464 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71906 KB. | 20.07.2024 - 23:35:30