Kritiky.cz > Speciály > Tajný život mazlíčků – Hudba

Tajný život mazlíčků – Hudba

Tajny
Tajny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Francouzský skla­da­tel a drži­tel Oscara Alexandre Desplat, kte­rý při­spěl ohro­mu­jí­cím hud­bou k fil­mům, jaký­mi jsou Grandhotel Budapešť, NezlomnýKrálova řeč nebo oba díly Harryho Pottera a Relikvií smr­ti, se podí­lel i na Tajném živo­tě maz­líč­ků.

Ať už se jed­ná o tiché sek­ven­ce jeho hud­by nebo str­hu­jí­cí výkon orchest­ru pod­bar­vu­jí­cí minu­to­vou legrač­ní honič­ku, tato jeho prá­ce nemá obdo­by. Renaud a Desplat chtě­li, aby kaž­dá nota Mazlíčků byla oso­bi­tá. Výsledkem je hud­ba, kte­rá dává kaž­dé posta­vě jedi­neč­nou pova­hu a kte­rá slou­ží také jako dal­ší nástroj k vyprá­vě­ní pří­bě­hu. Je to prá­vě tato hud­ba, kte­rá kro­mě dia­lo­gů a postav pomá­há film táh­nout.

Desplat hud­bu při­pra­vo­val s kole­gy, hudeb­ní­ky CONRADEM POPEM, MARKEM GRAHAMEM a JEAN-PASCALEM BEINTUSEM. Meledandri oce­ňu­je jeho vede­ní: „Jedním z nej­vět­ších pře­kva­pe­ní toho­to fil­mu byla hud­ba. S Alexanderem jsme pra­co­va­li popr­vé. Přinesl ener­gii a styl, kte­rý při­po­mí­ná Gershwina, ale záro­veň je to hud­ba vel­ké­ho fil­mu. Máme krás­nou orchest­rál­ní hud­bu s úžas­ný­mi jaz­zo­vý­mi prv­ky. Je to jed­na z nej­krás­něj­ších hudeb­ních pro­duk­cí, s kte­rou jsem kdy měl to pri­vi­le­gi­um být spo­jo­ván, a dává fil­mu mož­nost dal­ší­ho vyjá­d­ře­ní.”

Doplňkem k Desplatově prá­ci na Tajném živo­tě maz­líč­ků je soun­d­track vyho­vu­jí­cí moder­ní­mu vku­su – od chytla­vé „Welcome to New York” od Taylor Swift a „Good Day” od Nappy Roots až po ener­gic­ké rocko­vé pís­ně, jaký­mi jsou „Bounce” od System of a Down, „No Sleep Till Brooklyn” od Beastie Boys’ a „Party Hard” od Andrewa W.K. A také díky kla­si­ce, včet­ně Vivaldiho nad­ča­so­vých „Čtyř roč­ních obdo­bí – Jara” a rocko­vé a popo­vé kla­si­ky jako „You’re My Best Friend” od Queen a „Stayin’ Alive” Bee Gees si divá­ci všech věko­vých kate­go­rií nejsou to svo­je, s čím si budou pobru­ko­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56829 s | počet dotazů: 243 | paměť: 71946 KB. | 29.02.2024 - 00:49:28