Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot divokého lesa

Tarot divokého lesa

IMG 20210610 161401
IMG 20210610 161401
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mnohostranný tarot s výstiž­ný­mi obráz­ky a půso­be­ním do hloub­ky duše. Možná mi na prv­ní pohled při­pa­da­ly někte­ré kar­ty divo­ké a zne­po­ko­ju­jí­cí, ale s tím, jak jsem se pro­bí­ra­la kaž­dou z nich a chá­pa­la je stá­le hlou­bě­ji, byly víc a víc pří­vě­ti­vé a tak při­ro­ze­né. A rov­nou mohu říci, jsou to kar­ty na dlou­hé uče­ní, dlou­hé. Rozhodně si netrou­fám říci, že se v nich vyznám, pro­to­že témě pokaž­dé nás mohou pře­kva­pit dal­ší rovi­nou, dal­ší hloub­kou. Nejsou to jas­ně dané zna­ky, kte­ré se nějak spo­jí… ony šumí, hučí, jako les vyso­kých boro­vic nebo smr­ků. Mluví, hovo­ří… vysí­la­jí poci­ty. A na nás je, kam až jejich sdě­le­ní v sobě pus­tí­me.

IMG 20210610 161401
IMG 20210610 161401
IMG 20210610 160758
IMG 20210610 160758

Ano, pro chví­le povrch­ní – jsou skvě­lé, pro­to­že jed­not­li­vé význa­my jsou kla­sic­ky taro­to­vé a pla­tí.

A jsou pro chví­le hlu­bo­ké, jem­né, ote­vře­né – pro­to­že jed­not­li­vé význa­my čas­to jdou až pod povrch kla­sic­ké­ho taro­tu, kte­rý se může číst opro­ti těm­to kar­tám, až pří­liš snad­no.

Karty vel­mi dob­ře uka­zu­jí pro­ce­sy, kte­ré se v nás, ale i kolem nás dějí.

Knížka pat­ří do knihov­ny na čest­né mís­to

Kniha, kte­rá je ke kar­tám při­lo­že­na, roz­hod­ně není jen pou­hou pří­ruč­kou. Jednotlivé tex­ty ke kar­tám jsou úžas­né, čti­vé a vel­mi jed­no­du­še nás navá­dí nejen do význa­mu, ale řek­la bych snad až do ducha kaž­dé kar­ty, tak­že po čase jsou pocho­pi­tel­né jako celek. A oprav­du se nemo­hu zba­vit poci­tu vůně divo­ké­ho jeh­lič­na­té­ho lesa a moud­ros­ti, kte­ré se dotý­ká­me snad jen při ces­tě lesem o let­ním hor­kém slu­no­vra­tu nebo při mra­zi­vém, tle­jí­cím zim­ním slu­no­vra­tu.

Velmi oce­ňu­ji kapi­to­ly na začát­ku kni­hy, kte­ré poví­da­jí o vzni­ku karet, ale také o celém sys­té­mu, posvát­ných kru­zích, o his­to­rii, co vše je tu arche­ty­pál­ně spo­je­no.

„Jsem pře­svěd­čen, že tarot před­sta­vu­je vel­mi přes­nou mapu lid­ské duše, kte­rá může být vede­na k při­jí­má­ní nových kul­tur­ních a ide­o­vých arche­ty­pů (jak se v minu­los­ti sku­teč­ně dělo). Tarot divo­ké­ho lesa se sna­ží odkrýt podo­bu těch­to arche­ty­pů a zba­vit je řady růz­ných postup­ně při­dá­va­ných atri­bu­tů poplat­ných dobo­vým poli­tic­kým a sexu­ál­ním nor­mám. Chtěl bych také demysti­fi­ko­vat někte­ré ezo­ter­ní obsa­hy taro­to­vých karet pomo­cí Kola roku.“

A to je asi ten nej­za­jí­ma­věj­ší kout toho­to taro­tu. Kolo roku, kte­ré má sym­bo­li­ku a pro­ži­tí přes­ně tako­vé, jaké chtě nechtě ale­spoň do mini­mál­ní míry zná­me kaž­dý. Každý ví, jak voní jaro, Hromnice, jak se cítí­me na Dušičky, jak v před­vá­noč­ní čas kolem zim­ní­ho slu­no­vra­tu. Ten pocit je pak spoj­ni­cí, na kte­rou se může navá­zat do hlu­bo­ké z divo­ké­ho taro­to­vé­ho lesa.

O auto­rech:

Mark Ryan má pes­trou minu­lost v zábav­ním prů­mys­lu, namlu­vil něko­lik postav ve fil­mu Transformers a napsat gra­fic­ký román Pilgrim. Byl jed­ním z původ­ních auto­rů karet­ní­ho sou­bo­ru The Greenwood Tarot. John Matthews je his­to­rik a dět­ský autor, autor fil­mo­vých scé­ná­řů. Will Worthington je ilu­strá­tor s tři­ce­ti­le­tou pra­xí a se zájmem o artu­šov­skou a kelt­skou myto­lo­gii. Výborná spo­lu­prá­ce dala vznik­nout osl­ni­vé­mu dílu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2021

Foto: Renata Petříčková & Synergie Publishing


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Praktická moudrost tarotu29. června 2023 Praktická moudrost tarotu Hledáte způsob, jak se rychle naučit vykládat karty sobě i druhým? Popovídat si s nimi? Nejlepším možným řešením jsou karty, kde kromě obrázku máte i ve zkratce užitečný text, který navodí […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Knihovnička
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56116 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71894 KB. | 23.07.2024 - 13:57:55