Kritiky.cz > Festivaly > Tento snímek vyhrál na letošním Febiofestu

Tento snímek vyhrál na letošním Febiofestu

HEARTSTONE 02 ┬®SF Studios Production Join Motion Pictures Photo Roxana Reiss.jpg
HEARTSTONE 02 ┬®SF Studios Production Join Motion Pictures Photo Roxana Reiss.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Severské fil­my se líbí, jsou cit­li­vé, empa­tic­ké a zabý­va­jí se pře­de­vším vzta­hy. Tak jako loni s fil­mem Vrabčáci i ten­to­krát vyhrál skan­di­dáv­ský film a i téma je podob­né, dospí­vá­ní.

Vítězem 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest je islandsko-dánské dra­ma Kamenné srd­ce pět­a­tři­ce­ti­le­té­ho rodá­ka z Reykjavíku reži­sé­ra Gudmundura Arnara Gudmundssona. Empatický a sebe­jis­tě živel­ný debut o přá­tel­ství a dospí­vá­ní se ode­hrá­vá v melan­cho­lic­kých sce­né­ri­ích Islandu. Cenu pře­vez­me reži­sér osob­ně na páteč­ním slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu, kte­rý praž­ský pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku uza­vře. Na zakon­če­ní fes­ti­va­lu v kině CineStar Praha – Anděl pře­vez­me Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii reži­sér a hudeb­ník Emir Kusturica.

Film Kamenné srd­ce již zís­kal v loň­ském roce oce­ně­ní na fes­ti­va­lech v Chicagu, Soluni a ve Varšavě. Grand Prix Febiofestu je spo­je­na s část­kou 5 000 eur pro reži­sé­ra a 5 000 eur pro poten­ci­ál­ní­ho čes­ké­ho dis­tri­bu­to­ra. Snímek Kamenné srd­ce se ode­hrá­vá v odříz­nu­té rybář­ské ves­ni­ci, kde začí­ná léto, kte­ré změ­ní živo­ty zdej­ších unudě­ných tee­nage­rů. Thor a Christian jsou nej­lep­ší kama­rá­di. Jednoho ničí star­ší sest­ry a fakt, že hol­kám při­pa­dá jako malý kluk, dru­hé­ho trá­pí věč­ně opi­lý otec a poci­ty, o kte­rých netu­ší, zda mohou být opě­to­va­né. Třiatřicetičlenná poro­ta vče­le s reži­sé­rem Jurajem Herzem se shod­la, že sní­mek Kamenné srd­ce byl urči­tým způ­so­bem cit­li­věj­ší než ostat­ní fil­my v sou­tě­ži. „Kamenné srd­ce má děj, se kte­rým se člo­věk může zto­tož­nit, jít s ním a sou­hla­sit s ním,“ dodal Juraj Herz.

Režisér fil­mu Gudmundur Arnar Gudmundsson.

Letošního roč­ní­ku Febiofestu se zúčast­ni­lo téměř 50 zahra­nič­ních hos­tů, čty­ři z nich pře­vza­li Kristiána za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Mezi nimi legen­dár­ní čes­ký herec Jan Tříska, ame­ric­ký reži­sér Abel Ferrara a brit­ský kame­ra­man Peter Suschitzky. Na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu při zakon­če­ní fes­ti­va­lu Kristiána pře­vez­me reži­sér Emir Kusturica. Hostem fes­ti­va­lu byli také svě­tozná­mý pro­du­cent fil­mů Láska nebeská nebo Čtyři svat­by a jeden pohřeb Duncan Kenworthy, kte­rý zde před­sta­vil svůj posled­ní sní­mek o coming outu ve fot­ba­lo­vém pro­stře­dí nazva­ný Přihrávka, či ame­ric­ký sce­náris­ta a spi­so­va­tel Patrick Ness, kte­rý v Praze uve­dl film Volání netvo­ra: Příběh živo­ta.

Vítězem sou­tě­že fil­mů nato­če­ných na tablet nebo mobil „I ty jsi fil­ma­řem“, kte­rá je urče­ná pro veřej­nost, se stal film Můj den s Kofilou Bohuslava Bakaláře. Vítěz sou­tě­že zís­ká­vá pade­sát tisíc korun. Cenu do sou­tě­že věno­va­la spo­leč­nost Nestlé Česko.

I letos fes­ti­val udě­lu­je cenu Amnesty International Febiofest Award, jejímž pro­střed­nic­tvím Febiofest vyjá­d­řil pod­po­ru věz­ně­né­mu írán­ské­mu fil­ma­ři Keywanu Karimimu. Tříčlenná poro­ta ve slo­že­ní here­ček Ester Geislerové, Litevčanky Lory Kmieliauskaite a Martina Balcara z Amnesty International oce­ni­la film Marija reži­sé­ra Michaela Kocha za „ztvár­ně­ní pří­bě­hu o hle­dá­ní lid­ské důstoj­nos­ti, kte­rou nemů­že­me mít bez lid­ských práv“. Cenu na slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu pře­vez­me před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, hereč­ka Margarita Breitkreiz.

Letošního roč­ní­ku Febiofestu, kte­rý se konal pře­de­vším v mul­ti­ki­ně CineStar Praha - Anděl, se zúčast­ni­lo aktu­ál­ně více než 60 tisíc divá­ků, pro­jek­ce běží až do páteč­ní­ho veče­ra. Vybrané fil­my bylo mož­né zhléd­nout také v CineStaru na Černém Mostě, jed­na pro­jek­ce se usku­teč­ni­la v kině Ponrepo. Slavnostní zahá­je­ní včet­ně úvod­ní­ho fil­mu se kona­lo v Obecním domě, zakon­če­ní se ode­hra­je v CineStaru na Andělu a v při­lehlém hote­lu andel’s, kte­rý po tři veče­ry hos­til i filmově-gurmánskou sek­ci Culinary Cinema. Součástí fes­ti­va­lu byl i dopro­vod­ný pro­gram Febiofest Off.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest kaž­do­roč­ně pod­po­ru­je cha­ri­ta­tiv­ně zamě­ře­né spo­leč­nos­ti. Letos se jed­na­lo o nezisko­vou orga­ni­za­ci Zdravotní klaun, kte­rá již od roku 2001 při­ná­ší humor a radost hospi­ta­li­zo­va­ným dětem a geri­at­ric­kým paci­en­tům. Festival jí věnu­je 11 440 korun, část ze vstup­né­ho vybra­né­ho na Projekcích cha­ri­ta­tiv­ní­ho part­ner­ství.

Vybrané fil­my budou moci fil­mo­ví fanouš­ci zhléd­nout v rám­ci Regionálních ozvěn Febiofestu od 3. do 28. dub­na ve 13 čes­kých měs­tech: Hradec Králové (3. - 5.4.), Děčín (4. - 6.4.), Plzeň (5. - 7.4.), České Budějovice (6. - 8.4.), Pardubice (10. - 13.4.), Liberec (11. - 13.4.), Jihlava (12. - 14.4.), Chomutov (13. - 15.4.), Brno (18. - 19.4.), Olomouc (19. - 21.4.), Mikulov (21. - 23.4.), Ostrava (24. - 26.4.), Zlín (26.- 28.4.).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85119 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72300 KB. | 18.05.2024 - 06:21:50