Kritiky.cz > Speciály > Tajný život mazlíčků - Příběh

Tajný život mazlíčků - Příběh

Tajny
Tajny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V srd­ci Manhattanu žije zhýč­ka­ný teri­ér Max v ide­ál­ním vzta­hu se svou ado­p­tiv­ní panič­kou Katie. A to přes­ně do chví­le, než dob­ro­sr­deč­ná Katie při­ne­se domů dal­ší­ho nale­zen­ce – obrov­ské­ho chun­de­la­té­ho neu­káz­ně­né­ho kří­žen­ce jmé­nem Baron. Max je šoko­va­ný, když mu ho Katie před­sta­ví jako jeho nové­ho bra­t­ra, zejmé­na když si Baron oka­mži­tě při­vlast­ní Maxovy hrač­ky a pelí­šek, pro­to­že bla­ho­sklon­ně před­po­klá­dá, že s ním jeho nový bra­tr bude ten­to poho­dl­ný život sdí­let.

Nejistý Max si sna­ží udr­žet svo­je úze­mí a Baron - váž­ně roz­to­mi­lý pej­sek, kte­rý si pro­šel těž­ký­mi časy – Maxovu odmí­tá­ní vůbec nero­zu­mí a s úzkos­tí vní­má, že se ho Max pokou­ší zba­vit. Jediné, co Baron ví, je, že se nemů­že vrá­tit do útul­ku, ze kte­ré­ho jen tak tak uni­kl.

Jejich kon­flikt se vyhro­tí ven­ku na uli­ci, kde se oba ocit­nou zamče­ní v dodáv­ce odchy­to­vé služ­by na ces­tě do útul­ku. Když se roz­to­mi­lý, ale vyši­nu­tý krá­lík jmé­nem Snížek, kte­rý je šéfem gan­gu domá­cích maz­líč­ků opuš­tě­ných svý­mi páníč­ky, kte­ří si říka­jí Spláchnutý maz­líč­ci, vlou­pá do dodáv­ky s cílem osvo­bo­dit čle­na své­ho gan­gu, Max s Baronem v tom vycí­tí svou šan­ci a vyjed­na­jí si svo­bo­du.

Výměnou za svo­bo­du Snížek poža­du­je, aby slou­ži­li v jeho armá­dě Spláchnutejch maz­líč­ků a žili s nimi v jejich dou­pě­ti ve sto­ce a spřá­da­li pomstu lidem, kte­ří je opus­ti­li.

Jakmile Snížek zjis­tí, že Max s Baronem mají panič­ku, kte­rou milu­jí a s kte­rou žijí v pře­py­chu, pus­tí svůj gang, aby je pro­ná­sle­do­val uli­ce­mi New Yorku. Tito navzá­jem si nepo­dob­ní noví brat­ři jsou tak donu­ce­ni vrá­tit se ke svým pri­már­ním zví­ře­cím instink­tům, a aby pře­ži­li, musí se rych­le zori­en­to­vat v měst­ské džun­g­li a dostat se bez­peč­ně zpát­ky domů…a to vše dřív, než se Katie vrá­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50261 s | počet dotazů: 238 | paměť: 71860 KB. | 14.07.2024 - 13:10:38